Environmental conditions of the development of the settlements in the upper and Middle Obra River basin : a model of the preferred ecological niche in the Neolithic and Early Bronze Age in Greater Poland

Název: Environmental conditions of the development of the settlements in the upper and Middle Obra River basin : a model of the preferred ecological niche in the Neolithic and Early Bronze Age in Greater Poland
Variantní název:
  • Środowiskowe uwarunkowania osadnictwa w dorzeczu Górnej i Środkowej Obry : model preferowanej niszy ekologicznej w neolicie i początkach epoki brązu w Wielkopolsce
  • Vliv přírodních podmínek na vývoj pravěkého osídlení na horním a středním toku řeky Obry : preferované ekologické niky v neolitu až starší době bronzové ve Velkopolsku
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2012, roč. 61, č. M17, s. [299]-306
Rozsah
[299]-306
  • ISSN
    1211-6327
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The Middle Obra River basin was an area encompassing exceptional environmental conditions for the establishment of settlements – in particular, an extended river pool in the vicinity of black soil sheets. The first Neolithic settlements are related to the Linear Pottery culture. The widest distribution of Neolithic societies is connected with the Funnel Beaker culture. During the Late Neolithic period the settlement network is less dense. This process could be related to climate change. The Early Bronze Age was represented in the Middle Obra River basin by the Kościan group of the Unetice culture – a local community with a barrow cemetery in Łęki Małe and a fortified settlement in Bruszczewo. The continuous occupation of this area can be followed from the Early Neolithic Age (the Linear Pottery culture) to the Early Bronze Age (the Unetice culture).
Povodí středního toku řeky Obry disponovalo v pravěku výjimečnými přírodními podmínkami pro založení sídlišť, především hustou sítí vodních toků a dostatkem černozemě. První neolitická sídliště patří kultuře s lineární keramikou. Největší rozmach osídlení v rámci neolitu a eneolitu je spojen s kulturou nálevkovitých pohárů. Koncem eneolitu došlo k poklesu intenzity osídlení, což bylo zřejmě způsobeno klimatickými změnami. Starší doba bronzová je na sledovaném území zastoupena únětickou kulturou, k předním lokalitám patří mohylník Łęki Małe a opevněné sídliště Bruszczewo. Od počátku neolitu do starší doby bronzové bylo povodí střední Obry osídleno kontinuálně.
Note
Obsahuje obrazové přílohy.