Bioarcheologické průzkumy ostatků svatých z katakomb a jejich translace v období baroka do významných míst v jižních čechách

Název: Bioarcheologické průzkumy ostatků svatých z katakomb a jejich translace v období baroka do významných míst v jižních čechách
Variantní název:
  • Bioarchaeological research into the relics of saints from catacombs and their translocation to major sites in South Bohemia in the baroque period
  • Bioarchäologische Untersuchungen der Reliquien von Heiligen aus Katakomben und ihren Translationen in der Barockzeit an bedeutende Orte in Südböhmen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 795-811
Rozsah
795-811
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Předmětem a cílem této studie je vyhodnocení bioarcheologických průzkumů ostatků z relikviářů, ve kterých by podle písemných pramenů měly být uloženy ostatky svatých původem z římských katakomb, a jejich translace v období baroka do významných míst v jižních Čechách. Jedná se o značně nestandardní památky, jejichž výzkum a interpretace je sama o sobě netypická – způsobem uložení, přístupem k tomuto tématu ze strany církve i prostředím, ze kterého byly získané. Na příkladu dvou svatých z katakomb, tzv. martyrů, sv. Auraciána z kostela sv. Mikuláše v Českých Budějovicích a sv. Felixe z kostela Nejsvětější Trojice u Nové Bystřice, lze popsat celý proces přenesení ostatků z římských katakomb do Čech, a to za pomoci bioarcheologických metod, které archeologie využívá k rekonstrukci minulých populací. Radiokarbonové datování prokazuje, že ostatky jsou skutečně z doby římské, a jejich přenesení do prostoru střední Evropy v raném novověku je tak reálným obrazem barokní zbožnosti.
The subject and the objective of this study is the assessment of bioarchaeological research into relics from reliquaries which, according to written sources, held the relics of saints from Roman catacombs, as well as their translocation to important sites in South Bohemia in the baroque period. Relics are rather unusual historical phenomena the very research and interpretation of which are unconventional, based on the manner of depositing, approach to the subject on the part of the church and the environment from which they originate. An example of the relics of two saints from catacombs, the martyrs St. Auratian from the Church of St. Nicholas in České Budějovice and St. Felix from the Church of the Holiest Trinity near Nová Bystřice, serves to describe the process of the transfer of relics from Roman catacombs to Bohemia, with the help of bioarchaeological methods employed in archaeology in order to reconstruct past populations. Radiocarbon dating showed that the relics were indeed from the Roman period, and their transfer to central Europe in the early modern age thus aptly illustrates baroque religiousness.