Nový sídlištní soubor štípané industrie starší doby bronzové z lokality Tvrdonice – Pole od Týnecka

Název: Nový sídlištní soubor štípané industrie starší doby bronzové z lokality Tvrdonice – Pole od Týnecka
Variantní název:
  • New assemblage of Early Bronze Age chipped stone industry from a settlement site at Tvrdonice – Pole od Týnecka
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2016, roč. 21, č. 1, s. 5-20
Rozsah
5-20
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Záchranný výzkum Regionálního muzea v Mikulově, vedený roku 2012 F. Trampotou, byl dosud jen krátce publikován (Trampota 2013, 192). Článek přináší výsledky analýzy středně velkého souboru štípané industrie (dále jen ŠI) z únětických a ojediněle věteřovských sídlištních objektů a kulturní vrstvy s nálezy únětické i věteřovské keramiky. Soubor je z hlediska starší doby bronzové kompaktní, únětickému osídlení nepředcházelo starší osídlení, takže je vyloučena intruze. Z pozdějších období byla zjištěna jen chata a jeden další objekt, které spadají do laténu C. Soubor se některými svými projevy vymyká dosavadnímu poznání sídlištního inventáře štípané industrie starší doby bronzové na jižní Moravě.
The rescue excavation conducted by F. Trampota from the Regional Museum in Mikulov in 2012 was so far published only in brief (Trampota 2013, 192). The article presents the results of the analysis of a medium-sized assemblage of chipped stone industry from settlement features of Únětice Culture and sporadically also Věteřov Culture, and from the occupation layer containing finds of Únětice and Věteřov pottery. The assemblage is compact as regards the Early Bronze Age; the Únětice settlement was not preceded by any older occupation, so that intrusion is excluded. From later periods only a hut and a second feature were identified, which fall within La Tène C. The assemblage with some of its characteristics deviates from the present knowledge of Early Bronze Age chipped stone industry from settlement sites in South Moravia.
Note
Tento článek vznikl za podpory grantového projektu specifického výzkumu MUNI/A/1130/2014 Archeologická terénní prospekce, exkavace, dokumentace a muzejní prezentace IV.
Reference
[1] Hladíková, L. 2004: Štípaná industrie starší doby bronzové, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada M 8–9, 65–87.

[2] Kaňáková, L. 2013: Posteneolitická štípaná industrie na Moravě. Brno.

[3] Kaňáková, L. 2014: Unikátní soubor štípané industrie doby bronzové z polohy Blučina – Cezavy, Památky archeologické CV, 5–46.

[4] Kaňáková, L. – Parma, D., 2015: Štípaná industrie z pohřebiště únětické kultury v poloze Podolí – Příčný (okr. Brno-venkov) jako indikátor sociálních jevů, Archeologické rozhledy LXVII, 515–546.

[5] Rychtaříková, T. 2013 (rkp.): Štípaná kamenná industrie v kontextu starší doby bronzové. Diplomová práce Karlova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav pro archeologii, Praha.

[6] Kopacz, J. – Šebela, L. 2006: Kultura unietycka i grupa wieterzowska na Morawach na podstawie materiałów krzemieniarskich. Kraków.

[7] Trampota, F. 2013: Tvrdonice, Přehled výzkumů 54/1, 192–193.

[8] Unger, J. 1973: Nové nálezy ze štěrkovny u Tvrdonic (okr. Břeclav), Přehled výzkumů 1972, 26.

[9] Unger, J. 1975: Nové nálezy z pískovny u Tvrdonic (okr. Břeclav), Přehled výzkumů 1974, 95.

[10] Všianský, D. – Kolář, J. – Petřík, J. 2014: Continuity and changes of manufacturing traditions of Bell Beaker and Bronze Age encrusted pottery in the Morava river catchment (Czech Republic), Journal of Archeological Science 49, 414–422. | DOI 10.1016/j.jas.2014.05.028