Osídlení kultury s moravskou malovanou keramikou v Nové Vsi u Oslavan (okres Brno-venkov)

Název: Osídlení kultury s moravskou malovanou keramikou v Nové Vsi u Oslavan (okres Brno-venkov)
Variantní název:
  • Settlement of the Moravian Painted Ware Culture in Nová Ves near Oslavany (Brno-venkov district)
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2016, roč. 21, č. 2, s. 9-38
Rozsah
9-38
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Hlavním cílem článku je prezentovat analýzu keramického materiálu kultury s moravskou malovanou keramikou z lokality Nová Ves u Oslavan – poloha "Kopaniny". Tato lokalita je již dobře známá díky intenzivním dokladům osídlení ze závěru kultury s lineární keramikou – šáreckého stupně. Kultura s moravskou malovanou keramikou zde má ovšem také výrazné zastoupení, což dokládá charakter keramického souboru, čítajícího celkem 2242 kusů. Většina materiálu byla získána během výzkumů a povrchových prospekcí v průběhu první poloviny 20. století.
This article deals with the processing of ceramic material from "Kopaniny" site located in the municipality of Nová Ves village. The site is well-known for its the Linear Culture settlement – especially its latest phase called Sarka-type. A large collection of the Lengyel Culture artifacts indicates an existence of a long-standing settlement in this area. Therefore, the aim of this article is to study this ceramic material, namely two thousand two hundred and forty-two fragments, which predominate in the collection. The majority of the collection was found during the excavation and surface survey conducted in the first half of the 20th century.
Note
Předložená práce vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci institucionálního financování na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace Moravské zemské muzeum (DKRVO, MK000094862).
Reference
[1] Bartík, J. 2015: Sídelní a socioekonomické aspekty lengyelské kultury v prostoru nejzápadnější Moravy. Rukopis magisterské diplomové práce uložený v knihovně Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v Brně.

[2] Hájek, Z. 2013: Hluboké Mašůvky, Znojmo Novosady – významná sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou na Moravě. Rukopis disertační práce uložený v knihovně Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v Brně.

[3] Hájek, Z. – Humpolová, A. – Čerevková, A. 2014: Polykulturní lokalita Nová Ves u Oslavan. AMM Sci. Soc. XCIX: 2, 211–225.

[4] Hájek, Z. – Bartík, J. – Čerevková, A. – Koubková, H. v tisku: Neolitické a eneolitické osídlení Neslovicka (okres Brno-venkov).

[5] Jaroš, J. 1972: Šárecký stupeň kultury s lineární keramikou na Moravě, díl I.-III. Rukopis magisterské diplomové práce uložený v knihovně Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v Brně.

[6] Kazdová, E. 1983: K vybraným chronologickým znakům kultury s MMK. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity E 28, 113–126.

[7] Kazdová, E. 1997: Poznámky k postlineárnímu neolitu na jihozápadní Moravě. In: Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy. Brno, 36–41.

[8] Kos, P. 2014: Ivančice (okr. Brno-venkov). Přehled výzkumů 55–1, Brno, 161.

[9] Kovárník, J. 2005: Mladší moravská malovaná keramika z Hnánic u Znojma. In: Cheben, I. (ed.), Otázky neolitu a eneolitu našich krajín 2004, Nitra, 161–184.

[10] Koštuřík, P. 1977–1978: Neolitické sídliště v poloze "Kopaniny" u Nové Vsi, okr. Brno venkov. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity E 22–23, 77–91.

[11] Koštuřík, P. 1979: Neolitické sídliště s moravskou malovanou keramikou u Jaroměřic n. R., StAÚ Brno VII/1, Praha.

[12] Koštuřík, P. 1989: Neolit. In: Belcredi, L. (ed.), Archeologické lokality a nálezy okresu Brno-venkov. Brno.

[13] Kuča, M. – Kazdová, E. – Přichystal, A. 2005: Sídliště kultury s moravskou malovanou keramikou staršího stupně v Brně – Žebětíně, Pravěk NŘ 13, 2003, 37–84.

[14] Kuča, M. – Kovář, J. J. – Nývltová Fišáková, M. – Škrdla, P. – Prokeš, L. – Vaškových, M. – Schenk, Z. 2012a: Chronologie neolitu na Moravě: předběžné výsledky. Přehled výzkumů 53–1, 51–64.

[15] Kuča, M. – Nývltová Fišáková, M. – Škrdla, P. – Vokáč, M. 2012b: Lokalita staršího stupně kultury s moravskou malovanou keramikou v Březníku na Českomoravské vrchovině. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity M 17, 95–120.

[16] Langweilová, P. 2008: Naběračky lidu s moravskou malovanou keramikou z lokality Těšetice-Kyjovice. Rukopis bakalářské diplomové práce uložený v knihovně Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v Brně.

[17] Němejcová-Pavúková, V. 1998: Praveké dejiny Svodína. Svodín.

[18] Palečková, O. 2009: Sídliště s moravskou malovanou keramikou lengyelské kultury v Popůvkách. Rukopis magisterské diplomové práce uložený v knihovně Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v Brně.

[19] Podborský, V. – Kazdová, E. – Koštuřík, P. – Weber, Z. 1977: Numerický kód moravské malované keramiky. Brno.

[20] Podborský, V. 1983: K metodice a možnostem studia plastiky lidu s moravskou malovanou keramikou. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity E 28, 7–93.

[21] Podborský, V. 1985: Těšetice-Kyjovice II. Figurální plastika lidu s moravskou malovanou keramikou. Brno.

[22] Prokeš, L. – Procházková, M. – Kuča, M. – Parma, D. – Fojtík, P. – Humpola, D. 2011: Identifikace tmavých smolných hmot z neolitických nálezů na Moravě. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity M 14–15, 113–130.

[23] Trampota, F. – Kuča, M. 2011: Brno-Žebětín – "Na Drdi". Neolitická lokalita v kontextu Brněnska. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity M 14–15, 87–112.

[24] Vostrovská, I. 2010: Keramika ze sídliště kultury lineární v Těšeticích-Kyjovicích "Sutnách". Rukopis magisterské diplomové práce uložený v knihovně Ústavu archeologie a muzeologie FF MU v Brně.