Typ "závěsného" kachle z pozůstalosti Zdeňka Hazlbauera

Název: Typ "závěsného" kachle z pozůstalosti Zdeňka Hazlbauera
Variantní název:
  • Ein "Hängekacheltyp" aus dem Nachlaß von Zdeněk Hazlbauer
  • "Suspended" Tile from the Zdeněk Hazlbauer estate
Přispěvatel
Magar, Bernd (Translator of Summary)
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2007, roč. 32, č. [1], s. 491-499
Rozsah
491-499
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V kolekci pozdně středověkých a raně novověkých kachlů z moravského hradu Bouzov byla podle dostupných indicií definována specifická varianta římsového korunního kachle nástavcové, případně soklové části kamen, doplněného visutou dekorací. Jedinečnost této varianty spočívá v prodloužení ČVS ozdobným prořezávaným panelem. Na kamnech se začíná objevovat koncem 15. století a v duchu nových výtvarných trendů se pak během století 16. rozvíjí do vyspělejších podob.
A specific version of a cornice crowning tile that once belonged to the superstructure or the pedestal of a stove with a "suspended" decoration, was discovered and determined in the collection of late medieval and early neo-Gothic tiles from the Bouzov castle, Moravia. The uniqueness of the tile lies in the protruding part with a decorative incised component. These tiles started to feature on stoves in the 15th century and developed into more sophisticated shapes in the 16th century, in accordance with new artistic trends of the period.
Reference
[1] BRYCH, V., 2001: Výžlabkové kachle s vertikálně orientovanou figurální výzdobou. K typologii jedné skupiny českých pozdně gotických kachlů, Muzejní a vlastivědná práce, ČSPSČ 109, 4, 193–203.

[2] BRYCH, V., 2004: Kachle doby gotické, renesanční a raně barokní. Výběrový katalog Národního muzea v Praze. Praha.

[3] DĄBROWSKA, M., 1987: Kafle i piece kaflowe w Polsce do końca XVIII. wieku. Studia i materiały z historii kultury materialnej LVIII, Wrocław–Warszava–Kraków–Gdańsk–Łódź.

[4] ERNÉE, M., 2002: Krummauer Ofenkacheln der Gotik und Renaissance. Ein Beitrag zu den kulturellen Kontakten des südlichsten Böhmens mit dem Donauraum im Spätmittelalter, Archeologická pracovní skupina východní Bavorsko/západní a jižní Čechy 11/2001, 273–285.

[5] FRANZ, A., 1903: Alte Ofenkacheln, Zeitschrift des Mährischen Landesmuseums 3, č. 2, 123–188.

[6] FRANZ, R., 1969: Der Kachelofen. Entstehung und kunstgeschichtliche Entwicklung vom Mittelalter bis zum Ausgang des Klassizismus. Graz.

[7] FROLÍK, J., 2003: Kachle Chrudimska. Sbírky Regionálního muzeua v Chrudimi (5/II), historická řada. Chrudim.

[8] FROLÍK, J.–HAZLBAUER, Z.–RÜCKEROVÁ, A., 1995: Chrudimský rod Medků a jeho kamnářské výrobky, AH 20, 523–538.

[9] HAZLBAUER, Z., 1996: Historické kamnové kachle z hradu Bouzova, okr. Olomouc. Rkp. uložen na ÚAM FF MU Brno.

[10] HEJNA, A., 1966: Kachle z hradu Dívčího Kamene u Českého Krumlova, ČNM, historické museum CXXXV, č. 1, 35–44.

[11] JANIAK, T., 2003: Kafle gotyckie w zbiorach Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Gniezno.

[12] JORDÁNKOVÁ, H.–LOSKOTOVÁ, I.–MERTA, D., 2004: Odraz domácí války v produkci brněnských kamnářů druhé poloviny 15. století, AH 29, 581–599.

[13] MICHNA, P. J., 1981: Gotická kachlová kamna z hradu Melic na Vyškovsku. Pokus o rekonstrukci (In memoriam MUDr. Jan Zháněl † 1970), AH 6, 333–360.

[14] PAVLÍK, Č.–VITANOVSKÝ, M., 2004: Encyklopedie kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ikonografický atlas reliéfů na kachlích gotiky a renesance. Praha.

[15] RICHTEROVÁ, J., 1982: Středověké kachle. Praha.

[16] SMETÁNKA, Z., 1968: Technologie výroby českých kachlů od počátku 14. do počátku 16. století, PA LIX, 543–578.

[17] SMETÁNKA, Z., 1969: K morfologii českých středověkých kachlů, PA LX, č. 1, 228–262.

[18] STRAUSS, K., 1972: Die Kachelkunst des 15. und 16. Jahrhunderts in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Skandinavien. II. Teil (neue Folge). Basel.

[19] SVOBODA, J. F., 1930: Lidové umění na Horácku, Národopis lidu Českoslovanského III, Moravské Horácko 3, sešit 1, Praha.