Role informačního specialisty v procesu Competitive Intelligence

Název: Role informačního specialisty v procesu Competitive Intelligence
Variantní název:
  • The role of information specialist in the process of Competitive Intelligence
Zdrojový dokument: ProInflow. 2010, roč. 2, č. 1, s. 4-17
Rozsah
4-17
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Competitive Intelligence (dále jen CI) je interdisciplinární obor, kde se uplatňují znalosti a dovednosti z více oblastí. Článek přibližuje možnosti a přínos, který do procesu CI může přinést informační specialista/knihovník. Člověk se specializovaným vzděláním zaměřeným na práci s informacemi má v CI obrovské možnosti uplatnění, a to zejména díky dovednostem a znalostem týkajících se informačních potřeb. Jejich správná identifikace je pro úspěch CI naprosto klíčová. Článek shrnuje, co všechno by měl informační specialista ovládat a co může přinést za přidanou hodnotu, jak konkrétně se může podílet na celém procesu CI, tedy nejen na stanovení klíčových zpravodajských témat - KIT (key intelligence topics), ale i na dalších fázích jako je sběr či distribuce informací.
Competitive Intelligence (CI) is an interdisciplinary field, where knowledge and skills from several areas are applied. Article shows opportunities and benefits which an information specialist can bring in the process. A person with specialized training in handling with information, have huge opportunity in the field of CI thanks to the skills and knowledge relating to information needs. Their correct identification is crucial to the success of CI. This article summarizes what an information specialist should know and what added value can he bring, how can contribute to the process of CI, not only with identifying key intelligence topics - KIT, but also in other steps such as collecting and distributing information.
Reference
[1] American Productivity and Quality Council (APQC). Developing a Successful CI Program: Enabling Action, Realizing Results. Houston, TX: APQC 2000. ISBN 1-928593-29-1.

[2] American Productivity and Quality Council (APQC). User-Driven Competitive Intelligence: Crafting the Value Proposition. Houston, TX: APQC 2003.

[3] Competitive Intelligence Center (CIC). Developing Competitive Intelligence Strategies [online]. 2003 [cit. 2010-04-17] Dostupný z WWW: http://www.competitivereviews.com/CIKits.pdf.

[4] DLOUHÝ, Vladimír. Osobnost informačního profesionála v prostředí znalostního managementu. Inflow: information journal [online]. 2009, roč. 2, č. 2 [cit. 2010-04-16]. Dostupný z WWW: http://www.inflow.cz/osobnost-informacniho-profesionala-v%C2%A0prostredi-znalostniho-managementu. ISSN 1802-9736.

[5] DRAGOUNOVÁ, Irena; MALÁ, Ivana. Pondělní setkání s Evropským průvodcem kompetencemi. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 11 [cit. 2010-06-16]. Dostupný z WWW: http://www.ikaros.cz/node/5076. URN-NBN:cz-ik5076. ISSN 1212-5075.

[6] Evropský průvodce kompetencemi v oboru knihovnických a informačních služeb. Část 1. Kompetence a schopnosti. Část 2. Úrovně kvalifikace. 2006. Přel. Lucie Landová, překlad upravila a redig. Jarmila Burgetová. Praha : SKIP ČR, 2006. 91 s. ISBN 80-85851-17-2.

[7] FEHRINGER, Dále. Producing Actionable Intelligence [online]. Society of Competitive Intelligence Professionals, Competitive Intelligence Magazine, 2008 [cit. 2010-04-17]. Dostupný z WWW: http://www.scip.org/Publications/CIMArticleDetail.cfm?ItemNumber=2603.

[8] GRAEF, Jean. Competitive intelligence: how and where to find it [online]. Montague Institute, Montague Institute Review, 1993 [cit. 2010-04-18]. Dostupný z WWW: http://www.montague.com/le/le5934.html.

[9] HOHHOF, Bonnie. Competitive Intelligence and information specialists: working together toward a common goal [online]. Special Libraries Association, Competitive Intelligence Magazine, 2004 [cit. 2010-04-17]. Dostupný z WWW: <www.sla.org/documents/compintellandinfospecial.doc>.

[10] KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. 2003. Praha: Národní knihovna České republiky, 2003 [cit. 2010-04-17]. Dostupný z WWW: http://sigma.nkp.cz/cze/ktd.

[11] MICHAELI, Rainer. Competitive Intelligence best Practices for Global Companies [online]. In Konference Insource, Praha, 2008 [cit. 2010-04-17]. Dostupný z WWW: <www.insource.cz/pdf/2008/michaeli-rainer.pdf>.

[12] MOLNÁR, Zdeněk. Potřeba, místo a úloha Competitive Intelligence profesionála v organizaci [online]. In Sborník konference systémová integrace 2008, CSSI, 2008 [cit. 2010-04-17]. Dostupný z WWW: http://si.vse.cz/archive/proceedings/2008/potreba-misto-a-uloha-ciprofesionala-v-organizaci.pdf.

[13] TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. 1. vyd. Praha: Portál, 2006. 39 s. ISBN 80-7367-096-8.

[14] VEJLUPEK, Tomáš. Co je CI "Competitive Intelligence" In Zvyšování konkurenceschopnosti pomocí CI. 14. a 15. listopadu 2005. Praha.