Pojem informace jako anomálie v informační vědě

Název: Pojem informace jako anomálie v informační vědě
Variantní název:
  • The concept of information as an anomaly in information science
Zdrojový dokument: ProInflow. 2013, roč. 5, č. 1, s. 4-21
Rozsah
4-21
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Předmětem článku je analýza pojmu informace, který je chápán jako určitá anomálie v informační vědě. Nejprve je stručně pojednáno o rozsahu pojmu informace. Poté je proveden rozbor 23 významných definic pojmu informace, které vznikly v rámci informační vědy a příbuzných oborů. Ze zjištěných údajů jsou pak vyvozeny některé závěry o povaze pojmu informace a je učiněn pokus o nastínění jeho dalšího osudu v rámci informační vědy. Jedním ze závěrů je, že informace je pravděpodobně pojem, který se nějakým způsobem týká veškeré reality, tedy že jde o pojem, kterému se v klasické logice říká pojem transcendentální. Tato skutečnost se s ohledem na to, že informační věda je oborem speciálním, jeví jako závažný metodologický problém, který má tři možná řešení: transformaci informační vědy ve vědu univerzální, zúžení pojmu informace na pojem speciální nebo nahrazení pojmu informace pojmem jiným.
The subject of the article is an analysis of the concept of information, which can be regarded as an anomaly in information science. First, there is considered scope of the concept of information. Then an analysis of twenty-three significant definitions of the concept of information, which have been created in the framework of information science and of the related fields, is realized. Some conclusions about the character of the concept of information are inferred from the obtained results and the possible future of this concept in information science is outlined. One of the conclusions is that information is a concept, which in some sense covers a whole of reality, i.e. that it is a concept which is called transcendental within the classical logic. This fact seems – with regard to that that information science is a special discipline – to be a serious methodological problem, which has three solutions: a transformation of information science into a universal science, a narrowing of the universal concept to the special concept, or a replacement of the concept of information by the other concept.
Reference
[1] ANZENBACHER, Arno. Úvod do filosofie. Praha: SPN 1991.

[2] BACON, Francis. Nové organon. Praha: Svoboda, 1990.

[3] BAR-HILLEL, Yehoshua. An Examination of Information Theory. Philosophy of Science, 1955, roč. 22, č. 2, s. 85-105.

[4] BATES, Marcia J. Fundamental Forms of Information. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2006, roč. 57, č. 8, s. 1033-1045.

[5] BATESON, Gregory. Steps to an Ecology of Mind. New York: Ballantine Books, 1972.

[6] BELKIN, Nikolas J. Anomalous States of Knowledge as a Basis for Information Retrieval. The Canadian Journal of Information Science, 1980, roč. 5, s. 133-143.

[7] BELKIN, Nikolas J. The Cognitive Viewpoint in Information Science. Journal of Information Science, 1990, roč. 16, č. 1, s. 11-15. | DOI 10.1177/016555159001600104

[8] BOULDING, Kenneth E. The Image: Knowledge of Life and Society. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1961.

[9] BRIET, Susanne. What Is Documentation?: English Translation of the Classic French Text. Lanham: The Scarecrow Press, 2006.

[10] BUCKLAND, Michael. Information as Thing. Journal of the American Society for Information Science, 1991, roč. 42, č. 5, s. 351-360. | DOI 10.1002/(SICI)1097-4571(199106)42:5<351::AID-ASI5>3.0.CO;2-3

[11] CAPURRO Rafael a Birger HJØRLAND. The concept of information. Annual Review of Information Science and Technology, 2003, roč. 37, s. 343-411.

[12] CAPURRO, Rafael, Peter FLEISSNER a Wolfgang HOFKIRCHNER. Is a Unified Theory of Information Feasible? In: HOFKIRCHNER, W. (ed.). The Quest for a Unified Theory of Information. Amsterdam: Overseas Publ. Association, 1999. s. 9-30.

[13] CARDAL, Roman. Identita a diference: systematický kurz ontologie. Praha: Academia Bohemica, 2011.

[14] CARDAL, Roman. K metodě metafyzického výzkumu – Díl I. [online]. [cit. 15.6.2012]. Dostupné z: http://www.distance.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=6&idc=24&Itemid=57.

[15] CARDAL, Roman. K metodě metafyzického výzkumu – Díl II. [online]. [cit. 15.6.2012]. Dostupné z: http://www.distance.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=6&idc=431&Itemid=57.

[16] CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení: Úvod do informační vědy. Praha: Karolinum, 1998.

[17] CIBANGU, Sylvain. Information Science as a Social Science. Information Research [online], 2010, [cit. 18.6.2012], roč. 15, 2010, č. 3. Dostupné z: http://InformationR.net/ir/15-3/paper434.html.

[18] COMTE, Auguste. A general view of positivism. London: Trübner, 1865.

[19] CORNELIUS, Ian. Information and interpretation. In: Integration in Perspective, Proceedings of CoLIS 2: Second International Conference on Conceptions of Library and Information Science. Oxford: Pergamon-Elsevier Science, 1996, s. 11-21.

[20] CRONIN, Blaise. The Sociological Turn in Information Science. In: Information Science in Transition. London: Facet Publishing 2009, s. 109-127.

[21] DERR, Richard. The Concept of Information in Ordinary Discourse. Information Processing and Management, 1985, roč. 21, č. 6, s. 489-499.

[22] DILTHEY, Wilhelm. Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswis-senschaften. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1990.

[23] DRETSKE, Fred. Knowledge and the Flow of Information. Cambridge: MIT Press, 1981.

[24] FAIRTHORNE, Robert. The Theory of Communication. Aslib Proceedings, 1954, roč. 6, č. 4, s. 255-267.

[25] FARRADANE, Jason. The nature of Information. Journal of Information Science, 1979, roč. 1, č. 1, s. 13-17. | DOI 10.1177/016555157900100103

[26] FLORIDI, Luciano. Semantic Conceptions of Information [online]. 2011, [cit. 18.6.2012]. Dostupné z: http://plato.stanford.edu/entries/information-semantic/.

[27] FLORIDI, Luciano. The Philosophy of Information. Oxford: Oxford University Press, 2011.

[28] FROHMANN, Bernd. Deflating Information. Toronto: University of Toronto Press, 2004.

[29] FUCHS, Jiří. Filosofie. 3, Návrat k esenci. Praha: Krystal OP, 2004.

[30] FURNER, Jonathan. Information Studies without Information. Library Trends, 2004, roč. 52, č. 3, s. 427-446.

[31] GACKOWSKI, Zbigniew. Subjectivity Dispelled: Physical Views of Information and Informing. Informing science, 2010, roč. 13, s. 165-175.

[32] GLAZIER, J. J. Domain assumtion of research. In: Basic research methods for librarians. Westport : Libraries Unlimited, 2004, s. 288-290.

[33] GOGUEN, Joseph. Towards a social, ethical theory of information. In: BOWKER, G. et al. (Eds.). Social Science Research, Technical Systems, and Cooperative Work. Mahvah: Lawrence Erlbaum Associates, 1997, s. 27-56

[34] GOLDMAN, Alvin. Social Epistemology [online]. 2010, [cit. 18.6.2012]. Dostupné z: http://plato.stanford.edu/entries/epistemology-social/.

[35] GREDT, Joseph. Základy aristotelsko-tomistické filosofie. Praha: Krystal OP, 2009, s. 112.

[36] HJØRLAND Birger a Hanne ALBRECHTSEN. Toward a New Horizon in Information Science: Domain-Analysis. Journal of the American Society for Information Science, 1995, roč. 46, č. 6, s. 400-425. | DOI 10.1002/(SICI)1097-4571(199507)46:6<400::AID-ASI2>3.0.CO;2-Y

[37] HOFKIRCHNER, Wolfgang (ed.). The Quest for a Unified Theory of Information: Proceedings of the Second International Conference on the Foundations of Information Science. Amsterdam: Overseas Publ. Association, 1999.

[38] INGWERSEN, Peter. Cognitive Perspective of Information Retrieval Interaction. Journal of Documentation, 1996, roč. 52, č. 1, s. 3-50. | DOI 10.1108/eb026960

[39] KUHN, Thomas Samuel. Struktura vědeckých revolucí. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 1997.

[40] LOSEE, Robert. A discipline independent definition of information. Journal of the American Society for Information Science, 1997, roč. 48, č. 3, s. 254-269. | DOI 10.1002/(SICI)1097-4571(199703)48:3<254::AID-ASI6>3.0.CO;2-W

[41] LUHN, Gerhard. The Causal-Compositional Concept of Information. Part I. Information, 2012, roč. 3, č. 1, s. 151-174.

[42] MACKAY, Donald. Information, Mechanism, and Meaning. Cambridge, MA: MIT Press, 1969.

[43] MADDEN, A. D. Evolution and Information. Journal of Documentation, 2004, roč. 60, č. 1, s. 9-23. | DOI 10.1108/00220410410516626

[44] MACHULA, Tomáš. Filosofie přírody. Praha: Krystal OP, 2007.

[45] MACHULA, Tomáš. Problémy hylemorfismu. Studia Neoaristotelica, 2005, roč. 2, č. 1, s. 26-38.

[46] MEADOWS Arthur Jack et. al. Dictionary of Computing and New Information Technology. London: Kegan Paul, 1984.

[47] NAUTA, Doede. The Meaning of Information. The Hague: Mouton, 1972.

[48] NOVÁK, Lukáš a Petr DVOŘÁK. Úvod do logiky aristotelské tradice. České Budějovice: Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2007.

[49] OCHRANA, František. Metodologie vědy: úvod do problému. Praha: Karolinum 2009.

[50] POPPER, Karl Raimund. Logika vědeckého bádání. Praha: OIKOYMENH, 1997.

[51] PRATT, Allan. The Information of the Image: a model of the Communications Process. Libri, 1977, roč. 27, č. 3, s. 204-220.

[52] PRIGOGINE, Ilya a Isabelle STENGERS. Řád z chaosu: nový dialog člověka s přírodou. Praha: Mladá fronta, 2001.

[53] RESNIKOFF, Howard. The Illusion of Reality. New York: Springer-Verlag, 1989.

[54] SKÁCEL, Miloslav a Jan SKÁCEL. Základy vědecké filosofie. Praha: Cyrilo-Metodějské knihkupectví Gustava Francla, 1945.

[55] SOUSEDÍK, Stanislav. Identitní teorie predikace. Praha: Oikoymenh, 2006.

[56] SPEAKS, Jeff. Theories of Meaning [online]. 2011, [cit. 18.6.2012]. Dostupné z: http://plato.stanford.edu/archives/sum2011/entries/meaning/.

[57] STODOLA, Jiří. Informace, komunikace a bytí: fragment realistické informační vědy. Brno: J. Stodola, 2010.

[58] STODOLA, Jiří. Předmět informační vědy a informační vzdělávání. ProInflow [online]. 10.02.2011, [cit. 14.02.2012]. Dostupný z WWW: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/880.

[59] STONIER, Tom. Information and the Internal Structure of the Universe: an Exploration into Information Physics. London: Springer-Verlag, 1990.

[60] TARSKI, Alfred. Úvod do logiky a metodologie deduktivních věd. Praha: Academia, 1969.

[61] THOMPSON, Frederick. The Organization is the Information. American Documentation, 1968, roč. 19, č. 3, s. 305-308. | DOI 10.1002/asi.5090190319

[62] TOMÁŠ AKVINSKÝ, Summa theologiae. 1, 75, 2co [online]. 2011, [cit. 18.6.2012]. Dostupné z: http://www.corpusthomisticum.org/sth1075.html.

[63] WIENER, Norbert. The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society. Boston: Houghton Mifflin, 1954.

[64] ZINS, Chaim. Conceptions of Information Science. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2007, roč. 58, 2007, č. 3, s. 335-350. | DOI 10.1002/asi.20507