Pásové řetězy ze sbírek Moravského zemského muzea z pohledu přírodovědných metod zkoumání

Název: Pásové řetězy ze sbírek Moravského zemského muzea z pohledu přírodovědných metod zkoumání
Variantní název:
  • Chain belts from the collections of the Moravian Museum, Brno through the prism of natural science research Methods
  • Bandketten aus den Sammlungen des Mährischen Landesmuseums aus der Sicht naturwissenschaftlicher Untersuchungsmethoden
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 1, s. 285-297
Rozsah
285-297
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Mezi nejzajímavější předměty tzv. staré sbírky archeologie středověku v MZM patří víceméně kompletní pásové řetězy z různě tvarovaných článků. Jemná výzdoba rostlinným motivem vinného listu a úponků, perlovcem na okrajích a středových oválů či hlaviček (andílků?) je charakteristickým dekorem renesančního užitého umění. Pásy se skládají z navzájem prokombinovaných segmentů, ze zdobených kazetek, pancéřového řetězu s osmičkovitě propojenými očky, dvojdílné zápony a závěsu v podobě podkůvky. Cílem příspěvku bylo pomocí neinvazivních přírodovědných metod stanovit chemické složení materiálu a rovněž upřesnit techniku provedení. Jde o výrobky z barevného kovu, a to mosazi, slitiny mědi a zinku, v některých částech se vyskytuje i příměs niklu. Na jednom předmětu byly nalezeny stopy žárového postříbření. Výzdobný reliéf byl zhotoven technikou repoussé – vyražení motivu z rubové strany. V archeologických nálezech se tyto jemné křehké předměty nacházejí pochopitelně ve zlomcích. Na základě nálezových okolností, ale hlavně dobových ikonografických pramenů lze říci, že tyto ozdobné pásy sloužily k zavěšení váčků či tašek s drobnostmi a nosily se především v 16. století.
More or less complete chain belts with links of different shapes are among the most interesting items in the medieval archaeology collection of the Moravian Museum, Brno. The fine decoration with plant motifs of vine leaf and tendrils, astragal on the edges and central ovals and heads of putti (?) is typical of renaissance applied art. The belts consist of interlinked segments, decorative cassettes and an armoured chain with rings connected in the same fashion as those on chain mail, a two-piece buckle and a horseshoe-shaped pendant. The main purpose of the article was to define, with the help of non-invasive scientific methods, the chemical composition of the material and to specify the production technology of the items. The belts are made of non-ferrous metal, brass – the alloy of copper and zinc, in some parts with an admixture of nickel. One item featured traces of fire silver-plating. The decorative relief was created by the repoussé technique (the motif was hammered from the reverse). Naturally, these fine and fragile ornaments are only excavated as fragments. Find circumstances and especially period iconographic sources indicate that these decorative belts were used to carry pouches or bags with trinkets, and were predominantly worn in the 16th century.
Note
Předložená práce vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci institucionálního financování na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Moravské zemské muzeum (DKRVO, MK000094862).
Der vorliegende Artikel entstand mit finanzieller Unterstützung seitens des Kulturministeriums der Tschechischen Republik im Rahmen der institutionellen Finanzierung der langfristigen konzeptionellen Entfaltung der Forschungsinstitution (Mährisches Landesmuseum, MK000094862).
Reference
[1] BERNARD, J. H. a kol., 1981: Mineralogie Československa. Praha.

[2] ČIŽMÁŘ, M., 2010: K problematice neznámých artefaktů v archeologických nálezech. Datování malých kovových podkovovitých předmětů – Zur Problematik unbekannter Artefakte bei den archäologischen Funden. Zur Datierung und zur Funktion von kleinen, hufeisenförmigen Gegenstände aus Metall. In: Zaměřeno na středověk, Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám, 529–535. Praha.

[3] HARDER, J., 2010: Segmentgürtel mit mehrteiliger Anhängekombination. Ein Frauenschmuckgürtel der Renaissance, Historische Archäologie 3, 1–20.

[4] A HISTORY OF TECHNOLOGY, 1956: A History of Technology. Volume II. The Mediterranean Civilizations and the Middle Ages. Oxford.

[5] JAREŠ V., 1950: Metalografie neželezných kovů. Praha.

[6] KNÁPEK, Z., 2000: Rukověť starožitníka a sběratele. Knížka pro každého. Alpaka, hygiena, kamna. Olomouc.

[7] KONZERVOVÁNÍ A RESTAUROVÁNÍ KOVŮ, 2011: Konzervování a restaurování kovů. Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin. Brno.

[8] KRABATH, S., 2001: Die hoch- und spätmittelalterlichen Buntmetallfunde nördlich der Alpen. Eine archäologisch-kunsthistorische Untersuchung zu ihrer Herstellungstechnik, funktionalen und zeitlichen Bestimmung. Band 1, 2. Rahden, Westf.

[9] KYBALOVÁ, L., 1996: Dějiny odívání. Renesance. Praha.

[10] MAŠEK, M., 2010: Encyklopedie řecko-baktrijských a indicko-řeckých panovníků z pohledu jejich mincí. Praha.

[11] MĚCHUROVÁ, Z., 2012: Pásové řetězy ze sbírek Moravského zemského muzea v Brně jako archeologický doklad renesančního užitého umění – Bandketten aus den Sammlungen des Mährischen Landesmuseums in Brno als archäologischer Beleg für die angewandte Kunst der Renaissance, AH 37, 747–766.

[12] PROCHÁZKA, R., 1990: Kovové předměty z výbavy středověkého měšťana z výzkumu v Brně – Pekařské ulici – Metallgegenstände der Ausstattung des mittelalterlichen Bürgers aus der Ausgrabung in Brno – Pekařská ulice, AH 15, 99–107.

[13] ROSENBERG, S. J., 1968: Nickel and Its Alloys, Institut for Materials Research, National Bureau of Standards, Monograph 106, Issued May, 1–2.

[14] SELUCKÁ, A.–SULOVSKÝ, J.–MĚCHUROVÁ, Z., 2002: Analýza některých kovových nálezů ze zaniklé středověké vsi Konůvky (okr. Vyškov) aneb "Bronzové" předměty z Konůvek trochu jinak – Analyse ausgewählter Metallgunde aus der mittelalterlichen Ortswüstung Konůvky (Bez. Vyškov) oder "Bronzene" Gegenstände aus Konůvky anders gesehen, ČMMZ LXXXVII, 177–185.

[15] SELWYN, L., 2004: Metals and Corrosion. A Handbook for the Conservation Professional. Canada.

[16] TOMOLOVÁ, V., 1992: Těšínské krojové šperky, Těšínsko 1, 1–2.

[17] UNGER, J., 1986: Hrady na Pavlovských vrších (archeologické nálezy). Mikulov.

[18] WINTER, Z., 1893: Dějiny kroje v zemích českých od počátku století XV. po dobu bělohorské bitvy. Praha.