Stredoveké nástenné maľby kostola v Moste pri Bratislave

Název: Stredoveké nástenné maľby kostola v Moste pri Bratislave
Variantní název:
  • Die mittelalterlichen Wandmalereien der Kirche in Most bei Bratislava
  • Medieval Wall Paintings in the Church in Most, Near Bratislava
Přispěvatel
Magar, Bernd (editor)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2007, roč. 32, č. [1], s. 367-381
Rozsah
367-381
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Nástenné maľby v presbytériu kostola v Moste pri Bratislave neboli doteraz analyzované ani bližšie datované. Staršia, takmer zaniknutá vrstva pochádza asi z konca 13. storočia, druhú vrstvu možno podľa slohových znakov zaradiť pred polovicu 14. storočia. Táto sa zachovala fragmentárne, ale dá sa určiť ikonografický program, spojený s ideou Kristovho vykupiteľského činu a konečnej spásy a odplaty. Na východnej stene sa prezentuje inkarnácia Krista v obraze Zvestovanie P. Márii a obetná smrť v Ukrižovaní. Na južnej stene bola obsiahnutá téma Zmŕtvychvstania spolu so scénou Kristus s neveriacim Tomášom a Podobenstvo o múdrych a pošetilých pannách. Severnú stenu vypĺňal obraz Posledného súdu s apokalyptickým Kristom v mandorle. Maľby boli kvalitne prevedené a súvisia so západoeurópskym lineárnym štýlom. Ďalšie fragmenty gotických malieb sa viažu k oltárnym baldachýnom vo východnej časti lode kostola.
Wall paintings in the presbytery of the church in Most, near Bratislava have not been analysed and precisely dated to this day. The older, now almost faded layer probably comes from the end of the 13th century, the second layer can be placed, according to style features, before the mid-14th century. Although this layer has only been preserved in fragments, its iconographic programme, connected with the subject of Christ's act of salvation and the final redemption and retribution, can be disclosed. The east wall bears representations of Christ's incarnation in the painting of the Annunciation and his death-sacrifice in the Crucifixion. The south wall features the theme of the Resurrection, a scene with Christ and doubting Thomas, and the Parable of Wise and Foolish Maidens. The north wall presents the picture of the Judgement Day, with Christ of the Apocalypse in a mandorla. The paintings were of high quality, created in the vein of the west-European linear style. Further fragments of Gothic paintings are associated with altar canopies in the east section of the church nave.