Nádobkové kachle ze 14. století z hradu Kost v severovýchodních Čechách : příspěvek k počátkům užívání kachlů na šlechtických sídlech

Název: Nádobkové kachle ze 14. století z hradu Kost v severovýchodních Čechách : příspěvek k počátkům užívání kachlů na šlechtických sídlech
Variantní název:
  • 14th-century pot tiles from the Kost castle, north-east Bohemia : a contribution to the origins of the use of tiles in aristocratic residences
  • Gefäßkacheln aus dem 14. Jahrhundert von der Burg Kost in Nordböhmen : ein Beitrag zu den Anfängen der Verwendung von Kacheln auf Adelssitzen
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2022, roč. 47, č. 2, s. 731-744
Rozsah
731-744
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Studie se věnuje souboru kamnářské keramiky, který byl objeven při záchranném výzkumu na hradě Kost (Čechy). Kolekce je tvořena zlomky baňkovitých kachlů s prodlouženým hrdlem, které se vyznačují aplikací zelené glazury a specifickou keramickou hmotou. Na základě nálezového kontextu a datace zbylých nálezů jsou tyto fragmenty kachlů určeny do období první poloviny 14. století a pochází z nejstarší fáze hradu. Zařazení nálezů je ve shodě s analogickými tvary kachlů z německojazyčných oblastí. Soubor představuje doklad užití netypického tvaru nádobkových a kachlů v českém prostředí a též dokládá přítomnost kamnového tělesa v kontextu šlechtického sídla v první polovině 14. století.
This study focuses on a series of stove ceramics discovered during rescue research in the Kost castle (Bohemia). The collection consists of the fragments of bulbous tiles with extended necks which are characterized by the application of green glazing and by specific ceramic matter. Based on the context and the dating of the other finds, the tile fragments were dated to the first half of the 14th century and come from the earliest phase of the castle. The classification of the finds is consistent with analogical tile shapes from German-speaking regions. The series evidences the use of an atypical shape of pot tiles in the Czech lands and it also demonstrates the presence of a stove in the context of a noble residence in the first half of the 14th century.
Reference
[1] ANDERLE, J., 2005: Hrad Kašperk, PRP 12, č. 1, 37–72.

[2] ANDERLE, J., 2008: Uspořádání bytů v některých velkých hradech doby Karla IV, Svorník 6, 13–32.

[3] BENEŠOVÁ, J.–KALFERST, J.–PROSTŘEDNÍK, J., 1998: Archeologický výzkum severního předhradí hradu Trosky, CB 6, 421–438.

[4] DRNOVSKÝ, P., 2018: Hmotná kultura šlechtických sídel severovýchodních Čech: Každodennost ve středověku pohledem archeologie. Hradec Králové. | DOI 10.23858/fah34.2021.011

[5] DRNOVSKÝ, P., 2021: Zpracování nálezového souboru (artefaktů) ze záchranného archeologického výzkumu na hradě Kost: Revitalizace hradu Kost. Rkp. odborného zhodnocení, ulož. v Regionálním muzeu a galerii v Jičíně.

[6] FROLÍK, J.–MUSIL, J., 2016: Katalog archeologických nálezů z hradu Košumberka. 2. díl: kamnové kachle. Část první. Chrudim.

[7] FROLÍK, J.–MUSIL, J., 2021: Katalog archeologických nálezů z hradu Košumberka. 4. díl: kamnové kachle. Část třetí. Chrudim.

[8] FROLÍK, J.–SMETÁNKA, Z., 1997: Archeologie na Pražském hradě. Praha.

[9] GABRIEL, F., 1991: Keramický soubor z hradu Frýdštejna – Ein Keramischer Fundkomplex aus der Burg Frýdštejn, AH 16, 279–292.

[10] GABRIEL, F.–PEŘINA, I., 2009: Problém vývoje keramiky ve středním Pojizeří – Probleme der Keramikentwicklung in der mittleren Isergegend (Pojizeří), AH 34, 71–83.

[11] HARTMAN, P.–PROSTŘEDNÍK, J., 2004: Záchranný výzkum středověké zásobnice na hradě Valdštejnu, ZČRP 17, 9–34.

[12] HARTMAN, P.–PROSTŘEDNÍK, J., 2009: Archeologický výzkum Aerenthalského paláce na hradě Valdštejnu, ZČRP 22, 145–174.

[13] HAVLICE, J.–KYPTA, J., 2017: Gotické kachle z Jindřichova Hradce. České Budějovice.

[14] HLAVÁČEK, J.–PAVLÍK Č., 2010: Výjimečný soubor kachlů z hradu Rýzmburku u České Skalice, ASČ 14, 883–907.

[15] HLOŽEK, J., 2018: Kolekce nádobkových kachlů ze starého paláce tvrze v Tiché, okres Český Krumlov. In: Kachle a kachlová kamna. Sborník příspěvků z mezinárodní konference k výstavě Svět kachlových kamen, Oblastní muzeum v Mostě, 19.–20. dubna 2018 (Šrejberová, J., ed.), 58–70. Ústí nad Labem.

[16] JORDÁNKOVÁ, H.–LOSKOTOVÁ, I., 2002: Špilberská kachlová kamna a jejich stavebníci – Špilberker Kachelöfen und ihre Besteller, AH 27, 555–587.

[17] KLÁPŠTĚ, J., 2013: Počátky Markvarticů a jejich sídelní souvislost v Pojizeří, AR LXV, 319–370.

[18] KYPTA, J. a kol., 2019: Kypta, J.–Laval, F.–Nachtmannová, A.–Neustupný, Z.–Veselý, J., Demolice a novostavba aneb vznik hradu Krakovce v 80. letech 14. století, PRP 26, č. 1, 3–24.

[19] MATĚJKOVÁ, K., 2014: Keramický sortiment turnovských domácností. Možnosti zpracování keramických souborů z městských stratigrafií – Das Keramiksortiment aus den Turnauer Haushalten. Bearbeitungsmöglichkeiten der aus Stadtschichten stammenden Keramikkollektionen, AH 39, 89–117.

[20] MĚŘÍNSKÝ, Z.–ZUMPFE, E., 1996: Kachle malého formátu z Jihlavy a hradu Rokštejna a jejich ikonografie – Kleinformatige Ofenkacheln aus Iglau (Jihlava) und der Burg Rokštejn (Bez. Jihlava) und ihre Ikonographie, AH 21, 499–503.

[21] MICHNA, P., 1981: Gotická kachlová kamna z hradu Melic na Vyškovsku. Pokus o rekonstrukci – Ein gotischer Kachelofen aus Burg Melice in Wischauer Gegend. Versuch einer Rekonstruktion, AH 6, 333–360.

[22] NECHVÍLE, M., 2003: Nové archeologické nálezy z hradu Frýdštejna, Muzejní a vlastivědná práce 41, 211–222.

[23] NECHVÍLE, M., 2003a: Zajímavé nálezy z hradu Pařez, ZMHK 30, 238–247.

[24] NECHVÍLE, M., 2004: Všeň na Turnovsku ve světle archeologických nálezů, ASČ 8, 655–670.

[25] NECHVÍLE, M., 2004a: Tvrz Nebákov – zpracování výzkumu Josefa Severy z let 1925–1927, ZMHK 30 – Supplemnetum, 143–196.

[26] ORNA, J., 2005: Gotické a renesanční kachle ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni. Plzeň.

[27] PEROUTKOVÁ MATĚJKOVÁ, K., 2008: Středověký a novověký Jičín ve světle archeologických nálezů a aspekt dobového hrnčířství. Rkp. nepubl. diplomové práce, ulož. v ÚAM FF MU, Brno.

[28] PROSTŘEDNÍK, J., 1994: Soubor středověké keramiky z hradu Hrubá Skála (okr. Semily), ZMHK 20, 101–106.

[29] PROSTŘEDNÍK, J.–ŘÍDKOŠIL, T., 1998: Archeologický výzkum a geologický průzkum hradu Trosky v roce 1997, ZMHK 24, 37–53.

[30] ROTH HEEGE, E., 2012: Ofenkeramik und Kachelofen: Typologie, Terminologie und Rekonstruktion im deutschsprachigen Raum (CH, D, A, FL) mit einem Glossar in siebzehn Sprachen. Basel: Schweizerischer Burgenverein.

[31] RYKL, M., 2003: Příklady vytápění na stavbách 14. století, Svorník 1, 101–127.

[32] RYKL, M., 2015: Před a po dávném požáru, Svorník 13. Otisk života v historických stavbách, 228–236.

[33] SEDLÁČEK, A., 1895: Hrady, zámky a tvrze království českého X. Boleslavsko. Praha.

[34] SMETÁNKA, Z., 1969: K morfologii českých středověkých kachlů, PA LX, 228–265.

[35] SMETÁNKA, Z., 1983: K počátkům výroby komorových kachlů v Čechách – Zu den Anfängen der Erzeugung von Blattkacheln in Böhmen, AH 8, 145–154.

[36] SMETÁNKA, Z., 2003: Archeologické etudy. Osmnáct kapitol o poznáván středověku. Praha.

[37] SOUKUP, M. B., 2017: 001 Nádobkové kachle – pohárové kachle z Mostu. In: Svět kachlových kamen. Kachle a kachlová kamna severozápadních Čech. Doprovodný katalog k celokrajské výstavě Svět kachlových kamen (Šrejberová, J., ed.), 106. Ústí nad Labem.

[38] SOUKUPOVÁ, M., 2013: Vytápění hradu. In: Košťál, J. a kol., Vízmburk. Příběh ztraceného hradu, 119–126. Havlovice.

[39] UNGER, Jiří, 2021: Investorská zpráva o záchranném archeologickém výzkumu: Revitalizace NKP hradu Kost. Rkp. odborného zhodnocení, ulož. Regionálního muzeum a galerie v Jičíně.

[40] UNGER, Josef, 1994: Koválov: Šlechtické sídlo z 13. století na jižní Moravě. Brno.

[41] UNGER, Josef, 1999: Život na lelekovickém hradě ve 14. století. Antropologická sociokulturní studie. Brno.

[42] UPROSTŘED KORUNY ČESKÉ: Gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250–1550 (Dáňová, H.–Pražáková, M., edd.). Hradec Králové. | DOI 10.37520/mmvp.2020.018