Principy informační etiky

Název: Principy informační etiky
Variantní název:
  • Principles of information ethics
Zdrojový dokument: ProInflow. 2016, roč. 8, č. 2, s. 70-84
Rozsah
70-84
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek má za cíl 1) definovat základní pojmy informační vědy, které vymezují její podstatu, a 2) aplikovat je na princip přirozeného zákona tak, aby vznikl první princip informační etiky. Je definován pojem informace a jsou uvedeny základní podmínky informativnosti a kvality informace. Pojem datum je vymezen a klasifikován. Jsou definovány pojmy znalost a moudrost a základní podmínky, které se s nimi pojí. Je určena podstata informační etiky a etika klasifikována do dvou základních kategorií. Je vymezen základní princip informační etiky a uvedena kritéria, díky kterým je možno rozpoznat, zda jsou data v souladu s tímto principem.
The article aims 1) to define basic concepts of information science which delimitate its substance, and 2) to apply them to the principle of the natural law in order to gain first principle of information ethics. The main concept of information science is defined and the basic conditions of informativeness and quality of information is presented. The concept of data is delimitated and classified. The concepts such as knowledge and wisdom are defined. The substance of the information ethics is determinated and classified into two basic cathegories. The basic principle of information ethics is delimitated and criterions for which it is possible to distinguish whether data are in the concordance with this principle is presented.
Reference
[1] ARISTOTELÉS. Metafyzika A. Vydání první. Praha: Oikoymenh, 2015. Oikúmené. Malá řada. ISBN 978-80-7298-209-7.

[2] BAR-HILLEL, Y. An examination of information theory. Philosophy of Science. 1955, roč. 22, č. 2, s. 85-105. | DOI 10.1086/287407

[3] BATES, M. J. Information. In: Encyclopedia of library and information sciences. 3rd ed. New York: CRC Press, 2010, Sv. 3, s. 2347-2360. Dostupné také z: http://www.gseis.ucla.du/faculty/bates/articles/information.html

[4] BATESON, G. Steps to an ecology of mind. New York: Ballantine Books, 1972. ISBN 0226039056.

[5] CARDAL, R. Zrod metafyziky podle Aristotela. Distance [online], 2006, roč. 10, č. 4 [cit.20.10.2016]. Dostupné z WWW: http://www.distance.cz/rocnik-2006/4-cislo/zrod-metafyziky-podle-aristotela.

[6] CARDAL, R. Zrod metafyziky podle Aristotela – Díl II. Distance [online], 2007, roč. 11, č. 1 [cit.20.10.2016]. Dostupné z WWW: http://www.distance.cz/rocnik-2007/1-cislo/zrod-metafyziky-podle-aristotela---dil-ii

[7] ČINČERA, J. Informační etika: sylabus k bakalářskému studiu informační vědy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2002. 81 s. ISBN 80-210-2981-1.

[8] FLORIDI, L. Information ethics, its nature and scope. SIGCAS Computers and Society. 2006, roč. 36, č. 3, s. 21–36.

[9] FLORIDI, L. Semantic conceptions of information [online]. 2011 [cit. 2016-06-29]. Dostupné z: http://plato.stanford.edu/archives/spr2011/entries/information-semantic/

[10] FUCHS, J. Filosofie. 2, Kritický problém pravdy. Praha: Krystal OP, 1995. ISBN 8085929066.

[11] GACKOWSKI, Z. Subjectivity dispelled: Physical views of information and informing. Informing science. 2010, roč. 13, s. 35-52. ISSN 1521-4672 | DOI 10.28945/1157

[12] GOGUEN, J. Towards a social, ethical theory of information. In: BOWKER, G. et al., eds. Social science research, technical systems, and cooperative work. Mahvah: Lawrence Erlbaum Associates, 1997, s. 27-56. ISBN 0-8058-2403-0.

[13] GREDT, J. Základy aristotelsko-tomistické filosofie. Vyd. 1. Praha: Krystal OP, 2009. ISBN 978-80-87183-09-0, s. 112.

[14] JANOŠ, K. Informační etika. 1. vyd. Praha: Česká informační společnost, 1993. 134 s.

[15] MADDEN, A. D. Evolution and information. Journal of Documentation. 2004, roč. 60, č. 1, s 9-23. ISSN 0022-0418. | DOI 10.1108/00220410410516626

[16] NAUTA, D. The meaning of information. The Hague: Mouton, 1972.

[17] NOVÁK, L. a P. DVOŘÁK. Úvod do logiky aristotelské tradice. Vyd. 2. Praha: Krystal OP, 2011. ISBN 978-80-87183-33-5, s. 36.

[18] NOVÁK, L. a V. VOHÁNKA. Kapitoly z epistemologie a noetiky. Praha: Krystal OP, 2015. ISBN 978-80-87183-71-7.

[19] PRATT, A. D. The information of the image: A model of the communications process. Libri. 1977, roč. 27, č. 3, s. 204-220. ISSN 0024-2667 | DOI 10.1515/libr.1977.27.1.204

[20] RODRIGUEZ-MUÑOZ, J. V., F. J. MARTÍNEZ-MÉNDEZ a J. A. PASTOR-SANCHEZ. The ecosystem of information retrieval. Information Research. 2012, roč. 17, č. 4, paper 553. Dostupné z: http://InformationR.net/ir/17-4/paper553.html. ISSN 1368-1613.

[21] SOUSEDÍK, S. Svoboda a lidská práva: jejich přirozenoprávní základ: esej. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2010. 131 s. Moderní myšlení. ISBN 978-80-7429-036-7.

[22] STODOLA, J. Analýza pojmu informace a jeho klasifikace s užitím aristotelské filosofie. ProInflow: časopis pro informační vědy [online], 2010, roč. 2, č. 1 [cit. 2012-02-14]. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://pro.inflow.cz/sites/default/files/pdfclanky/03.Stodola.pdf

[23] STODOLA, J. Právo na informace a umělé potraty. In: Stodola, J., Kratochvíl, M. Nejmenší z nás 2013. Moravská Ostrava: Bios - společnost pro bioetiku, 2013. s. 93-100, 8 s. ISBN 978-80-905358-1-7.

[24] STODOLA, J. Rekonstruktivní hermeneutika jako obecná metododologie informační vědy. ProInflow: časopis pro informační vědy [online], 2011, roč. 3, č. 1 [cit. 2012-02-14]. ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://pro.inflow.cz/sites/default/files/pdfclanky/05.recenzovaneStodola.pdf

[25] STODOLA, J. Filosofie informace - metateoretická analýza pojmu informace a hlavních paradigmat informační vědy. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 191 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034 ; 437. ISBN 978-80-210-8011-9.

[26] STONIER, T. Information and the internal structure of the universe: an exploration into information physics. London: Springer-Verlag, 1990. ISBN 3540198784.

[27] THOMPSON, F. B. The organization is the information. American Documentation. 1968, roč. 19, č. 3, s. 305-308. ISSN 0096-946X. | DOI 10.1002/asi.5090190319