Contemplating literature with Jan Patočka : phenomenology as an inspiration for literary studies

Název: Contemplating literature with Jan Patočka : phenomenology as an inspiration for literary studies
Variantní název:
  • Přemýšlet o literatuře s Janem Patočkou : fenomenologie jako inspirace pro literární vědu
Autor: Tlustý, Jan
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2020, roč. 23, č. 2, s. 81-98
Rozsah
81-98
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The study details Jan Patočka's contribution to literary studies and aesthetics. In the first part, the author examines links between Patočka's aesthetic views and his concept of three movements of human existence, namely the third movement of breakthrough or truth. According to Patočka, art reveals the meaning of existence and it also has the ability to remind us of the phenomenal nature of our lifeworld. In regarding art as a place where truth happens (truth in the meaning of Heidegger's ἀλήθεια), Patočka also foreshadows Paul Ricoeur's hermeneutic concept of "productive reference". In the second part, the author analyses Patočka's influence on other Czech literary scholars, namely Milan Jankovič and Zdeněk Kožmín. While exploring the issue of meaning in a literary work, Jankovič was inspired by Patočka's aesthetic views and his concept of freedom in Negative Platonism. Like Patočka, he stresses the temporal aspect of meaning, its ontological openness and the category of freedom. Kožmín takes into account the wider context of Patočka's philosophical views. He regards the aesthetic experience as an existential event, which puts meaning to the forefront, together with modalities of the human experience of space and time.
Studie ukazuje přínos filozofa Jana Patočky pro literární vědu a estetiku. V první části jsou popsány souvislosti Patočkových estetických úvah s jeho koncepcí třech pohybů lidské existence, konkrétně se třetím pohybem průlomu či pravdy. V Patočkově pojetí je umění odhalovatelem životního smyslu a má schopnost připomenout fenomenální podobu našeho životního světa. Chápáním umění jako místa, kde se děje pravda (ve smyslu Heideggerova pojetí pravdy jako ἀλήθεια), Patočka zároveň předjímá hermeneutickou koncepci produktivní reference či mimetického působení P. Ricoeura. V druhé části je sledován přínos Patočkova myšlení pro české literární vědce Milana Jankoviče a Zdeňka Kožmína. Jankovič se inspiroval Patočkými estetickými úvahami a koncepcí svobody v Negativním platonismu při promýšlení otázek smyslu literárního díla, podobně jako Patočka zdůrazňuje časovost smyslu, respective jeho ontologickou otevřenost a vztah ke svobodě. Kožmín zohledňuje širší kontext Patočkova filozofického myšlení a nahlíží na estetickou zkušenost jako na existenciální událost, během níž se dostává do popředí smysl jako takový a s ním i spojené modality lidského zakoušení prostoru a času.
Reference
[1] BECKETT, Samuel. 2010 [1953]. The Unnamable (London: Faber & Faber)

[2] JANKOVIČ, Milan. 1992 [manuscript 1968]. Dílo jako dění smyslu (Prague: Pražská imaginace)

[3] JANKOVIČ, Milan. 1997. "Návraty ke smyslu", Tvar 8, no. 18, pp. 1, 4

[4] JANKOVIČ, Milan. 2005. Cesty za smyslem literárního díla (Prague: Karolinum)

[5] JANKOVIČ, Milan. 2015. Cesty za smyslem literárního díla II (Prague: Ústav pro českou literaturu AV ČR)

[6] KOŽMÍN, Zdeněk. 1994. "Patočka a Holan ve francouzském kontextu", Tvar 5, no. 19, p. 10

[7] KOŽMÍN, Zdeněk. 1995a. Studie a kritiky (Prague: Torst)

[8] KOŽMÍN, Zdeněk. 1995b [1991]. "Mukařovského poetika a situace interpretace", in Zdeněk Kožmín: Studie a kritiky (Prague: Torst), pp. 529–533

[9] KOŽMÍN, Zdeněk. 1995c. "Co zbylo z anděla", in Zdeněk Kožmín: Studie a kritiky (Prague: Torst), pp. 550–554

[10] KOŽMÍN, Zdeněk. 1998. "Patočkova interpretace Platóna", in Petr Hruška (ed.): Rok 1947 (Prague: Ústav pro českou literaturu AV ČR), pp. 386–390

[11] KOŽMÍN, Zdeněk. 2001. Modely interpretace. Patočkovské průhledy (Brno: Masarykova univerzita)

[12] KOŽMÍN, Zdeněk – KOŽMÍNOVÁ, Drahomíra. 2007. Zvětšeniny z Komenského (Brno: Host)

[13] PATOČKA, Jan. 1989 [1953]. "Negative Platonism", in Jan Patočka: Philosophy and Selected Writings, ed. Erazim Kohák (Chicago: University of Chicago Press), pp. 175–206

[14] PATOČKA, Jan. 1992 [1983]. "Problém přirozeného světa", in Jan Patočka: Tělo, společenství, jazyk, svět (Prague: Oikoymenh), pp. 127–202

[15] PATOČKA, Jan. 1996a [1975]. Heretical Essays in the Philosophy of History, trans. Erazim Kohák (Chicago and La Salle: Open Court)

[16] PATOČKA, Jan. 1996b [1953]. "Negativní platonismu", in Jan Patočka: Péče o duši I. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 1, eds. Ivan Chvatík, Pavel Kouba (Prague: Oikoymenh), pp. 303– 336

[17] PATOČKA, Jan. 1996c [1945]. Nejstarší řecká filozofie (Prague: Vyšehrad)

[18] PATOČKA, Jan. 2002 [1975]. "Kacířské eseje o filosofii dějin", in Jan Patočka: Péče o duši III. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 3, eds. Ivan Chvatík, Pavel Kouba (Prague: Oikoymenh), pp. 11–144

[19] PATOČKA, Jan. 2004a [1966]. "Umění a čas", in Jan Patočka: Umění a čas I. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 4., eds. Daniel Vojtěch, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 303–318

[20] PATOČKA, Jan. 2004b [1965]. "Učení o minulém rázu umění", in Jan Patočka: Umění a čas I. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 4., eds. Daniel Vojtěch, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 319–345

[21] PATOČKA, Jan. 2004c [1963]. "Svět Ivana Vyskočila", in Jan Patočka: Umění a čas I. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 4., eds. Daniel Vojtěch, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 183–189

[22] PATOČKA, Jan. 2004d [1977]. "Problematika filosofie dějin umění u Václava Richtera", in Jan Patočka: Umění a čas II. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 5, eds. Daniel Vojtěch, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 72–104

[23] PATOČKA, Jan. 2006a [1968]. "Společenská funkce literatury", trans. Martin Ritter, in Jan Patočka: Češi I. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 12, eds. Karel Palek, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 175–187

[24] PATOČKA, Jan. 2006b [1969]. "Spisovatel a jeho věc", in Jan Patočka: Češi I. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 12, ed. Karel Palek, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 280–292

[25] PATOČKA, Jan. 2006c [1969]. "O smysl dneška", in Jan Patočka: Češi I. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 12, ed. Karel Palek, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 231–338

[26] PATOČKA, Jan. 2010 [1969]. "Co je existence?", in Jan Patočka: Fenomenologické spisy II. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 7, eds. Pavel Kouba, Ondřej Švec (Prague: Oikoymenh – Filosofia), pp. 335–366

[27] PATOČKA, Jan. 2015 [1966]. "Art and Time", transl. Derek and Marzia Paton, Estetika: The Central European Journal of Aesthetics 52, No. 1, pp. 99–113

[28] PATOČKA, Jan. 2016 [1936]. The Natural World as a Philosophical Problem, trans. Erika Abrams (Northwestern University Press)

[29] PATOČKA, Jan. 2019 [1969]. "The Writer's Concern", in Jan Patočka: Care for the Soul. Three Essays by Jan Patočka (booklet), trans. Alex Zucker (Edinburgh: Indigo Press), pp. 39–50

[30] RICOEUR, Paul. 1984 [1983]. Time and Narrative, vol. 1, trans. Kathleen McLaughlin and David Pellauer (Chicago and London: The University of Chicago Press)

[31] RICOEUR, Paul. 1985 [1984]. Time and Narrative, vol. 2, trans. Kathleen McLaughlin and David Pellauer (Chicago and London: The University of Chicago Press)

[32] RICOEUR, Paul. 1988 [1985]. Time and Narrative, vol. 3, trans. Kathleen Blamey and David Pellauer (Chicago-London: The University of Chicago Press)

[33] RICOEUR, Paul. 1995a [1970]. "What is a text? Explanation and understanding", trans. John B. Thompson, in Paul Ricoeur: Hermeneutics and the human sciences (Cambridge: Cambridge University Press), pp. 145–164

[34] RICOEUR, Paul. 1995b [1975]. "The hermeneutical function of distanciation", trans. John B. Thompson, in Paul Ricoeur: Hermeneutics and the Human Sciences (Cambridge: Cambridge University Press), pp. 131–144

[35] RICOEUR, Paul. 1998 [1995]. Critique and Conviction, trans. Kathleen Blamey (New York: Columbia University Press)

[36] RICOEUR, Paul. 2003 [1975]. The Rule of Metaphor, trans. Robert Czerny et al. (London-New York: Routledge Classics)

[37] BLAŽÍČEK, Přemysl. 2002a [1992]. "Mezi literární vědou a filosofií", in Přemysl Blažíček: Kritika a interpretace (Prague: Triáda), pp. 308–316

[38] BLAŽÍČEK, Přemysl. 2002b [1996]. "Text interpreta zavazuje", in Přemysl Blažíček: Kritika a interpretace (Prague: Triáda), pp. 334–341

[39] CHVATÍK, Ivan – PALEK, Karel. 2006. "Ediční komentář", in Jan Patočka: Češi II. Sebrané spisy Jana Patočky. Vol. 13, eds. Karel Palek, Ivan Chvatík (Prague: Oikoymenh – Filosofia) (Prague: Oikoymenh), pp. 421–481

[40] CHVATÍK, Květoslav. 1992. Melancholie a vzdor (Prague: Československý spisovatel)

[41] CHVATÍK, Květoslav. 2001 [1994]. Strukturální estetika (Brno: Host)

[42] JOSL, Jan. 2018. Umění a péče o duši u Jana Patočky (Prague: Karolinum)

[43] MATHAUSER, Zdeněk. 2005. "Literární dílo a skutečnost", in Miroslav Červenka et al: Na cestě ke smyslu (Prague: Torst), pp. 9–177

[44] MATHAUSER, Zdeněk. 2009. "Vzpomínka na Jana Patočku", Aluze, no. 2, pp. 93–98

[45] ŠEVČÍK, Miloš. 2011. "Patočka's Reflections on Literature and Meaning", in Mădălina Diaconu, Miloš Ševčík (eds.): Aesthetics Revisited (Berlin, Münster: LIT Verlag), pp. 25–34

[46] ŠEVČÍK, Miloš. 2014. Umění jako vyjádření smyslu (Prague: Pavel Mervart)

[47] TLUSTÝ, Jan. 2004. "Patočkova filozofie umění", Česká literatura 52, no. 5, pp. 680–685

[48] TLUSTÝ, Jan. 2007. "Patočkovo myšlení jako inspirace pro literární teorii", in Ivo Navrátil – Tomáš Hermann (eds.): Jan Patočka, české dějiny a Evropa (Semily: Státní okresní archiv), pp. 273–277

[49] TLUSTÝ, Jan. 2016. "Zdeněk Kožmín a umění interpretace", Bohemica Litteraria 19, no. 2, pp. 55–73

[50] The Jan Patočka Archive, http://www.ajp.cuni.cz/biblio.html (accessed Nov 3rd, 2019)