Zahloubené objekty na sídlišti lidu kultury nálevkovitých pohárů v Opavě-Vávrovicích prizmatem interpretace a statistiky

Název: Zahloubené objekty na sídlišti lidu kultury nálevkovitých pohárů v Opavě-Vávrovicích prizmatem interpretace a statistiky
Variantní název:
  • Sunken constructions of the funnel beaker settlement in Opava-Vávrovice in the light of interpretation and statistics
  • Eingetiefte Objekte in einer Siedlung des Volkes der Trichterbecherkultur in Opava-Vávrovice durch das Prisma der Interpretation und Statistik
Zdrojový dokument: Stabrava, Pavel. Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 1. Měřínský, Zdeněk (editor); Klápště, Jan (editor); Magar, Bernd (překladatel); Charvátová, Irma (překladatel); Long, Tony (překladatel). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, pp. 42-68
Rozsah
42-68
Typ
Článek
Jazyk
česky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
Obsahem předkládaného příspěvku je přepracovaná úvodní část referátu, který pod názvem Zvířecí osteologický materiál z lokality Vávrovice zazněl v říjnu 2005 na 24. pracovním setkání k problémům neolitu a eneolitu v Rosicích u Brna. Příspěvek si tedy klade za cíl představit sídlištní objekty vávrovické lokality komplexně, nikoli pouze ve vazbách k části nálezového fondu, kterou v případě zmíněné prezentace byly zvířecí kosterní pozůstatky.
This contribution is derived from the introductory part of the joint paper Animal Osteological Material from the Vávrovice Location presented in October 2005 at the 24th working meeting devoted to the issues of the Neolithic and Eneolithic, in Rosice, near Brno. The objective of the contribution is to present settlement constructions from Vávrovice in a more comprehensive manner, not exclusively in relation to the body of finds represented, in the above lecture, by animal skeletal remains.
Reference
[1] Czudek, T. 1972: Geomorfologické členění ČSR. Studia Geographica 23. Brno.

[2] Gennep, A. van 1997: Přechodové rituály. Systematické studium rituálů. Praha.

[3] Holý, L. 1956: Pohřby na sídlištích v Africe, AR VIII, 236–250.

[4] Janák, V. 2005: Nástup eneolitu v českém Slezsku (hornoslezská lengyelská skupina a kultura nálevkovitých pohárů), rukopis habilitační práce, ulož. na ÚAM FF MU v Brně. Opava.

[5] Stabrava, P. 1997: Záchranný archeologický výzkum ve Vávrovicích (okr. Opava). In: Sborník Památkového ústavu v Ostravě 1996, 73–75. Ostrava.

[6] Stabrava, P. 2000: Vávrovice (okr. Opava), PV 1999, 115–117. Brno.

[7] Šmíd, M. 2003: Mohylová pohřebiště kultury nálevkovitých pohárů na Moravě, Pravěk NŘ – Supplementum 11, Brno.