Materiál kultury s lineární keramikou ze smíšených objektů a intruzivních nálezů z ohrazeného sídliště v Hlubokých Mašůvkách v poloze "Nivky"

Název: Materiál kultury s lineární keramikou ze smíšených objektů a intruzivních nálezů z ohrazeného sídliště v Hlubokých Mašůvkách v poloze "Nivky"
Variantní název:
  • Linear Pottery Culture finds from mixed features and intrusive finds from the enclosed settlement at Hluboké Mašůvky, location "Nivky"
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2015, roč. 20, č. 1, s. [21]-54
Rozsah
[21]-54
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Hluboké Mašůvky (okr. Znojmo) patří k nejvýznamnějším lokalitám moravského neolitu. Největší intenzity dosáhlo osídlení v období kultur s lineární a s moravskou malovanou keramikou. Cílem této studie je podat komplexní informace o objektech obsahujících materiál obou těchto kultur a pokusit se interpretovat jejich funkci a vývoj. V této souvislosti bude rovněž věnována pozornost vnitřní organizaci a struktuře sídliště. V analytické části bude proveden rozbor získaného materiálu s důrazem na artefakty datované do období kultury s lineární keramikou. Kromě orientace v prostoru se tak autoři pokusí vystihnout také chronologické postavení jednotlivých sídlištních komponent.
Hluboké Mašůvky (Znojmo District) is one of the most important Moravian Neolithic localities. The highest intensity of settlement was identified here at the time of the Linear Pottery Culture and Moravian Painted Ware Culture. The aim of this paper is to give comprehensive information on sunken features containing material of both these cultures and to try to interpret their purpose and development. Attention in this regard will also be paid to the internal arrangement and structure of the settlement. The material obtained will be analysed with an emphasis on artefacts which are dated to the time of the Linear Pottery Culture. The authors will try to capture the spatial arrangement as well as the chronological position of individual settlement components.
Note
Předložená práce vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci institucionálního financování na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Moravské zemské muzeum (DKRVO, MK000094862).
Reference
[1] Čižmář, Z. 1995: Osídlení Lysické sníženiny lidem kultury s lineární keramikou (Na základě rozboru materiálu a současného stavu bádání). Část I–III. Brno (rkp. magisterské diplomové práce na FF MU).

[2] Čižmář, Z. 1998: Nástin relativní chronologie lineární keramiky na Moravě, Acta Musei Moraviae, Scientiae Sociales LXXXIII, 105–135.

[3] Čižmář, Z. – Čižmář, M. – Lisá, L. 2004: Současný stav poznání opevněné osady kultury s moravskou malovanou keramikou v Hlubokých Mašůvkách, okr. Znojmo. In: M. Lutovský (ed.), Otázky neolitu a eneolitu 2003. Praha, 219–240.

[4] Čižmář, Z. – Dočkalová, M. 2004: Pohřeb tří jedinců v objektu kultury s lineární keramikou z Hlubokých Mašůvek, okr. Znojmo. In: Lutovský, M. (ed.), Otázky neolitu a eneolitu 2003. Praha, 41–54.

[5] Dreslerová, G. 2006: Vyhodnocení zvířecích kostí z neolitického sídliště Těšetice – Kyjovice (okr. Znojmo, Česká republika), Archeologické rozhledy LVIII, 3–32.

[6] Ďuriš, J. 2008: Intenzita prepálenia mazanice na príklade deštrukcie domu lengyelskej kultury z Chynorian. In: Cheben, I. – Kuzma, I. (eds.), Otázky neolitu a eneolitu našich krajín – 2007. Nitra, 49–64.

[7] Ďuriš, J. 2011: Rekonštrukcia eneolitického domu z Chynorian, Slovenská archeológia LIX, 87–147.

[8] Hájek, Z. 2013: Hluboké Mašůvky, Znojmo-Novosady – významná sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou na Moravě. Brno (doktorská dizertační práce na FF MU, http://is.muni.cz/th/64452/ff_d).

[9] Hájek, Z. – Humpolová, A. 2010: Žárový hrob kultury s moravskou malovanou keramikou z Vedrovic, v poloze "Za dvorem", Acta Musei Moraviae, Scientiae Sociales XVC, 63–90.

[10] Kazdová, E. 1989: On the relations of the Stroked Pottery and the Moravian Painted ware settlements. In: Rulf, J. (ed.), Bylany seminar 1987. Colletcted papers. Praha, 87–94.

[11] Kazdová, E. 1997a: Poznámky k postlineárnímu neolitu na jihozápadní Moravě. In: Nekuda, R. – Unger, J. (eds.), Z pravěku do středověku. Brno, 36–41.

[12] Kazdová, E. 1997b: Vztahy mezi lidem s vypíchanou a moravskou malovanou keramikou, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity M 2, 79–88.

[13] Kazdová, E. 2004: Osídlení lidem s keramikou vypíchanou na Znojemsku. In: Kazdová, E. – Měřínský, Z. – Šabatová, K. (eds.), K poctě Vladimíru Podborskému. Přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám. Brno, 55–70.

[14] Kuna, M. (ed.) 2007: Archeologie pravěkých Čech 1. Pravěký svět a jeho poznání. Praha.

[15] Kuna, M. 2002: Intruze jako doklad "nenalezených" fází osídlení. In: Neustupný, E. (ed.), Archeologie nenalézaného. Sborník přátel, kolegů a žáků k životnímu jubileu Slavomila Vencla. Plzeň, 119–132.

[16] Kuna, M. – Němcová, N. a kol. 2012: Výpověď sídlištního odpadu. Nálezy z pozdní doby bronzové v Roztokách a otázky depoziční analýzy archeologického kontextu. Praha.

[17] Květina, P. 2006: Osady kultury s lineární keramikou ve východních Čechách a otázky formování archeologického materiálu. Praha (rkp. doktorské dizertační práce na FF UK Praha).

[18] Lička, M. 2011: Osídlení kultury s lineární keramikou v Kosoři, okr. Praha-západ. Fontes Archaeologici Pragenses 37. Praha.

[19] Mateiciucová, I. 2008: Talking Stones: The Chipped Stone Industry in Lower Austria and Moravia and the Beginnings of the Neolithic in Central Europe (LBK), 5700–4900 BC. Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque 4. Brno.

[20] Podborský, V. – Kazdová, E. – Koštuřík, P. – Weber, Z. 1977: Numerický kód moravské malované keramiky. Brno.

[21] Rulf, J. 1997: Intruze keramiky. Příspěvek ke kritice pramenů, Archeologické rozhledy XLIX, 439–461.

[22] Salaš, M. 1984: Návrh numerické deskripce neolitické kamenné broušené industrie, Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university E 29, 67–107.

[23] Válek, D. – Dreslerová, G. – Gregerová, M. – Hložek, M. – Nerudová, Z. – Šmerda, J. – Vokáč, M. 2014: Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou v Hlubokých Mašůvkách (výzkumy z let 1947–1950). Brno.

[24] Vokáč, M. 2008: Broušená a ostatní kamenná industrie z neolitu a eneolitu na jižní Moravě se zvláštním zřetelem na lokalitu Tešetice-Kyjovice. Brno (doktorská dizertační práce na FF MU, http://is.muni.cz/th/11153/ff_d).