Poetologické stratégie v krátkej próze

Název: Poetologické stratégie v krátkej próze
Variantní název:
  • Poetological strategies in short prose
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2020, roč. 30, č. 1, s. 29-36
Rozsah
29-36
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Slovanské literatúry sú vo svojom dejinnom vývine sprevádzané kultúrnym pôsobením konceptu slovanskej vzájomnosti. Príspevok sa sústredil na krátke žánre v próze, na stratégiu literárnej postavy, pôsobenie kategórie literárny čas a kategórie literárny priestor. Príspevok sa sústredil na možnosti subjektu v kompozícii žánru, na formovanie príbehu v situácii, keď sa autor textu sústredí na formovanie krízy a na existenciálne ohrozenie postavy ako na výsledok jeho sociálnej prítomnosti v dedinskom spoločenstve a v osobnej existenciálne iniciovanej kríze.
Slavonic literatures are accompanied in their history by the cultural influence of the concept of Slavic reciprocity. The paper focused on short genres in prose, on the strategy of the literary character, the influence of the literary time category and the literary space category. The paper focused on the subject's ability to compose the genre, on the formation of a story in a situation where the author of the text focuses on shaping the crisis and the existential threat to the character as a result of his social presence in the village community and the personal existentially initiated crisis.
Reference
[1] BAGIN, A.: Traja majstri. Bratislava: Smena, 1982.

[2] BACHTIN, M.: Estetika slovesnej tvorby. Bratislava: Tatran, 1988.

[3] BARTHES, R.: Rozkoš z textu. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1994. ISBN 90-220-0567-3.

[4] ČEPAN, O. a kol.: Otázky prózy. Litteraria V.: Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1962.

[5] DOHNAL, J.: Proměny modelu světa v ruské próze na přelomu XIX. a XX. století. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-8021-05943-6.

[6] HODROVÁ, D. (ed.): Proměny subjektu. Svazek II. Pardubice: Mlejnek, 1994. ISBN 80-85778-02-5.

[7] KRAUSOVÁ, N.: Význam tvaru – tvar významu. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1984.

[8] LOTMAN, J.: Štruktúra umeleckého textu. Bratislava: Tatran, 1990. ISBN 80-222-07-188-X.

[9] MATHAUSER, Z.: Literatúra a anticipácia. Bratislava: Tatran, 1982.

[10] MIKO, F. (ed.): Súradnice literárneho diela. Bratislava: Tatran, 1986.

[11] POSPÍŠIL, I.: Ruský román zvonu navštívený. Brno: Nadace Universitas, 2005. ISBN 80-72-720-4423-0.

[12] POSPÍŠIL, I.: K teorii ruské literatury a jejím souvislostem. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6216-0.

[13] RAKÚS, S.: Poetika prozaického textu. Levoča: Modrý Peter, 2015. ISBN 978-8089-5454-0-7.

[14] ŠKLOVSKIJ, V.: Teória prózy. Bratislava: Tatran, 1971.

[15] ŠKLOVSKIJ, V.: Energia omylu. Kniha o sujete. Bratislava: Smena, 1986.

[16] ŠÚTOVEC, M.: Časová situovanosť "rozprávania" a "rozprávaného" a jej dosah na estetickú organizáciu epického diela. In: MIKO, F. (ed.): Súradnice literárneho diela. Bratislava: Tatran, 1986.

[17] ZAJAC, P.: Tvorivosť literatúry. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1990. ISBN 80-220-0159-7.