K problematice raně středověkých komunikací v prostoru pražského Malého náměstí a řešení jeho vzniku

Název: K problematice raně středověkých komunikací v prostoru pražského Malého náměstí a řešení jeho vzniku
Variantní název:
  • Zur Problematik der frühmittelalterlichen Kommunikationswegen im Raum des Prager Kleinmarktes und zur Lösung ihrer Entwicklung
Autor: Starec, Petr
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 27-34
Rozsah
27-34
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] FRB Fontes rerum bohemicarum. Prameny českých dějin, Tomus II, (ed. J. Emler). Praha 1874.

[2] KOSMAS Kosmova kronika, Cosmae Pragensis Chronica Boemorum, Monumenta Germaniae Historica, Nova Series II, (ed. B. Bretholz). Berlin 1923.

[3] ČÁREK, J., 1947: Románská Praha. Praha.

[4] ČÁREK, J., 1966: K rekonstrukci vývoje a rozlohy raně feudální Prahy - Zur Rekonstruktion der Entwicklung und des Umfanges des Früfeudalem Prags. Praž. sbor. hist., 10-43.

[5] DRAGOUN, Zd., 1980: Nálezová zpráva o sledování výkopu vodovodu na Malém náměstí na Starém Městě pražském. Archiv PÚPP Praha.

[6] FRÖHLICHOVÁ, Z., 1940: Kronika rynečku na Starém Městě pražském. Praha.

[7] HRDLIČKA, L., 1982: Využití výkopů pro inženýrské sítě jako pramene k poznání původního reliéfu a jeho proměn v historickém jádru města - The utilization of supply-line trenches as a source of information on the original land scape and its changes in historical town cores. AR XXXIV, 599-621.

[8] HRDLIČKA, L., 1993: Projekt jednoho výzkumu ve vnitřní Praze. Staveniště kolektoru "Nová radnice". Projekt einer Forschung in der Prager Innenstadt. Baustelle des Kollektors "Neues Rathaus". AR XLV, 662-676.

[9] HUML, V.-STAREC, P., 1997: K osídlení areálu kostela sv. Michala a Malého náměstí na Starém Městě pražském. Sborník k jubileu... (v tisku). Praha.

[10] JEČNÝ, H., 1986: Počátky pražských tržišť. Staletá Praha 16, 51-61.

[11] JEČNÝ, H. et al., 1984: Praha v raném středověku. Jeden ze současných pohledů na vývoj přemyslovského města - Prag im Frühmittelalter. Eine der gegenwärtigen Betrachtungsweisen der Entwicklung der Přemyslidenstadt. Archaeol. Prag. 5/2. 211-288.

[12] LÍBAL, D., 1983: Architektura. In: Poche, E. et al., Praha středověká. Praha, 53-122.

[13] MENCL, V., 1969: Praha. Praha.