Pravdivost a pravděpodobnost: esej k sémantice bibliografického záznamu

Název: Pravdivost a pravděpodobnost: esej k sémantice bibliografického záznamu
Variantní název:
  • Truthfulness and probability: an essay on the semantics of a bibliographic record
Zdrojový dokument: ProInflow. 2021, roč. 13, č. 1, s. [87]-102
Rozsah
[87]-102
  • ISSN
    1804-2406 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: CC BY 3.0 CZ
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Účel – Cílem článku je uvedení specifického konceptu pravdy do katalogizační teorie, jejíž součástí je ontologický model bibliografického univerza. Zabývá se problémem, jak je možné využít konkrétní teorie pravdy při stanovování pravdivosti a pravděpodobnosti bibliografického záznamu. Design/metodologie/přístup – Zvoleným teoretickým východiskem je klasická adekvační teorie pravdy kombinovaná s Tarského sémantickou teorií pravdy a s Popperovým pojetím pravděpodobnosti. Jedná se o teorie, které můžeme zařadit k tzv. korespondenčním koncepcím pravdy, jejichž základem je přesvědčení, že pravda je shoda myšlení a skutečnosti. Výsledky – Pojetí katalogizace jako vytváření výpovědí o entitách, které mohou nabývat hodnoty pravda či nepravda, může fungovat jako ideální model, napomáhající katalogizátorovi k analýze a reflexi katalogizačního procesu. Originalita/hodnota – Kombinace adekvační teorie pravdy s teorií sémantickou je originálním řešením. Uvedení klasických teorií pravdy do katalogizační teorie představuje nový příspěvek.
Purpose – The aim of the article is to introduce a specific concept of truth into cataloging theory, which includes an ontological model of a bibliographic universe. It deals with the problem of how it is possible to use specific theories of truth in determining the truth and probability of a bibliographic record. Design/Methodology/Approach – The chosen theoretical starting point is the classical adequacy theory of truth combined with Tarski's semantic theory of truth and Popper's concept of probability. These are theories that we can classify as the so-called correspondence concepts of truth, the basis of which is the belief that truth is the agreement of thought with reality. Results – The concept of cataloging as making statements about entities that can take on true or false values can function as an ideal model, helping the cataloger to analyze and reflect on the cataloging process. Originality/Value – The combination of the adequacy theory of truth with the semantic theory is an original solution. The introduction of classical theories of truth into cataloging theory represents a new contribution.
Reference
[1] Fuchs, J. (1995). Filosofie. 2, Kritický problém pravdy. Praha: Krystal OP.

[2] IFLA. (2001). Funkční požadavky na bibliografické záznamy. Praha: Národní knihovna v Praze. Dostupné z WWW: http://www.webarchiv.cz/files/dokumenty/reference/frbr.pdf.

[3] IFLA. (2009). Ustanovení mezinárodních principů katalogizace. Praha: Národní knihovna v Praze. Dostupné z WWW: http://www.ifla.org/files/cataloguing/icp/icp_2009-cs.pdf.

[4] Kolář, P. (2002). Pravda a fakt. Praha: Filosofia.

[5] Novák, L. & Vohánka, V. (2015). Kapitoly z epistemologie a noetiky. Krystal OP.

[6] Oddie, G. (2016). Truthlikeness. In The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford University. Dostupné z WWW: https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/truthlikeness.

[7] Popper, K. R. (1997). Logika vědeckého bádání. Praha: Oikoymenh.

[8] Sousedík, P. (2008). Logika pro studenty humanitních oborů. Praha: Vyšehrad.

[9] Sousedík, S. (2006). Identitní teorie predikace. Praha: Oikoymenh.

[10] Stodola, J. (2011). Rekonstruktivní hermeneutika jako obecná metodologie informační vědy. ProInflow. 3(1). Dostupný z WWW: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/2011-1-3/978.

[11] Tarski, A. (2006). Sémantická koncepce pravdy a základy sémantiky. In Peregrin J. (ed.) Logika 20. století: Mezi filosofií a matematikou: výbor textů k moderní logice (pp. 135-176). Praha: Filosofia.

[12] Tomáš Akvinský (2003). O pravdě, o mysli. Praha: Krystal.