Sklo z odpadních jímek na Drůbežím trhu v Opavě a pozůstatky sklenářské dílny

Název: Sklo z odpadních jímek na Drůbežím trhu v Opavě a pozůstatky sklenářské dílny
Variantní název:
  • Glass from refuse pits in the Poultry Market, Opava and the remains of a glass workshop
  • Glas aus Abwassergruben vom Drůbeží trh (Geflügelmarkt) in Opava (Troppau) und Überbleibsel einer Glaswerkstatt
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2021, roč. 46, č. 1, s. 243-271
Rozsah
243-271
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek je zaměřen na vyhodnocení souborů skla z odpadních jímek na Drůbežím trhu v Opavě, ze kterých byla získána torza více než 170 skleněných nádob a početné fragmenty okenního skla. Přestože archeologické nálezy dokládají, že již ve 13. století měli zdejší obyvatelé přístup ke kvalitnímu stolnímu sklu, pochází většina materiálu až z období pozdního středověku a raného novověku (15. až 16. století). Výjimečný nález rozšiřující naše znalosti o opavských řemeslnících ve středověku představují stovky fragmentů okenních skel, které lze interpretovat jako výrobní odpad po sekundárním zpracování okenních tabulí, a tedy doklad působení sklenáře v této lokalitě v první polovině 15. století.
This contribution centres on the assessment of a glass series from refuse pits in the Poultry Market, Opava which yielded the fragments of over 170 glass vessels, as well as numerous fragments of window glass. Despite the fact that archaeological finds confirm that the local inhabitants had access to high-quality table glass as early as the 13th century, the majority of finds come from the late Middle Ages and from the early modern age (15th and 16th century). The exceptional find of hundreds of fragments of window glass expands our knowledge of Opava craftsmen in the Middle Ages. The fragments can be interpreted as production waste after the secondary processing of window panes, and thus bear witness of the activity of a glazier on this site in the first half of the 15th century.
Note
Příspěvek vychází z disertační práce realizované ve studijním programu Archeologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity pod odborným vedením PhDr. Ireny Loskotové, Ph.D.
Die vorliegende Studie entstand im Rahmen des durch institutionelle Förderung vom Ministerium für Kultur der Tschechischen Republik finanzierten langfristigen Entwicklungskonzepts der Forschungsorganisation (DKRVO).
Reference
[1] BAKALA, J., 1974: Počátky města Opavy, ČSM B 23, 3–24.

[2] BAUMGARTNER, E.–KRUEGER, I., 1988: Phoenix aus Sand und Asche. Glas des Mittelalters. Bonn – Basel.

[3] BISZKONT, J., 2005: Późnośredniowieczne szklarstwo na Śląsku. Wratislavia Antiqua 7. Wrocław.

[4] BŘEČKOVÁ, K., 2017: Středověké sklo z Opavy II. Nálezy skla z archeologických výzkumů na ulici Masařská 6, Pekařská – Kolářská a Mnišská – Mezi Trhy, PA CVIII, 257–289.

[5] BŘEČKOVÁ, K. a kol., 2018: Břečková, K.–Marethová, B.–Sedláčková, H.–Turakiewicz, R.–Zezula, M., Katalog vybraných archeologických nálezů z Opavy a Ratiboře. In: S knížaty u stolu. Kuchyně a kultura stolování na středověkých vévodských dvorech v Opavě a Ratiboři (Korbelářová, I.–Zezula, M., edd.), 209–233. Ostrava – Ratiboř.

[6] CZIHAK, E., 1891: Schlesische Gläser. Breslau.

[7] ČERNÁ, E., 2000: K problematice nejstarších nálezů středověkých skel na území Čech – Zur Problematik der ältesten Funde mittelalterlichen Glases in Böhmen. In: Historické sklo 2. Sborník pro dějiny skla, 45–61. Čelákovice.

[8] ČERNÁ, E.–HULÍNSKÝ, V.–GEDEON, O., 2001: Výpověď mikroanalýz vzorků skel z raného středověku, AR LIII, 59–89.

[9] DRAHOTOVÁ, O., a kol. 2005: Historie sklářské výroby v českých zemích. I. díl. Od počátků do konce 19. století. Praha.

[10] FITZ, R., b. d.: Die Entstehung der ehemaligen schlesischen Landeshauptstadt Troppau. Strojopis ulož. v Zemském archivu Opava, Písemnosti Rudolfa Fitze, inv. č. 10.

[11] FRÝDA, F., 2007: Nálezy renesančního skla z Plzně. In: Historické sklo 4, 33–66. Čelákovice.

[12] JORDÁNKOVÁ, H.–SEDLÁČKOVÁ, H., 2005: Skleněné střepy a keramické střípky z domácnosti Matouše Židlochovického, BMD 18, 119–143.

[13] KAREL, J., 2017: Kolekce fragmentů renesančního skla ze zámku Janovice u Rýmařova, Střední Morava 23, č. 44, 91–104.

[14] KIECOŇ, M.–ZEZULA, M., 2007: Opava. Drůbeží Trh. Číslo akce NPÚ Ostrava: 50/05. Zpráva o archeologickém výzkumu.

[15] KIECOŇ, M.–ZEZULA, M., 2007a: Opava (k. ú. Opava-Město, okr. Opava). Drůbeží trh, parcela č. 606. Středověk, novověk. Město. Záchranný výzkum, PV 48, 494–496.

[16] KOLÁŘ, F.–ZEZULA, M., 2014: Das Stadtgrundstück im Opava des 13. und 14. Jahrhunderts aus archäologischer Sicht. In: Tradition – Umgestaltung – Innovation, Transformationsprozesse im hohen Mittelalter, Praehistorica, Supplementum 1 (Gringmuth-Dallmer, E.–Klápště, J., edd.), 550–553. Praha.

[17] LOSOS, L., 2006: Vitráže. Praha.

[18] MECKING, O., 2013: Medieval Lead Glass in Central Europe, Archaeometry 55, 640–662. | DOI 10.1111/j.1475-4754.2012.00697.x

[19] NOWOSIELSKA, K., 2004: Średniowieczne i nowozytne wyroby szklane z badań na Starym Mieście we Wroclawiu. In: Wratislavia Antiqua 6, 59–88. Wrocław.

[20] PAVELKOVÁ, T., 2008: Odpadní jímka z Opavy, parc. č. 606, jímka č. 510. Bakalářská práce, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě. Vedoucí práce Vladimír Goš.

[21] PAVELČÍK, J.–ŠTĚRBOVÁ, J., 1997: Macákové z Ottenburku (historie jednoho opavského domu ve světle archivních pramenů a archeologického výzkumu). In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Historie, č. 5, 145–172. Ostrava.

[22] RYBNÍČEK, M., 2007: Vnitroblok. Drůbeží trh (50/05) – Opava. Závěrečná zpráva Dendrochronologické laboratoře Ústavu nauky o dřevě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity, ulož. v archivu Odboru archeologie NPÚ, ÚOP v Ostravě.

[23] SEDLÁČKOVÁ, H., 2004: Archeologické nálezy skla z hradu Cvilín u Krnova, okr. Bruntál – Archäologische Glasfunde auf der Burg Cvilín (Schellenburg) bei Krnov (Jägerndorf), Bezirk Bruntál (Freudental), VVM LVI, 367–379.

[24] SEDLÁČKOVÁ, H., 2004a: Středověké sklo z Opavy – Mittelalterliches Glas aus Opava/Troppau, PA XCV, 223–264.

[25] SEDLÁČKOVÁ, H., 2006: Ninth- to Mid- of 16th Century Glass Finds in Moravia, Journal of Glass Studies 48, 191–224. Corning – New York.

[26] SEDLÁČKOVÁ, H., 2011: Okenní a duté sklo z kostela sv. Martina. In: Kostel sv. Martina v Bohušově (Kozák, P.–Prix, D.–Zezula, M., edd.), 285–306. Bohušov.

[27] SEDLÁČKOVÁ, H., 2011a: Středověké sklo na severní Moravě a přiléhající části Slezska. In: Majer, D.–Antonín, R., Král, který létal. Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského, 767–791. Ostrava.

[28] SEDLÁČKOVÁ, H. a kol., 2014: Sedláčková, H.–Rohanová, D.–Lesák, B.–Šimočičová-Koóšová, P., Medieval Glass from Bratislava (ca 1200–1450) in the Context of Contemporaneous Glass Production and Trade Contacts, PA CV, 215–264.

[29] SEDLÁČKOVÁ, H.–ROHANOVÁ, D. et al., 2016: Renaissance and baroque glass from the Central Danube region. Brno.

[30] SEDLÁČKOVÁ, H., ed., 2019: Glass in Brno and Moravia ca. 1200–1550. Assessment of finds. Vol. I. Brno.

[31] SEDLÁČKOVÁ, H., ed., 2019a: Glass in Brno and Moravia ca. 1200–1550. Catalogue of Glass. Vol. II. Brno.

[32] SKALICKÁ, P., 2012: Benátské sklo. In: Předměty vyprávějí... Hmotná kultura středověké a raně novověké Opavy ve světle nálezů z archeologických výzkumů v prostoru bývalé Radniční ulice a v areálu opavského pivovaru, 66–67. Ostrava.

[33] STAMENKOVIĆ, S., 2015: Srednjovekovno staklo manastira Studenice – Medieval glass from the Studenica monastery. In: The Monastery of Studenica, Archaeological Discoveries, 361–377.

[34] STEPHAN, H. G.–WEDEPOHL, H., 1997: Mittelalterliches Glas aus dem Reichskloster und der Stadtwüstung Corvey. Mit einem Nachtrag zu den Analysenergebnissen von Gläsern aus dem Kloster Brunshausen, Germania 75, 673–715.

[35] STIAFFINI, D., 1999: Il vetro nel Medioevo. Tecniche, strutture, manufatti. Rome.

[36] TARCSAY, K., 2007: Das Produktionsspektrum des 16. und 17. Jhs. im Österreichischen Teil des Böhmerwaldes. In: Historické sklo 4, 101–106. Čelákovice.

[37] TERYNGEROVÁ, H., 1997: Kolekce renesančního skla z opavských archeologických nálezů. In: Sborník Památkového ústavu v Ostravě, 69–72. Ostrava.

[38] VAĎUROVÁ, K., 2021: Sklo z archeologických výzkumů a vývoj sklářství ve Slezsku ve středověku a raném novověku. Disertační práce. 1. díl – Text. ÚAM FF MU, Brno. Vedoucí práce Irena Loskotová.

[39] VANDINI, M. a kol., 2018: Vandini, M.–Chinni, T.–Fiorentino, S.–Galusková, D.–Kaňková, H., Glass production in the Middle Ages from Italy to Central Europe: the contribution of archaeometry to the history of technology, Chemical papers 72, 2159–2169. | DOI 10.1007/s11696-018-0441-7

[40] ZEZULA, M., 2015: Odraz konzumace piva v archeologických nálezech z Opavy. In: Opavský pivovar (Švábenický, F., ed.), 100–115. Opava.

[41] ŽEGKLITZ, J., 2007: Renaissance glassworks in Broumy – Renesanční sklářská huť v Broumech. In: Studies in Post-medieval Archaeology 2 (Žegklitz, J., ed.), 145–180. Praha.