Rusko v súčasnej ruskej próze

Název: Rusko v súčasnej ruskej próze
Variantní název:
  • Russia in contemporary Russian prose
Zdrojový dokument: Opera Slavica. 2016, roč. 26, č. 1, s. 31-39
Rozsah
31-39
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Do modernej, súčasnej, po rusky písanej prózy nového storočia vstupuje mnoho mladých i skúsených rozprávačov príbehov, ktorí tematizujú Rusko. V nazeraní na Rusko dnešných dní prevažuje v stratégii autora odstup od dejinnej pamäti generácie rodičov. Nová generácia prozaikov sa vyrovnáva s kultivovanou predstavou o Rusku a žitou sociálnou aj mravnou realitou obyčajných ruských ľudí, s paradoxom medzi kultúrnym mýtom a demýtizovaným poznaním o krajine, do ktorej postavy patria a majú k nej hlboký vzťah. Rusko, to sú predovšetkým rešpektované dejinné a kultúrne tradície a rozliční ľudia s odlišnými osudmi, nádejami, možnosťami, ktorí ich dávajú do pohybu v mene spoločnej idey alebo osobnej empírie.
Many young and experienced storytellers entering a modern contemporary Russian prose of the new century thematise today's Russia and life in it. In the author's strategy concerning the view of the present day Russia prevails the distance from the historical memory of the parents' generation. A new generation of prose writers is confronted with a cultivated vision of Russia and the lived social and moral reality of ordinary Russian people. Even modern and young Russian people have a deep emotional relationship to cultural myths and demythicised knowledge about the country they belong to. Russia is first of all respected historical and cultural traditions and different people with different destinies, hopes, possibilities which set them in motion in the name of a specific common idea or a unique personal experience.