Knihovny v České republice v době pandemie Covid-19 : výsledky kvalitativní studie

Název: Knihovny v České republice v době pandemie Covid-19 : výsledky kvalitativní studie
Variantní název:
  • Czech libraries during the Covid-19 pandemic : qualitative study results
Zdrojový dokument: ProInflow. 2021, roč. 13, č. 2, s. [4]-24
Rozsah
[4]-24
  • ISSN
    1804-2406 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Účel – Příspěvek představuje výsledky kvalitativní studie zaměřené na situaci českých knihoven v období pandemie Covid-19, a sice na jaře a na podzim roku 2020, doplněný přehledem protiepidemických opatření týkajících se provozu knihoven. Rovněž stručně shrnuje dosud publikovanou českou i zahraniční literaturu k tématu. Design/metodologie/přístup – Data byla získána formou polostrukturovaných rozhovorů s cílem zjistit, jak se proměnily služby knihoven v důsledku epidemiologických opatření, včetně srovnání jarní a podzimní vlny. Otázky se týkaly fyzických i elektronických fondů a s nimi spojených služeb, vzdělávací činnosti, komunitní role a propagace knihovny. Informace o protiepidemických opatřeních byly získány analýzou vládních opatření a elektronického archivu konference Knihovna. Výsledky – Pro knihovny znamenalo jarní uzavření šok, následné rozvolňování pak především chaos a rychlé změny, kdy bylo třeba improvizovat především ve výpůjčních službách, protiepidemická opatření se ve velkém dotkla také pořádání vzdělávacích a komunitních akcí, které se částečně přesunuly online. Knihovny se musely vyrovnat s potřebou jiné organizace práce, v době uzavření pak s nalezením náhradních činností. Nejvíce byly opatřeními postiženy výpůjční služby, počet fyzických výpůjček klesl, naopak využívání elektronických zdrojů stouplo, ačkoliv ne vždy se jednalo o významný nárůst. Mezi zmiňovaná pozitiva patří zejména důležitost knihoven, mnohdy nepostradatelnost, zájem čtenářů, změny v uvažování, které vedly k přehodnocení některých procesů, rozvoj digitálních služeb či ověření reakce a adaptace na krizovou situaci. Originalita/hodnota – Ačkoliv byly již publikovány články o českých knihovnách v době pandemie, zejména formou kazuistik o jednotlivých knihovnách či regionech, ale i obsahující výsledky dílčích dotazníkových šetření, kvalitativní studie knihoven dosud publikována nebyla.
Purpose – The paper presents the results of a qualitative study focused on the Czech libraries' situation during the Covid-19 pandemic, namely in the spring and autumn of 2020, supplemented by an overview of anti-epidemic measures concerning the libraries. It also briefly summarizes the Czech and foreign literature on the topic published so far. Design/Methodology/Approach – Data were obtained through semi-structured interviews with the aim to find out how the anti-epidemic measures influenced library services, including a comparison of the spring and autumn waves. The questions concerned print and electronic holdings and related services, educational activities, community role and library promotion. Information on anti-epidemic measures was obtained through an analysis of government documents and the electronic archive of the e-mail conference "Knihovna". Results – For libraries, the spring closure meant a shock, and the subsequent loosening of measures meant chaos and rapid changes, it was necessary to improvise, especially in lending services; antiepidemic measures also greatly affected the organization of educational and community events, which partially moved online. Libraries had to cope with the need for a different work organization, and at the time of closure they had to find alternative activities. The number of physical loans decreased, while the use of electronic resources increased, although this was not always a significant increase. Some positives were mentioned including the importance of libraries, the interest of readers, changes in thinking that led to the reassessment of certain processes, the development of digital services or verification of the response and adaptation to a crisis. Originality/Value – Although articles on Czech libraries during the pandemic have been already published, mainly in the form of case studies on individual libraries or regions, but also containing the results of partial questionnaire surveys, a qualitative study of libraries has not yet appeared.
Note
Výzkum byl podpořen z programu Univerzity Karlovy Progres Q15 "Životní dráhy, životní styly a kvalita života z pohledu individuální adaptace a vztahu aktérů a institucí".
Reference
[1] Alajmi, B., & Albudaiwi, D. (2020). Response to COVID-19 Pandemic: Where Do Public Libraries Stand?. Public Library Quarterly, 1-17. https://doi.org/10.1080/01616846.2020.1827618 | DOI 10.1080/01616846.2020.1827618

[2] Ali, M., & Gatiti, P. (2020). The COVID-19 (Coronavirus) pandemic: reflections on the roles of librarians and information professionals. Health Information & Libraries Journal, 37(2), 158-162. https://doi.org/10.1111/hir.12307 | DOI 10.1111/hir.12307

[3] Asif, M., & K. Singh, K. (2020). Trends, opportunities and scope of libraries during Covid-19 pandemic. IP Indian Journal of Library Science and Information Technology, 5(1), 24-27. https://doi.org/10.18231/j.ijlsit.2020.005 | DOI 10.18231/j.ijlsit.2020.005

[4] Bangani, S. (2021). The fake news wave: Academic libraries' battle against misinformation during COVID-19. The Journal of Academic Librarianship, 47(5). https://doi.org/10.1016/j.acalib.2021.102390 | DOI 10.1016/j.acalib.2021.102390

[5] Bednářová, J. (2020). Knihovny Ústeckého kraje a koronavirus. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 72(12), 429-430.

[6] Bodorová, R. (2020). Dobříšská knihovna v akci - online na webu, FB a instagramu. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 30(2), 14-15. https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-nas-pdf_archiv/20200210.pdf

[7] Brezovic, I. (2020). Z kraje Vysočina. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 72(12), 424-425.

[8] Buchtová, B., Horáková, M., & Nekolová, K. (2020). Jak koronakrize ovlivnila pracovní podmínky v knihovnách. Bulletin SKIP, 29(2). https://bulletinskip.skipcr.cz/node/762

[9] Carbery, A., Fallon, H., Higgins, M., Kennedy, E., Lawton, A., & McCauley, C. (2020). Irish libraries and COVID-19: first reflections. Insights: the UKSG journal, 33. https://insights.uksg.org/articles/10.1629/uksg.522/

[10] Fabián, O. (2020). České knihovny a projekt Folding@Home. U nás: knihovnicko-informační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 30(2), 42-43. https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-naspdf_archiv/20200227.pdf

[11] Gmiterek, G. (2021). Polish university libraries social networking services during the COVID-19 pandemic spring term lockdown. The Journal of Academic Librarianship, 47(3). https://doi.org/10.1016/j.acalib.2021.102331 | DOI 10.1016/j.acalib.2021.102331

[12] Goddard, J. (2020). Public Libraries Respond to the COVID-19 Pandemic, Creating a New Service Model. Information Technology and Libraries, 39(4). https://doi.org/10.6017/ital.v39i4.12847 | DOI 10.6017/ital.v39i4.12847

[13] Guo, Y., Yang, Z., Yang, Z., Liu, Y., Bielefield, A., & Tharp, G. (2020). The provision of patron services in Chinese academic libraries responding to the COVID-19 pandemic. Library Hi Tech, --(--). https://doi.org/10.1108/LHT-04-2020-0098 | DOI 10.1108/LHT-04-2020-0098

[14] Haasio, A., & Kannasto, E. (2020). Covid-19 and its impact on Finnish public libraries. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, (2020), 3-19. http://78.46.229.148/ojs/index.php/qqml/article/view/639

[15] Hradil, J. (2020). Mimořádná opatření s vlivem na úpravy a rozvoj služeb (výsledky dotazníkového šetření). Čtenář: měsíčník pro knihovny, 72(11), 394-395. https://www.svkkl.cz/ctenar/stahnoutpdf/183

[16] Hradil, J. (2021). Srovnání postojů uživatelů Univerzitní knihovny Ostravské univerzity (druhé kolo dotazníkových šetření). Čtenář: měsíčník pro knihovny, 73(4), 128-129.

[17] Hunt, T. (2020). AUSTRALASIAN HEALTH LIBRARIES RESPONSES TO THE COVID-19 PANDEMIC: HLA Survey Results. Journal of Health Information and Libraries Australasia, 1(2), 33-43. https://www.johila.org/index.php/Johila/article/view/21/25

[18] Hyblerová Trachtová, V. (2020). 3D tisk v obraně proti koronaviru. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 72(5), 172. https://www.svkkl.cz/ctenar/stahnout-pdf/178

[19] Kučerová, Z., Najmanová, M., Mrvová Krejčová, K., Steinbrecherová, L., Orltová, M., Havlíčková, S., Nedvědová, K., Šímová, M., Vejdělková, E., & Pešata, J. (2020). Vyznání, aneb, Jak mě a mou práci ovlivnil koronavirus. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 72(5), 163-167. https://www.svkkl.cz/ctenar/stahnout-pdf/178

[20] Liška, R. (2020). Pád statistických ukazatelů ve Středočeském kraji. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 72(12), 423-424.

[21] Martzoukou, K. (2020). Academic libraries in COVID-19: a renewed mission for digital literacy. Library Management, 42(45), 266-276. https://doi.org/10.1108/LM-09-2020-0131 | DOI 10.1108/LM-09-2020-0131

[22] Neubauerová, S. (2020). Knihovna online, aneb, Zavřené dveře, otevřená okna. U nás: knihovnickoinformační zpravodaj Královéhradeckého kraje, 30(2), 18-20. https://www.svkhk.cz/SVKHK/u-naspdf_archiv/20200212.pdf

[23] Ortega-Martínez, E., Pacheco-Mendoza, J., García Meléndez, H., Ortiz-Díaz, E., & SaavedraAlamillas, C. (2021). Digital services adapted by libraries in Mexico to COVID-19 pandemic: a critical review. Digital Library Perspectives, 37(1), 3-17. https://doi.org/10.1108/DLP-07-2020-0063 | DOI 10.1108/DLP-07-2020-0063

[24] Pauwels, N., De Meulemeester, A., Romagnoli, A., Buysse, H., & Peleman, R. (2021). Medical and health informatics services during and after the COVID-19 pandemic should be virtual, tailored, responsive and interactive: a case study in Belgium. Health Information & Libraries Journal, 38(1), 66-71. https://doi.org/10.1111/hir.12330 | DOI 10.1111/hir.12330

[25] Pilniková, M. (2020). CovidCON. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 72(11), 383-386. https://www.svkkl.cz/ctenar/stahnout-pdf/183

[26] Rafiq, M., Batool, S., Ali, A., & Ullah, M. (2021). University libraries response to COVID-19 pandemic: A developing country perspective. The Journal of Academic Librarianship, 47(1). https://doi.org/10.1016/j.acalib.2020.102280 | DOI 10.1016/j.acalib.2020.102280

[27] Rösslerová, K. (2021). Jak pomoci knihovníkům číst (o dopadech sociální izolace na knihovníky Knihovny FF UK). Čtenář: měsíčník pro knihovny, 73(4), 130-131.

[28] S. Pauwels, N., De Meulemeester, A., Romagnoli, A., Buysse, H., & Peleman, R. (2021). Medical and health informatics services during and after the COVID-19 pandemic should be virtual, tailored, responsive and interactive: a case study in Belgium. Health Information & Libraries Journal, 38(1), 66-71. https://doi.org/10.1111/hir.12330 | DOI 10.1111/hir.12330

[29] Solis, J., & Kear, R. (2020). Online Activities of Croatian Public Libraries During COVID-19 Spring Lockdown. International Information & Library Review, 52(4), 318-319. https://doi.org/10.1080/10572317.2020.1834246 | DOI 10.1080/10572317.2020.1834246

[30] Staňková, M. (2020). Z Libereckého kraje. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 72(12), 431.

[31] Štěch, V. (2020). Využívání e-knih v knihovnách v době koronaviru. Bulletin SKIP, 29(1). https://bulletinskip.skipcr.cz/node/729

[32] Tammaro, A. (2020). COVID 19 and Libraries in Italy. International Information & Library Review, 52(3), 216-220. https://doi.org/10.1080/10572317.2020.1785172 | DOI 10.1080/10572317.2020.1785172

[33] Temiz, S., & Salelkar, L. (2020). Innovation during crisis: exploring reaction of Swedish university libraries to COVID-19. Digital Library Perspectives, 36(4), 365-375. https://doi.org/10.1108/DLP-05-2020-0029 | DOI 10.1108/DLP-05-2020-0029

[34] Wang, T., & Lund, B. (2020). Announcement Information Provided by United States' Public Libraries during the 2020 COVID-19 Pandemic. Public Library Quarterly, 39(4), 283-294. https://doi.org/10.1080/01616846.2020.1764325 | DOI 10.1080/01616846.2020.1764325

[35] Yu, F., & Mani, N. (2020). How American Academic Medical/Health Sciences Libraries Responded to the COVID-19 Health Crisis: An Observational Study. Data and Information Management, 4(3), 200-208. https://doi.org/10.2478/dim-2020-0013 | DOI 10.2478/dim-2020-0013

[36] Zhou, J. (2021). The role of libraries in distance learning during COVID-19. Information Development. https://doi.org/10.1177/02666669211001502 | DOI 10.1177/02666669211001502