Časný latén na Moravě - stav a perspektivy bádání

Název: Časný latén na Moravě - stav a perspektivy bádání
Variantní název:
  • The early La Tene Age in Moravia and Silesia: current status and research perspectives
  • Die Frühlatènezeit in Mähren – Stand und Perspektiven der Forschung
Zdrojový dokument: Goláňová-Vlasatíková, Petra. Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 1. Měřínský, Zdeněk (editor); Klápště, Jan (editor); Magar, Bernd (překladatel); Charvátová, Irma (překladatel); Long, Tony (překladatel). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, pp. 139-144
Rozsah
139-144
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
Článek přináší shrnutí současného stavu poznání časně laténského období na Moravě. Nejprve se zabývá dějinami bádání, přičemž sleduje vývoj názorů na kontinuitu/diskontinuitu osídlení Moravy halštatským obyvatelstvem ve stupni LTA. Posléze autorka hodnotí dnešní pramenný fond tohoto období, pocházející především ze sídlišť, a zamýšlí se nad dalšími perspektivami bádání.
The article summarises the current state of research into the early La Tene Age in Moravia, Czech Republic. It first concentrates on the history of the research, tracing the development of opinions concerning the continuity/discontinuity of the "Hallstatt people" settlement in Moravia at LTA level. The author then assesses sources for the period available today, chiefly from settlements, and contemplates further perspectives for research.
Reference
[1] Baarová, Z. – Moš, P. – Šlézar, P. 2003: Pravěké a středověké osídlení na území vojenského újezdu Březina, okr. Vyškov aneb Archeologie na propustku. In: Šmejda, L. – Vařeka, P. (red): Sedmdesát neustupných let, 11–28. Plzeň.

[2] Bazovský, I. 2006: Včasnolaténska zoomorfná spona z Horných Orešian, Zborník Slovenského národného muzea, Archeológia 16, 315–322.

[3] Berkovec, T. 2001: Střelice (okr. Brno-venkov), PV 43, 2001, 228–229. Brno.

[4] Brnić, Ž. – Sankot, P. 2005: Časně laténský pohřební areál s "enclos quadrangulaire" v Černoučku, okr. Litoměřice, PA XCVI, 31–70.

[5] Čambal, R. 2005: Včasnolaténska sfinga z Horných Orešian, Zborník Slovenského národného múzea XCIX, Archeológia 15, 37–46.

[6] Čižmář, M. 1990: Časně laténské nálezy z hradiska "Černov", obec Ježkovice, okres Vyškov. In: Pravěké a slovanské osídlení Moravy. Sborník k 80. narozeninám Josefa Poulíka. 196–204. Brno.

[7] Čižmář, M. 1990a: Zwei frühlatènezeitliche Drehmahlsteine aus Mähren, ČMMZ, vědy společenské LXXV, 53–56.

[8] Čižmář, M. 1991: La Moravie. In: Moscati et al.: Les Celtes, 273–276. Milano.

[9] Čižmář, M. 1992: Příspěvek k poznání severoitalských vlivů v pozdně halštatském a časně laténském prostředí na Moravě, ČMMZ, vědy společenské LXXVII, 107–113.

[10] Čižmář, M. 1993: Frühlatènezeitlicher Burgwall "Černov" in Mähren (Tschechische Republik), Archäologisches Korrespondenzblatt 23, 207–212.

[11] Čižmář, M. 1993a: Keltská okupace Moravy. In: Podborský, V. (ed.): Pravěké dějiny Moravy. Vlastivěda moravská. Země a lid, NŘ, sv. 3. 380–423. Brno.

[12] Čižmář, M. 1997: Pravěké hradisko "Horka" u Prštic, okr. Brno-venkov (K otázce osídlení výšinných poloh v době laténské na Moravě), Pravěk NŘ 7, 319–331.

[13] Čižmář, M. 2000: K osídlení českého Slezska v době laténské, Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 5, 143–150.

[14] Čižmář, M. 2002: Objekt z Hradiska u Kroměříže a otázka členění stupně LT-A. Nepubl. příspěvek, přednesený na 7. kolokviu "Období popelnicových polí a doba halštatská" v září 2002, Nitra.

[15] Čižmář, M. 2004: Encyklopedie hradišť na Moravě a ve Slezsku (s leteckými záběry hradišť Miroslava Bálky). Praha.

[16] Čižmář, M. 2004a: Příspěvek k poznání pozdní doby halštatské na Moravě. In: Kazdová, E. – Měřínský, Z. – Šabatová, K. (eds.): K poctě Vladimíru Podborskému. Přátelé a žáci k sedmdesátým narozeninám, 447–467. Brno.

[17] Čižmář, M. 2006: Doba laténská. In: Čižmář, M. – Geislerová, K. (eds.): Výzkumy – Ausgrabungen 1999–2004, 55–61. Brno.

[18] Čižmářová, J. 2004: Encyklopedie Keltů na Moravě a ve Slezsku. Praha.

[19] Enderová, P. 1994: Časně laténské sídliště v Brně – Horních Heršpicích, okr. Brno-město a Slavíkovicích, okr. Vyškov, Pravěk NŘ 4, 233–251.

[20] Filip, J. 1956: Keltové ve střední Evropě. Monumenta archaeologica 5. Praha.

[21] Golec, M. 2003: Těšetice – Kyjovice 6. Horákovská kultura v těšetickém mikroregionu. Brno.

[22] Golec, M. 2005: Horákovská kultura, rukopis disertační práce (Ph.D.), ulož. na ÚAM FF MU v Brně. Brno.

[23] Hlava, M. 2000: Časně laténský kolkovaný střep z Určic a nálezy "braubašské" kolkované keramiky na Prostějovsku, Zpravodaj Muzea Prostějovska v Prostějově 1–2, 52–61.

[24] Hlava, M. 2004: Dva neznámé časně laténské nálezy ze sbírek prostějovského muzea, Archeologie Moravy a Slezska 4, 24–30.

[25] Hlava, M. 2006: Tuhová keramika z oppida Staré Hradisko a pozdně laténská tuhová keramika na Moravě, rukopis disertační práce (Ph.D.), ulož. na ÚAM FF MU v Brně. Brno.

[26] Horálková, P. 1992: Časně laténské sídliště u Šakvic, Pravěk NŘ 2, 275–292.

[27] Chytráček, M. – Šmejda, L. 2005: Opevněný areál na Vladaři a jeho zázemí. K poznání sídelních struktur doby bronzové a železné na horním toku Střely v západních Čechách, AR LVII, 3–56.

[28] Linksfeilerová, D. 1967: Starolaténská kolkovaná keramika v Čechách, rukopis diplomové práce, ulož. na ÚAM FF MU v Brně. Brno.

[29] Linksfeiler, D. 1978: Die stempelverzierte Keramik in Böhmen und Mähren, Archäologische Informationen 4, 82–108.

[30] Ludikovský, K. 1961: Ältere und mittlere Latène-Zeit in Mähren. (Thesen der Kandidatsarbeit), PV 1960, 17–20. Brno.

[31] Ludikovský, K. 1972: Starolaténské období na Moravě, Archeologické studijní materiály 10/1, 146–150.

[32] Meduna, J. 1964: Časně laténské tuhové situly na Moravě, Archeologické studijní materiály 1, 135–142.

[33] Meduna, J. 1971: Die keltischen Oppida Mährens, AR XXIII, 304–311.

[34] Meduna, J. 1974: K otázce datování střelické spony, AR XXVI, 575–586.

[35] Meduna, J. 1980: Die latènezeitlichen Siedlungen in Mähren. Praha.

[36] Meduna, J. 1980a: Die latènezeitlichen Siedlungen und Gräberfelder in Mähren (Katalog), FAM XI. Brno.

[37] Motyková, K. – Drda, P. – Rybová, A. 1977: The position of Závist in the Early La Tène period in Bohemia, PA LXIII, 255–316.

[38] Parzinger, H. 1989: Chronologie der Späthallstatt- und Frühlatène-Zeit. Studien zu Fundgruppen zwischen Mosel und Save. Quellen und Forschungen zur prähistorischen und provinzialrömischen Archäologie 4. Weinheim.

[39] Peška, J. – Šrámek, F. 2005: Olomouc (k. ú. Neředín, okr. Olomouc), PV 46, 263. Brno.

[40] Peška, J. – Tajer, A. 1997–1998: Olomouc-Neředín (okr. Olomouc), PV 40, 261. Brno.

[41] Podborský, V. 1972: Jihomoravská halštatská sídliště – II, SPFFBU E 17, 5–54.

[42] Procházka, A. 1937: Gallská kultura na Vyškovsku (La Tène středomoravský), 1. část archeologická. Slavkov u Brna.

[43] Přichystal, M. 2003: Pohřebiště kultury lužických popelnicových polí na "Nivkách" u Slatinek, rukopis diplomové práce, ulož. na ÚAM FF MU v Brně. Brno.

[44] Roblíčková, M. 2003: Zvířecí osteologický materiál z Polešovic, Pravěk, NŘ 12, 187–198.

[45] Schránil, J. 1928: Die Vorgeschichte Böhmens und Mährens. Berlin–Leipzig.

[46] Šimek, E. 1958: Poslední Keltové na Moravě. Brno.

[47] Šrámek, F. – Vitula, P. 1999: Olomouc (k. ú. Neředín, okr. Olomouc), PV 41, 147. Brno.

[48] Vlasatíková, P. 2001: Časně laténské osídlení lokality Polešovice – "Nivy" (okr. Uherské Hradiště), rukopis seminární práce, ulož. na ÚAM FF MU v Brně. Brno.

[49] Vlasatíková, P. 2003: Časně laténské osídlení lokality Polešovice – "Nivy" (okr. Uherské Hradiště), Pravěk NŘ 12, 153–186.

[50] Vlasatíková, P. 2004: Časně laténské objekty s kolkovanou keramikou v Pomoraví, rukopis diplomové práce, ulož. na ÚAM FF MU v Brně. Brno.

[51] Vorlíčková, D. 1997: Laténské sídliště v Mutěnicích (okr. Hodonín). Příspěvek k otázce rozšíření časně laténské kolkované keramiky na jižní Moravě, rukopis diplomové práce, ulož. na ÚAM FF MU v Brně. Brno.