Provenience kamenné broušené industrie z neolitického sídliště v Těšeticích-Kyjovicích

Název: Provenience kamenné broušené industrie z neolitického sídliště v Těšeticích-Kyjovicích
Variantní název:
  • Provenance of polished stone industry from the Neolithic site at Těšetice-Kyjovice
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2013, roč. 18, č. 1, s. [225]-237
Rozsah
[225]-237
  • ISSN
    1805-918X (print)
    2336-4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek je zaměřen na petrografické zhodnocení kolekce surovin kamenné broušené industrie z neolitického sídliště v Těšeticích-Kyjovicích. Určení surovin bylo provedeno především pomocí studia jednotlivých horninotvorných minerálů na elektronovém mikroanalyzátoru a pomocí geochemických analýz. Na základě srovnání výsledků těchto analýz s analýzami z potenciálních zdrojových lokalit byla určena možná provenience surovin. Dominantní surovinou na sídlišti v období kultury s lineární keramikou a později i moravskou malovanou keramikou jsou metabazity z oblasti Jizerských hor, další početnou skupinu tvoří amfibolity, následují celistvé metabazity, jejichž provenienční oblastí je s největší pravděpodobností také oblast Jizerských hor. Dále byly v kolekci zastoupeny metabazity pocházející z okolí Želešic u Brna, které byly téměř výhradně využívány v období kultury s moravskou malovanou keramikou. Ostatní suroviny (serpentinity, spilitové tufity a vulkanity) se vyskytovaly pouze v malém množství a jejich provenienci nebylo možné spolehlivě určit.
This contribution is focused on petrographic evaluation of raw materials of polished stone industry from the Neolithic settlement at Těšetice-Kyjovice. The determination of the raw materials was carried out primarily by studying individual rock-forming minerals using an electron microprobe and geochemical analysis. Based on the comparison of the results of these analyses with analyses from potential source localities, the probably provenance of the raw material was determined. The dominant raw material at the settlement during the time of the Linear Pottery Culture and later also during the Moravian Painted Ware Culture are metabasites from the Jizera Mountains, another sizable group is made up of amphibolites, followed by solid metabasites, whose provenance is most likely also in the Jizera Mountains. There were metabasites in the collection from the vicinity of Želešice near Brno, which were almost exclusively used during the Moravian Painted Ware Culture period. The other raw materials (serpentinites, schalstein and volcanics) were present in small amounts and their provenance has not been reliably determined.
Reference
[1] Bukovanská, M. – Březinová, D. 1987: Kamenná industrie z lokality Mšeno. Petrologická studie (rukopis ulož. v Národním muzeu v Praze).

[2] Čtyroký, P. – Batík, P. – Dlabač, M. – Dudek, A. – Martinec, P. – Zeman, A. 1983: Základní geologická mapa ČSSR 1: 25 000, list 34-113 Znojmo. Praha.

[3] Kazdová, E. – Kovárník, J. – Podborský, V. et al. 2005: Pravěk mikroregionu potoka Těšetičky/Únanovky. Brno.

[4] Kazdová, E. – Přichystal, A. 1985: Sídliště s moravskou malovanou keramikou staršího stupně v Popůvkách (okr. Brno-venkov), Přehled výzkumů 1983, 23.

[5] Klomínský, J. – Fediuk, F. – Schovánek, P. – Gabašová, A. 2004: The hornblende-plagioclase hornfels from the contact aureole of the Tanvald granite, northern Bohemia – the raw material for Neolithic tools, Bulletin of Geosciences (Praha) 79/1, 63–70.

[6] Koštuřík, P. – Rumianová, A. – Přichystal, A. 1998: Nálezy jordanovské keramiky z Drnovic a Radslavic (okr. Vyškov), Pravěk NŘ 7 (1997), 129–147.

[7] Kuča, M. 2005: Osídlení lidu s moravskou malovanou keramikou v prostoru mezi příkopem a vnější palisádou rondelu v Těšeticích-Kyjovicích. Brno. Magisterská diplomová práce na FF MU.

[8] Méres, Š. – Hovorka, D. – Cheben, I. 2001: Provenience of polished stone artefacts raw materials from the site Bajč - Medzi kanálmi (Neolithic, Slovakia), Slovak Geological Magazine 7/4, 369–379.

[9] Méres, Š. – Hovorka, D. – Dubíková, K. – Cheben, I. 2004: Rock-forming minerals in contact-metamorphosed greenschists of the polished stone artefacts (Neolithic, Slovakia, site Bajč-Medzi kanálmi), Slovak Geological Magazine 10/1–2, 153–162.

[10] Podborský, V. 1988: Těšetice-Kyjovice 4. Rondel osady lidu s moravskou malovanou keramikou. Brno.

[11] Přichystal, A. 1998: Suroviny kamenných artefaktů z hrobu se šňůrovou keramikou v Blatci (okr. Olomouc) v celomoravském kontextu, Pravěk NŘ 7 (1997), 233–235.

[12] Přichystal, A. 1999: Lithic raw materials used by the people with Moravian Painted Ware (Lengyel cultural komplex) in Moravia (Czech Republic), Lengyel 99 and IGCP-442 conference (abstracts). Veszprém, 46–50.

[13] Přichystal, A. 2001: Neolitické-eneolitické broušené artefakty v České Republice z hlediska kamenných surovin, Pravěk NŘ 10 (2000), 41–70.

[14] Přichystal, A. 2002a: Petrografický výzkum broušené a ostatní kamenné industrie z vedrovických pohřebišť. In: Podborský, V. et al., Dvě pohřebiště neolitického lidu s lineární keramikou ve Vedrovicích na Moravě. Brno, 211–215.

[15] Přichystal, A. 2002b: Objev neolitické těžby zelených břidlic na jižním okraji Jizerských hor (severní Čechy), Kvartér 8, 12–14.

[16] Přichystal, A. 2009: Kamenné suroviny v pravěku východní části střední Evropy. Brno.

[17] Přichystal, A. – Šebela, L. 1992: Lithic raw materials used by the people with Corded Ware in Moravia and the adjoining part of Upper Silesia. In: Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarkianae Brunensis – Geologie 22. Brno, 29–39.

[18] Schmidt, J. – Štelcl, J. 1971: Jadeites from Moravian Neolithic period, Acta Universitatis Carolinae, Geologica, Hejtman Volume 1–2, 141–152.

[19] Szakmány, G. – Kasztovszky, Z. 2004: Prompt Gamma Activation Analysis, a new method in the archaeological study of polished stone tools and their raw materials, European Journal of Mineralogy 16, 285–295. | DOI 10.1127/0935-1221/2004/0016-0285

[20] Šebela, L. – Svoboda, J. – Přichystal, A. 1984: Neolitické nálezy z Horákova (okr. Brno-venkov), Přehled výzkumů 1982, 16–17.

[21] Šída, P. 2007: Metabazity kontaktní aureoly tanwaldského granitu mezi Rádlem a Příchovicemi využívané pro výrobu neolitických kamenných nástojů. Praha. Magisterská diplomová práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

[22] Šrein, V. – Šreinová, B. – Šťastný, M. – Šída, P. – Prostředník, J. 2002: Neolitický těžební areál na katastru obce Jistebsko, Archeologie ve středních Čechách 6, 91–99.

[23] Štelcl, J. – Malina, J. 1969: Kamenná industrie z neolitického sídliště u Kyjovic (okres Znojmo), Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university E 14, 267–271.

[24] Štelcl, J. – Malina, J. 1970: Anwendung der Petrographie in der Archäologie. Brno.

[25] Štelcl, J. – Malina, J. 1972: Základy petroarcheologie. Brno.

[26] Valová, P. 2009: Petrografický výzkum kamenné broušené industrie z neolitického sídliště v Těšeticích-Kyjovicích. Brno (magisterská diplomová práce na PřF MU, http://is.muni.cz/th/106888/prif_m).

[27] Velímský, T. 1969: Neolitická broušená kamenná industrie z Bylan, I. díl – text. Brno (diplomová práce ulož. na FF MU Brno).

[28] Vokáč, 2008: Broušená a ostatní kamenná industrie z neolitu a eneolitu na jižní Moravě se zvláštním zřetelem na lokalitu Těšetice-Kyjovice. Brno (doktorská práce na FF MU, http://is.muni.cz/th/11153/ff_d).

[29] Weber, Z. – Vildomec, V. – Podborský, V. 1971: Zjišťování průběhu neolitického příkopu pomocí indukčního indikátoru v Těšeticích-Kyjovicích, Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university E 16, 67–74.

[30] Wójcik, A. – Sadowski, K. 2006: Sprawozdanie z analizy petrograficznej zabytków ze stanowiska archeologicznego w Kostomłotach (rkp. ulož. na Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław).

[31] Žebera, K. 1955: Nerostné suroviny v kamenných dobách pravěku. In: Kořan, J., Přehledné dějiny československého hornictví. Praha, 8–53.