Funkcia empírie v prozaickom texte

Název: Funkcia empírie v prozaickom texte
Variantní název:
  • The function of experience in prose
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2018, roč. 28, č. 1, s. 29-35
Rozsah
29-35
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Funkcia empírie v próze. Ženská literárna postava v próze súčasných slovenských autoriek je aj pričinením literárnej kritiky a za istých okolností sprevádzaná latentným negatívnym klišé spojeným s tradíciou naivného čítania pre ženy. Literárna kritika zvyčajne poukazuje na to, že v súlade s prijatými "normami" teórie a prijímaním špecifického prozaického žánru, označuje sa za literárny gýč alebo tematických schém, ktoré latentne pracujú pri čítaní príbehov určených ženským čitateľkám sa v kultúrnej praxi sprítomňuje invazívnu módnu chuť.
The female literary figure in the prose of the contemporary Slovak authors is also accompanied by literary criticism and under certain circumstances goes with a latent cliché associated with the naive reading tradition for women. Literary criticism usually suggests that, in accordance with the accepted "norms" of theory and the adoption of a specific prosaic genre, it is referred to as a literary kitsch and thematic schemes that work latently in reading the stories intended for female readers and in the practice of culture retrieves invasive fashionable taste.