Silicitové dýky na území České a Slovenské republiky : předběžná studie

Název: Silicitové dýky na území České a Slovenské republiky : předběžná studie
Variantní název:
  • Silicite daggers on the territory of the Czech Republic and Slovakia : preliminary study
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2014, roč. 19, č. 1, s. [67]-94
Rozsah
[67]-94
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Na konci eneolitu a ve starší době bronzové se objevují na území bývalého Československa silicitové (pazourkové) dýky. Domníváme se, že sem byly převážně importovány, protože tu nejsou doklady jejich lokální produkce. Zaregistrovali jsme 87 dýk v České republice, zatímco ze Slovenska pouze 6 kusů. Ve vztahu k užité surovině jsme mohli analyzovat 42 nálezů z ČR. Silicity z glaciálních sedimentů ve studované kolekci dominují. Pouze dvě dýky, registrované na Moravě, byly zhotoveny z lokální suroviny (moravského jurského rohovce). Překvapením bylo použití bavorského rohovce u tří dýk ze středních Čech. Převládající část silicitových dýk z území České a Slovenské republiky představuje doklady kontaktů se severní Evropou, kde byla lokalizována výrobní centra. Také převažující surovina v artefaktech z ČR pro to svědčí. Předpokládáme, že byla sebrána z glaciálních sedimentů severní části střední Evropy, ale v některých případech nemůžeme vyloučit původní výchozy na severním pobřeží Německa, příp. Skandinávie.
At the end of the Eneolithic and in the Early Bronze Age, silicite (flint) daggers appeared on the territory of former Czechoslovakia. They are believed to have been prevalently imported because there is no evidence of their local production. We registered 87 daggers in the Czech Republic, whereas in Slovakia only five such artefacts were found. In relation to the raw material used, we analysed 42 finds from the Czech Republic. Erratic silicites from glacial sediments prevail in the studied collection. Only two daggers made of local raw material (Moravian Jurassic chert) have been registered in Moravia. The presence of Bavarian cherts, confirmed in three daggers from Central Bohemia, is surprising. The majority of silicite daggers on the Czech and Slovak territories are evidence of contacts with Northern Europe, where production centres were located. The raw material predominant in artefacts from the Czech Republic also testifies to this; we suppose that it was collected from glacial sediments in northern Central Europe; in some cases, however, we cannot exclude primary outcrops on the German coast or on the coasts of Scandinavia.