Analýza pojmu informace a jeho klasifikace s užitím aristotelské filosofie

Název: Analýza pojmu informace a jeho klasifikace s užitím aristotelské filosofie
Variantní název:
  • An analysis of information concept and its classification by use of Aristotelian philosophy
Zdrojový dokument: ProInflow. 2010, roč. 2, č. 1, s. 18-57
Rozsah
18-57
  • ISSN
    1804-2406
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Významný filosof a teoretik informační vědy Rafael Capurro považuje za stěžejní úkol filosofie informace zodpovězení otázky, zda je informace univokální či analogický pojem (ekvivocita pojmu je ze své podstaty vyloučena). Vzhledem k tomu, že je autor na základě důvodů, které jsou v článku uvedeny, přesvědčen, že informace je jako princip kategorie přesahující pojmem analogickým, považuje za nezbytné kategorizovat tento pojem tak, aby jej v jednotlivých oblastech bylo možné užívat jako univokální. Za tímto účelem se rozhodl precizovat stávající pojmy jako strukturní, sémantická, přirozená či kulturní informace za užití aparátu aristotelské filosofie. Článek obsahuje stručné vysvětlení základních filosofických východisek, analýzu vztahu mezi termínem a pojmem, uvedení do základních otázek problematiky univokálního a analogického vypovídání pojmů, zkoumání charakteru pojmu informace, návrh definice a klasifikace pojmu informace s využitím jednoduchých příkladů.
Rafael Capurro, a philosopher and theorist of information science, means that the main philosophy of information goal is to find the answer on the question, whether information is univocal or analogical concept (equivocity of the concept is inherently except). Considering the author is (for reasons that are in the article illustrated) convinced of analogical character of the information concept, he means that is necessary to classify the concept for univocal using. Therefore he specializes existing concepts such as structure, semantic, nature or culture information by use of Aristotelian philosophy. The article includes a brief introduction to the main bases of the text, an analysis of the relationship between terms and concepts, an introduction to the questions of the univocal and analogical predication of the concepts, an inquiry into the status of the information concept, a definition and classification of the information concept by use of simple examples.
Note
Článek vznikl s přispěním projektu GA ČR č. 406/09/0374.
Reference
[1] ARISTOTELES. Metafyzika. Přel. A. Kříž. 2. vyd. Praha : Petr Rezek, 2003. 579 s. ISBN 80-86027-19-8.

[2] ARISTOTELES. O duši. Přel. A. Kříž. 3. rozšíř. vyd. Praha : Petr Rezek, 1996. 301 s. ISBN 80-901796-9-X.

[3] ARISTOTELES. O nebi ; O vzniku a zániku. Přel. M. Okál. 1. vyd. Bratislava : Nakladatel'stvo Pravda, 1985. 275 s.

[4] ARISTOTELES. O vyjadřování. Přel. A. Kříž. 1. vyd. Praha : Academia, 1959. 63 s.

[5] ASHBY, R. W. Kybernetika. Přel. K. Berka. 1. vyd. Praha : Orbis, 1961. 366 s.

[6] AUGUSTIN. De doctrina christiana [online]. [cit. 2010-03-16]. Dostupné z WWW: http://www.augustinus.it/latino/dottrina_cristiana/index2.htm.

[7] AUGUSTIN. Křesťanská vzdělanost. Přeložila J. Nechutová. Vyd. 1. Praha : Vyšehrad, 2004. 230 s. ISBN 80-7021-740-5.

[8] BATESON, G. Mind and nature : a necessary unity. Cresskill : Hampton press, 2002. xviii, 220 s. ISBN 1572734345.

[9] CAPURRO, R. - FLEISSNER, P. – HOFKIRCHNER, W. Is a unified theory of information feasible? In HOFKIRCHNER, W., ed.: The quest for a unified theory of information : proceedings of the Second international conference on the foundations of information science. Amsterdam : Overseas Publ. Association, 1999. s. 9-30. ISBN 90-5700-531-X.

[10] CEJPEK, J. Informace, komunikace a myšlení : úvod do informační vědy. 1. vyd. Praha : Karolinum – nakladatelství Univerzity Karlovy, 1998. 179 s. ISBN 80-7184-767-4.

[11] DRIESCH, H. Základní problémy psychologie. V Praze : Melantrich, 1933. 239 s.

[12] DVOŘÁK, P. Tomáš a Kajetán o analogii jmen. Vyd. 1. Praha : Krystal, 2007. 192 s. ISBN 978-80-85929-96-6.

[13] FUCHS, J. Filosofie. 2., Kritický problém pravdy. Praha : Krystal OP, 1995. 172 s. ISBN 8085929066.

[14] FUCHS, J. Filosofie. 3., Návrat k esenci. 2. vyd. Praha : Krystal OP, 2004. 151 s. ISBN 80-85929-65-1.

[15] GREDT, J. Základy aristotelsko-tomistické filosofie. Praha : Krystal, 2009. 583 s. ISBN 978-80-87183-09-0.

[16] MACHULA, T. Filosofie přírody. Vyd. 1. Praha : Krystal OP, 2007. 109 s. ISBN 9788087183007.

[17] NAKONEČNÝ, M. – MACHULA, T. – SAMOHÝL, J. Česká tomistická psychologie : historie a perspektivy. Vyd. 1. Praha : Triton, 2009. 412 s. ISBN 9788073873387.

[18] Národní knihovna. KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online]. Praha : Národní knihovna, c2005 [cit. 2009-01-14]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=KTD.

[19] NOVÁK, L. – DVOŘÁK, P. Úvod do logiky aristotelské tradice. Vyd. 1. České Budějovice : Teologická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2007. 217 s. ISBN 978-80-7040-959-6.

[20] PAVLÍK, J. Informace, ontologie, entropie. E-logos [online]. 1.1.2004 [cit. 2010-03-16] Dostupné z WWW: http://nb.vse.cz/kfil/elogos/epistemology/pavl1-04.pdf. ISSN 1211-0442.

[21] SHANNON, C. The mathematical theory of communication. Urbana : University of Illinois Press, c1998. 125 s. ISBN 0252725484.

[22] SLOUKOVÁ, D. Souhrnná charakteristika informace a sémiotická role subjektu. E-logos [online]. 1.1.2003 [cit. 2010-03-16]. Dostupné z WWW: http://nb.vse.cz/kfil/elogos/epistemology/slouk1-03.pdf. ISSN 1211-0442.

[23] SOUSEDÍK, S. Identitní teorie predikace. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 2006. 167 s. ISBN 8072981927.

[24] STONIER, T. Informace a vnitřní struktura vesmíru : průzkum v informační fyzice. 1. vyd. Praha : BEN - technická literatura, 2002. 159 s. ISBN 80-7300-050-4.

[25] ŠMAJS, J. Gnozeologické implikace evoluční ontologie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2001. 79 s. Torzo. ISBN 80-210-2647-2.

[26] TICHÝ, P. O čem mluvíme? : vybrané stati k logice a sémantice. Vyd. 1. Praha : Filosofia, 1996. 161 s. ISBN 8070070870.

[27] TOMÁŠ AKVINSKÝ. De veritate [online]. [cit. 2010-02-23]. Dostupné z WWW: http://www.corpusthomisticum.org/qdv02.html.

[28] TREJBAL, P. Zkoumání neuchopitelnosti informace. E-logos [online]. 2.9.2009 [cit. 2010-03-16]. Dostupné z WWW: http://nb.vse.cz/kfil/elogos/student/trejbal09.pdf.

[29] WIENER, N. Cybernetics or communication and control in the animal and the machine. 2nd. Ed. Cambridge, MA: MIT Press, 1948.