Whiteheadovo pojetí kosmu jako organické jednoty

Název: Whiteheadovo pojetí kosmu jako organické jednoty
Variantní název:
  • Whitehead's conception of the cosmos as an organic unity
Zdrojový dokument: Pro-Fil. 2014, roč. 15, č. Doplňkové číslo, s. [120]-133
Rozsah
[120]-133
  • ISSN
    1212-9097
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Cílem příspěvku je představit a zhodnotit filosofickou pozici A. N. Whiteheada, podle které je dualismus fatálním omylem v jádru moderní vědecké kosmologie, a proto je možné pokládat jej za jednu z příčin moderních ekologických a socioekonomických krizí. Nejprve je shrnuta Whiteheadova kritika mechanistického materialismu, z něhož vychází dualistický rys západního myšlení, který Whitehead nazývá bifurkací přírody. Je ukázáno, jak oddělování lidské mysli a kosmu neponechává žádný prostor svébytnému vědomí a životu a jak atribut nezávislosti ducha ústí v soukromé světy zkušenosti a morálky. Dále je argumentováno, že centrální motivací Whiteheadovy kosmologické koncepce je vybudování systému, v němž si estetické, náboženské a morální zájmy podají ruku s koncepty světa, které mají své kořeny v přírodních vědách. Whiteheadova kosmologie je interpretována jako posun od materialismu k organicismu a zároveň jako přechod od statického k dynamickému pojetí kosmu.
The aim of this paper is to present and evaluate A. N. Whitehead's philosophical position, according to which the dualism is a fatal fallacy at the heart of the modern scientific cosmology, and thus it should be considered as one of the causes of modern environmental and socio-economic crisis. First Whitehead's criticism of mechanistic materialism in which dualistic feature of Western thought, called the bifurcation of nature, is rooted is summarized. It is shown that such division of the human mind and the cosmos does not leave any space for the self-being consciousness and life and that the attribute of independence of spirit results in the private worlds of experience and morality. Further it is argued that central motivation of Whitehead's cosmology is to build up a system in which the aesthetic, religious and moral interests are in accordance with the natural science conceptions of the world. Whitehead's cosmology is interpreted as the transition from materialism to organicismu and at the same time as shift from the static conception of cosmos to the dynamic one.
Reference
[1] ANDRLE, M. (2010) Whiteheadova filosofie přírody. Se zvláštním zřetelem k "londýnskému" období. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

[2] BURT, E. A. (1925) The Metaphysical Foundations of Modern Physical Science. A Historical and Critical Essay. London: Paul, Trench, Trubner.

[3] CAPRA, F. (1988) Uncommon Wisdom: Conversations With Remarkable People. New York: Simon&Schuster.

[4] CAPRA, F. (2002) Bod obratu. Věda, kultura a nová společnost. Praha: DharmaGaia.

[5] DESCARTES. R. (1998) Principy filosofie. Výbor doplněný dvěma dopisy princezně Alžbětě Falcké. Praha: Filosofia.

[6] DESCARTES, R. (2003) Meditace i první filosofii. Námitky a autorovy odpovědi. Praha: OIKOYMENH.

[7] DYSON, F. What Can You really Know? The New York Rewied of Books, 2012, 59(17). Dostupné z WWW: http://www.nybooks.com/articles/archives/2012/nov/08/what-can-you-really-know/?insrc=toc.

[8] GALILEI, G. (1957) The Assayer. In: Galilei, G. Discoveries and Opinions of Galileo. New York: Doubleday, s. 231-280. Dostupné z WWW: https://www.princeton.edu/~hos/h291/assayer.htm.

[9] HEISENBERG, W. (1958) Physics and Philosophy. The Revolution in Modern Science. Harper&Brothers: New York.

[10] KANT, I. (1992) Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou. Praha: Svoboda.

[11] LOCKE, J. (1999) An Essay Concerning Human Understanding. University Park: The Pennsylvania State University Press.

[12] LUCAS, G. R. Jr. (1989) The Rehabilitation of Whitehead: An Analytic and Historical Assessment of Process Philosophy. New York: SUNY Press.

[13] MARGENAU, H. (1944) Phenomenology and Physics. Philosophy and Phenomenological Research, 5(2), s. 269-280. http://www.jstor.org/stable/2102756 . | DOI 10.2307/2102756. Dostupné z WWW: http://www.jstor.org/stable/2102756 . |

[14] NADLER, S. (2000) The Cambridge Companion to Melabranche. Londorn: Cambridge University Press.

[15] NEWTON. I. (1846) The Mathematical Principles of Natural Philosophy. New York: Daniel Adee.

[16] POINCARÉ, H. (1921) The Foundations of Science (Science and Hypothesis The Value of Science, Science and Method). New York: The Science Press.

[17] PRIGOGINE, I. (1980) From Being to Becoming: Time and Complexity in The Physical Sciences. New York: W. H. Freeman and Company.

[18] SOKOL, J. (1996) Čas a rytmus. Praha: OIKOYMENH.

[19] WHITEHEAD, A. N. (1919) An Enquiry Concerning The Principles of Natural Knowledge. London: Cambridge University Press.

[20] WHITEHEAD, A. N. (1920) The Concept of Nature. London: Cambridge University Press.

[21] WHITEHEAD, A. N. (1922) The Principle of Relativity with Applications to Physical Science. London: Cambridge Unversity Press.

[22] WHITEHEAD, A. N. (1968) Modes of Thought. New York: MacMillan Company.

[23] WHITEHEAD, A. N. (1978) Process and Reality. An Essay in Cosmology. New York: The Free Press.

[24] WHITEHEAD, A. N. (1989) Veda a moderný svet. Bratislava: Pravda.

[25] WORDSWORTH, W. – Coledrige, S. T. (1798) Lyrical Ballads, with a Few Other Poems. London: J. & A. Arch.