Geografická bibliografie ČR online

Název: Geografická bibliografie ČR online
Variantní název:
  • Geographical Bibliography CZ online
Zdrojový dokument: ProInflow. 2011, roč. 3, č. ProInflow speciál, s. 13-20
Rozsah
13-20
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Projekt Geografické bibliografie ČR online GEOBIBLINE zpřístupňuje digitální geografickou bibliografii České republiky pro 20. a 21. století. Databáze mapuje rozvoj, případně stagnaci oboru geografie v průběhu posledních 110 let. Vzniká tak prostředí pro zpřístupnění zdrojů využitelné nejen pro vysokoškolskou výuku, ale i pro širokou veřejnost. Databáze obsahuje dokumenty z následujících geografických oblastí: teoretická, fyzická a sociální geografie, kartografie, demografie. Projekt zapojil do spolupráce knihovny s podobnými fondy, též nakladatelství a vytvořil poměrně úplnou bibliografii českých geografických časopiseckých článků. Databáze je přístupná online na internetu v SW Aleph v české i anglické verzi. Registrace není potřeba a využití databáze včetně plných textů je zdarma. Databáze se stala od roku 2011 součástí projektu TEMAP - Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek ČR: metodika a software pro ochranu a využití kartografických děl národního kartografického dědictví z programu NAKI Ministerstva kultury ČR.
The Czech Geographical Bibliography Online 'GEOBIBLINE' project provides access to digital geographic bibliography of the Czech Republic for the 20th and 21st CE's. The database shows development or stagnation of geography in the last 110 years. This creates environment for access to the resources useful not only for university teaching but also for the general public. The database contains documents from the following geographic areas: theoretical, physical and social geography, cartography, demography. The project has involved into cooperation as the libraries with the similar funds as the publishing houses and has created a quite complete bibliography of the Czech Geographic magazine articles. The database is accessible online via the internet and runs in SW Aleph in Czech and English. Registration is not required and the use of database including full text is free. The database has become a part of the project TEMAP since 2011.
Reference
[1] GAZICKA, Dorota - Peliwo, Jan. Bibliografia Geografii Polskiej od 1985 roku [online]. [cit. 2011-10-30]. Dostupný z WWW: http://www.cbgios.pan.pl/bazy/bgp/.

[2] GEODOK: Geographische Literaturdatenbank [online]. [cit. 2011-10-30]. Dostupný z WWW: http://www.geodok.uni-erlangen.de/de/default.aspx.

[3] Geografická bibliografie ČR online [online]. c2008-201, [cit. 2011-10-27]. Dostupný z WWW: http://www.geobibline.cz/cs.

[4] Geografická bibliografie ČR online: Excerpovaná periodika [online]. c2008-2010. [cit. 2011-10-27]. Dostupný z WWW: <http:www.geobibline.cz/cs/node/29>.

[5] Jednotná informační brána [online]. [cit. 2011-10-30]. Dostupný z WWW: http://www.jib.cz.

[6] KRATOCHVÍL, Jiří, et. al. Metodika tvorby bibliografických citací [online]. Brno: Elportál, 2011. [cit. 2011-10-30]. Dostupný z WWW: http://is.muni.cz/elportal/?id=954043. ISSN 1802-128X.

[7] NOVOTNÁ, Eva. GEOBIBLINE: Geografická bibliografie ČR online. In Knihovny současnosti 2009: sborník ze 17. konference, konané ve dnech 23.-25. června 2009 v Seči u Chrudimi. Brno: SDRUK, 2009. Veřejné knihovny dnes, s. 177-186. ISBN 978-80-86249-54-4.

[8] NOVOTNÁ, Eva. Informační podpora geografie. Praha : Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009. 268 s. ISBN 9788086561424.

[9] NOVOTNÁ, Eva. Metodika na tvorbu oborové bibliografické databáze na příkladu Geografické bibliografie ČR on-line. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011. 24 s. Dostupný z WWW: http://www.geobibline.cz/sites/default/files/Metodika%20GEOBIBLINE.pdf.

[10] NOVOTNÁ, Eva, et. al. Geografická bibliografie ČR online: GEOBIBLINE. Praha: VŠCHT, 2011. 152 s. ISBN 978-80-7080-773-6.

[11] PŘIDAL, Petr. Bounding Box for MARC21 [online]. c2008. [cit. 2011-10-30]. Dostupný z WWW: http://www.oldmapsonline.org/boundingbox/#*.

[12] WebVoyage [online]. [cit. 2011-10-30]. Dostupný z WWW: < http://geobib.lib.uwm.edu/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First>.

[13] Wikipedie: Geografická bibliografie ČR online [online]. 4. 4. 2011 [cit. 2011-10-27]. Dostupný z WWW: < http://cs.wikipedia.org/wiki/Geografick%C3%A1_bibliografie_%C4%8CR_on-line>.

[14] TEMAP: Technologie pro zpřístupnění mapových sbírek [online]. [cit. 2011-10-30]. Dostupný z WWW: http://www.temap.cz/.