The end of Capurro's information trilemma? : (a proposal of an evolutionary-ontological solution)

Název: The end of Capurro's information trilemma? : (a proposal of an evolutionary-ontological solution)
Variantní název:
  • Konec Capurrova informačního trilematu? : (návrh evolučne ontologického řešení)
Autor: Timko, Marek
Zdrojový dokument: ProInflow. 2014, roč. 6, č. 2, s. 55-63
Rozsah
55-63
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
In this paper, the author pursues an analysis and interpretation of the concept of information from the perspective of evolutionary ontology in connection with the ambition of information science (and philosophy of information) to create a so-called unified theory of information. He draws attention to the problem of Capurro's information trilemma, which is unsolvable in the context of traditional approaches to information in information science, or leads to various paradoxes. Hence, the author suggests an evolutionary-ontological solution to this problem based on the definition of information as an evolving (ontically creative) process.
Autor článku se zabývá analýzou a evolučně ontologickou interpretací pojmu informace v souvislosti s ambicí informační vědy (a filosofie informace) o vytvoření tzv. jednotné teorie informace. Poukazuje na problém Capurrova informačního trilematu, který je v kontextu tradičních přístupů k informaci v informační vědě neřešitelný, resp. vede k různým paradoxům. Autor proto navrhuje evolučně ontologické řešení tohoto problému, které vychází z definice informace jako evolvujícího (onticky kreativního) procesu.
Reference
[1] CAPURRO, Rafael, Peter FLEISSNER a HOFKIRCHNER, Wolfgang. Is a Unified Theory of Information Feasible? A Trialogue. In The quest for a unified theory of information: proceedings of the Second International Conference on the Foundations of Information Science. Amsterdam: Gordon and Breach Publishers, 1999, s. 9 –30. ISBN 905700531X.

[2] CEJPEK, Jiří. Co je to informační věda: stručný nástin. I'93. 1993, 35(3). ISSN 0862-9382.

[3] CEJPEK, Jiří. Vymezení oboru knihovnictví a informační věda pro potřeby dalšího rozvoje TDKIV. Národní knihovna. 2003, 14(4), s. 229–233. ISSN 1214-0678.

[4] DAWKINS, Richard. Sobecký gen. Dotisk 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2003. 320 s. ISBN 80-204-0730-8.

[5] ŠMAJS, Josef. Evoluční ontologie kultury a problém podnikání. Brno: Doplněk, 2012. 250 s. ISBN 978-80-7239-298-8.

[6] ŠMAJS, Josef. Drama evoluce: fragment evoluční ontologie. Praha: Hynek, 2000. 188 s. ISBN 80-86202-77-1.

[7] ŠMAJS, Josef. Filosofie – obrat k Zemi: evolučně ontologická reflexe přírody, kultury, techniky a lidského poznání. Praha: Academia, 2008. 432 s. ISBN 978-80-200-1639-3.

[8] ŠMAJS, Josef. Ohrožená kultura: od evoluční ontologie k ekologické politice. 3. (upravené a rozšířené) vyd. Brno: Host, 2011. 272 s. ISBN978-80-7294-458-3.

[9] ŠMAJS, Josef. Základy systematické filosofie. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 255 s. ISBN 80-210-3871-3.

[10] ŠMAJS, Josef a Josef KROB. Evoluční ontologie. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 399 s. ISBN 80-210-3038-0.

[11] TIMKO, Marek. Evolúcia – informácia – skutočnosť. (Evolučno-ontologická perspektíva) Brno, 2009. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/162688/ff_d/Timko_Dizertacna_praca.pdf. Disertační práce. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Vedoucí práce prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc.

[12] TIMKO, Marek. Návrh evolučně ontologického řešení Capurrova informačního trilematu. In TIMKO, Marek, Vratislav MOUDR a Bohuslav BINKA (eds.). Evoluční ontologie a společenské vědy: sborník k 75. výročí narození Josefa Šmajse. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 170 s. ISBN 978-80-210-6929-9.

[13] WERSIG, Gernot a Ulrich NEVELING. The phenomena of interest to Information Science. The information sciencist. 1975, 9(4). s. 139. ISSN 0020-0263.

[14] WIENER, Norbert. Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine. 2nd revised ed. New York: M. I. T. Press, 1961. 219 s. ISBN 978-0-262-73009-9.