Niekoľko nových poznatkov k urbanistickému vývoju Dolného mesta Nitra

Název: Niekoľko nových poznatkov k urbanistickému vývoju Dolného mesta Nitra
Variantní název:
  • Einige neue Erkenntnisse zur urbanistischen Entwicklung der Niederstadt Nitra
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 1998, roč. 23, č. [1], s. 379-387
Rozsah
379-387
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] BEDNÁR, P.-STANÍK, I., 1993: Archeologický a stavebno-historický výskum Nitrianskeho hradu v rokoch 1988-1991. In: Nitra. Príspevky k najstarším dejinám mesta. AÚ SAV Nitra, 127-139.

[2] FOJTÍK, J., 1997: Nitra v období feudalizmu (1526-1848). In: Nitra. Bratislava, 41-49.

[3] FUSEK, G., 1993: Archeologický výskum dejín Nitry od jej osídlenia Slovanmi po zánik Veľkej Moravy. In: Nitra. Príspevky k najstarším dejinám mesta. AÚ SAV Nitra, 96-105.

[4] GERGELYI, I., 1969: Nitra. Umelecko-historické pamiatky na Slovensku, Bratislava.

[5] HANULIAK, M., 1993: Archeologický výskum k dejinám Nitry v 10.-13. storočí. In: Nitra. Príspevky k najstarším dejinám mesta. AÚ SAV Nitra, 109-124.

[6] HUNKA, J., 1993: Nitra vo svetle nálezov mincí. In: Príspevky k najstarším dejinám mesta. AÚ SAV Nitra, 159-170.

[7] CHALOUPECKÝ, V., 1923: Staré Slovensko. Bratislava.

[8] CHROPOVSKÝ, B., 1972: Príspevok k problematike cirkevnej architektúry a počiatkom kresťanstva na Slovensku. In: Monumentorum tutela 8, 173-208.

[9] CHROPOVSKÝ, B., 1975: Nitra, archeologický výskum slovanských lokalít. Nitra.

[10] CHROPOVSKÝ, B., 1977: Počiatky osídlenia mesta. In: Nitra. Bratislava, 13-27.

[11] KOMPÁNEK, J., 1895: Nitra. Nástin dejepisný a vzdelanostný. Ružomberok, 1895.

[12] KRAJČOVIČ, R., 1993: Toponymia na okolí Nitry ako prameň jej dejín. In: Nitra. Príspevky k najstarším dejinám mesta. AÚ SAV Nitra, 171-178.

[13] Magyarország vármegyéi és városai §§1898§§. Nyitravármegye. Budapest.

[14] MARSINA, R., 1977: Nitra vo včasnom a vrcholnom stredoveku. In: Nitra. Bratislava, 27-41.

[15] MENCL, V., 1937: Stredoveká architektúra na Slovensku. Praha-Prešov.

[16] MENCL, V., 1938: Středověká města na Slovensku. Bratislava, 1938.

[17] PAULUSOVÁ, S., 1997: Doterajšie výsledky umeleckohistorického výskumu rím. kat. kostola sv. Michala v Dražovciach. In: Archaeologia historica 22, Brno, 21-28.

[18] PUŠKÁROVÁ, B., 1985: Niekoľko nových poznatkov získaných pri výskume fasád veže nitrianskeho hradu. In: Archaeologia historica 10, Brno, 469-473.

[19] PUŠKÁROVÁ, B., 1993: Románska a prerománska architektúra Nitry. In: Nitra. Príspevky k najstarším dejinám mesta. AÚ SAV Nitra, 142-157.

[20] RUTTKAY, A., 1997: Archeologický výskum kostola sv. Michala v Nitre, časť Dražovce a v jeho okolí - informácia o výsledkoch. In: Archaeologia historica, 22, Brno, 9-20.

[21] RUTTKAYOVÁ, J.-KATKIN, S.-BŘEZINOVÁ, G., 1995: Svedectvo nálezov. Predbežné výsledky archeologického výskumu v Nitre-pešej zóne. In: Pamiatky a múzeá 2, 24-26.

[22] RUTTKAYOVÁ, J.-RUTTKAY, M., 1997: Výsledky výskumu v Nitre-Starom meste v r. 1994. In: Archaeologia historica, 22, Brno, 103-113.

[23] Súpis pamiatok na Slovensku. Bratislava, 1968, 2 zv.

[24] ZÁVADOVÁ, K., 1974: Verný a pravý obraz slovenských miest a hradov ako ich znázornili rytci a ilustrátori XVI., XVII. a XVIII. storočia. Bratislava.

[25] ZEMENE, M., 1977: Nitra v období kapitalizmu. In: Nitra. Bratislava.

[26] VAGNER, J., 1902: Adatok a Nyitrai városi plébániák történetéhez. Nitra.

[27] VEREŠIK, J.-CIDLINSKÁ, A., 1956: Nitra v pamiatkach. Martin.