Archeologický výskum kostola evanjelickej cirkvi a. v. v Štítniku (okres Rožňava)

Název: Archeologický výskum kostola evanjelickej cirkvi a. v. v Štítniku (okres Rožňava)
Variantní název:
  • Archaeological research into a Protestant church in Štítnik
Autor: Tajkov, Peter
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2018, roč. 43, č. 1, s. 51-63
Rozsah
51-63
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Príspevok predkladá výsledky výskumu evanjelického kostola v Štítniku v rokoch 2011–2013. Dopĺňa poznatky o jeho architektonickej histórii a prináša pôdorys jeho doteraz najstaršej známej stavebnej etapy. Výskum bol súčasťou prípravnej dokumentácie k jeho plánovanej komplexnej obnove.
This contribution presents the results of research into a Protestant church in Štítnik carried out in 2011–2013. It brings new information about its building history and the ground plan of the church in its earliest known phase. The research was part of preparatory documentation for the planned complete renovation of the church.
Note
Príspevok vznikol v rámci projektu 1/0727/17 vedeckej agentúry VEGA.
The article is part of project no. 1/0727/17 of the VEGA scientific agency.
Reference
[1] ČÁNI, J., 2011: Tehelne severného Novohradu. Referát prednesený na 3. stretnutí znalcov a zberateľov historických tehál, organizovanom Spoločnosťou pre výskum histórie tehliarstva, Laterãrius, Bratislava, SNM – Archeologické múzeum, 5. 11. 2011.

[2] ČURNÝ, M., 2008: Tehla ako stavebný materiál stredovekej a novovekej architektúry na Slovensku. Pohľad archeológa. Dizertačná doktorandská práca. Nitra: Archeologický ústav SAV.

[3] ČURNÝ, M., 2013: Štítnik. Dlaždice z evanjelického kostola (pôvodne katolíckeho, vysväteného Blahoslavenej panne Márii). In: Tajkov, P., Archeologický výskum kostola ev. a. v. v Štítniku. Technická univerzita v Košiciach, rkp. ulož. v Krajskom pamiatkovom úrade Košice.

[4] DVOŘÁKOVÁ, V.–KRÁSA, J.–STEJSKAL, V., 1978: Stredoveká nástenná maľba na Slovensku. Praha.

[5] KAHOUN, K., 1970: Gotická architektúra na Slovensku, Ars 4, 1-2, 45–74.

[6] KLINGOVÁ, A. et al., 2012: Pamiatkový výskum architektonicko-historický a umelecko-historický, NKP kostol ev. a. v., č. ÚZPF 638/0, Teplická ulica, Štítnik, 2011–2012, rkp. ulož. v Pamiatkovom úrade SR.

[7] KLINGOVÁ, A. et al., 2014: Výsledky pamiatkového výskumu ev. a. v. kostola v Štítniku. Dostupné z: http://oz-goticka-cesta.webnode.sk/news/vysledky-pamiatkoveho-vyskumu-ev-a-v-kostola-v-stitniku/, cit. 14. 11. 2014.

[8] KORIMOVÁ, G., 2002: Hrnčiarstvo, tehliarstvo a škridliarstvo. In: Mesto Poltár. Regionálna monografia (Alberty, J., red.), 142–147, 154. Zvolen.

[9] LUŠTÍKOVÁ, L.–ČURNÝ, M., 2011: Ražňany – Rímskokatolícky kostol sv. Demetra. Výskumná správa č. 17520, Košice, ulož. v AÚ SAV, Nitra.

[10] MVS: Monumenta Vaticana Slovaciae. Tomus 1. Rationes collectorum pontificiorum in annis 1332–1337 (Sedlák, V., ed.). Trnavae – Romae 2008.

[11] PLEKANEC, V.–HAVIAR, T., 2010: Gotický Gemer a Malohont. Italianizmy v stredovekej nástennej maľbe. Martin.

[12] POMFYOVÁ, B., 2003: Štítnik kostol ev. a. v. (heslo). In: Dejiny slovenského výtvarného umenia – Gotika (Buran, D., ed.), 643. Bratislava.

[13] SKALSKÁ, M., 2009: Jelšava a Jelšavské panstvo v stredoveku. K osídleniu severného Gemera. Martin.

[14] SKALSKÁ, M., 2010: Formovanie farskej siete v Gemerskej župe v stredoveku. In: Vývoj cirkevnej správy na Slovensku (Rábik, V., ed.), 216–229. Trnava – Kraków.

[15] STEINHÜBEL, J., 2016: Nitrianske kniežatstvo. Počiatky stredovekého Slovenska. Bratislava.

[16] TOGNER, M., 1989: Stredoveká nástenná maľba v Gemeri. Bratislava.