K otázce marketingu základních uměleckých škol

Název: K otázce marketingu základních uměleckých škol
Variantní název:
  • A question of marketing for primary schools of arts
Autor: Šeba, Michal
Zdrojový dokument: Musicologica Brunensia. 2015, roč. 50, č. 2, s. [91]-100
Rozsah
[91]-100
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This text deals with the question of marketing and its application in conditions of primary schools of arts. The subject of the text is mainly to describe the context of primary schools of arts, describe their position in the market of educational services and contribute to substantiate the need for marketing in terms of in these educational institutions. Marketing for primary schools of arts is described in context of the other disciplines of marketing. The text also describes the most common problems with its application. Furthermore, the text defines concept of marketing of primary schools of arts. Finally text also discusses public requisition in the area of primary schools of arts.
Reference
[1] BENČO, Jozef. Verejný sektor a verejné služby. 1. vyd. Kunovice: Evropský polytechnický institut, s.r.o., 2005.

[2] ČERNÁ, Jitka, JOHNOVÁ Radka et al. Arts marketing. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007.

[3] DRUCKER, Peter. Řízení neziskových organizací: praxe a principy. 1. vyd. Praha: MANAGEMENT PRESS, 1994.

[4] JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Aplikace marketingu ve školství. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity, 1998.

[5] JANEČKOVÁ, Lidmila, VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, spol. s r.o., 2001.

[6] KOLÍNKOVÁ, Libuše. Ředitel marketérem: aneb Marketing v českém školství. Strategie.cz [online]. 26. května 2008, [cit. 2015-07-14]. Dostupný z WWW: http://www.strategie.cz/scripts/detail.php?id=360688.

[7] Ministerstvo spravedlnosti ČR. Zákony a stanoviska – Texty zákonů: Nový občanský zákoník [online]. 2013 – 2015 [cit. 2015-07-01]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/texty-zakonu/.

[8] PESTOFF, Victor A. Reforming Social Services in Central Eastern Europe and Eleven Nation Overview. In: Sborník CRYF, Krakov 1995.

[9] POL, Milan. Škola v proměnách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007.

[10] PRŮCHA, Jan. Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009.

[11] Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání. 1. vydání. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2010. 63 s. [cit. 2015-07-01]. Dostupné z WWW: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/PRM_RVPZUV_NAWEB.pdf.

[12] SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketing školy. 1. vyd. Zlín: EKKA, 1996.

[13] ŠEBA, Michal. Aplikace marketingové komunikace v základním uměleckém školství. Brno, 2010. Diplomová práce. Masarykova univerzita.