Peter of Provence and fair Maguelonne : from a French mediaeval romance to a Czech broadside ballad

Název: Peter of Provence and fair Maguelonne : from a French mediaeval romance to a Czech broadside ballad
Variantní název:
  • Petr z Provence a krásná Magelona : od francouzského středověkého románu k české kramářské písni
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2023, roč. 26, č. 1, s. 89-108
Rozsah
89-108
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This paper deals with the Czech broadside ballad about fair Maguelonne and Peter of Provence and its origins in a late mediaeval French prose romance, subsequently translated into German and Czech. Some basic information about the romance and an outline of its most important features, and those of the two translations, help put the broadside ballad into its literary and historical context. The main focus is, of course, on the broadside ballad itself, i.e., on presenting the preserved copies, describing the formal aspects of the work, and comparing the plot of the ballad with the plot of the Czech translation of the romance. Keeping in mind the previous versions of the story permits us not only better to understand the specificity of the broadside ballad, but, at the same time, to identify some of the modifications made by the author of the ballad as expressions of wider ongoing processes.
Tato studie pojednává o české kramářské písni o krásné Mageloně a Petrovi z Provence a jejím původu v pozdně středověkém francouzském románu v próze, jenž byl následně přeložen do němčiny a češtiny. Několik základních informací o vzniku díla a náčrt nejdůležitějších rysů románu a jeho dvou překladů nám umožní zasadit píseň do literárního a historického kontextu. Středobodem studie je samozřejmě kramářská píseň samotná, tedy představení zachovaných výtisků, popis formálních aspektů díla a srovnání děje kramářské písně s dějem českého překladu románu. Zohlednění předchozích verzí příběhu nám dovoluje nejen lépe ukázat specifičnost kramářské písně, ale současně identifikovat některé změny provedené jejím autorem jakožto projev širších literárně-kulturních procesů.
Reference
[1] BAUMEL, Jean (ed.). 1953. Le livre de Maguelonne. C'est le roman connu sous le nom de « Pierre de Provence et la belle Maguelonne » (Paris: La Grande Revue)

[2] BOLTE, Johannes (ed.). 1894. Die schöne Magelone. Aus dem Franzözischen übersetzt von Veit Warbeck 1527 (Weimar: Verlag von Emil Felber)

[3] COLLIOT, Régine (ed.). 1977. L'Ystoire du Vaillant chevalier Pierre de Provence et de la belle Maguelonne (Aix en Provence – Paris: CUER MA – Honoré Champion)

[4] DEGERING, Hermann (ed.). 1922. Die schöne Magelone (Berlin: Dom Verlag)

[5] KOLÁR, Jaroslav (ed.). 2000. "Magelona", in KOLÁR, Jaroslav (ed.): Tři knížky lidového čtení (Praha: Lidové noviny), pp. 115–191

[6] RIHET-BOISMERY, Jean Baptiste (ed.). 1994. La belle Maguelonne et Pierre de Provence (Le Trembley: Arnaud éditions)

[7] ROUDAUT, François (ed.). 2009. Pierre de Provence et la belle Maguelonne (Paris: Éditions Classiques Garnier)

[8] [1666–1750?] [Píseň o hraběti, který se dostal do pohanského zajetí, a jeho manželka převlečená za mnicha hovysvobodila]. N.p.: N.p., sign.VK-0000.666, přív.26, MZK

[9] [1705–1800?] [Píse]ň o krásné Magelo[ně a] Petrovi z Prowinci, kte[rak gs]au se náramně spolu zamilowali potom gak se s njmi dálo. Jindřichův Hradec: N.p., sign. VK-0000.736, MZK

[10] [1700–1750?] [Píseň o Mageloně]. N.p.: N.p., sign. Písničky IV. přív. 54 neúpl., NK ČR

[11] 1685. Píseň Vtěssená a krátochwilná/ o krásné Mageloně a Petrowi z Prowincy/ kterak gsau se náramně spolu zamilowali/ potom gak se s nimi dálo. Praha: N.p., sign. 27 H 00258, KNM

[12] [1680–1700?]. [Píseň utěšená a kratochvilná o krásné Mageloně a Petrovi z Provincí…]. N.p.: N.p., sign. 27 H 3 neúpl., KNM

[13] 1666. [Písnička nová historická o jedné paní v slavném městě Římě, jak v mnišském přestrojení zachránila svého pána, jednoho hraběte, z pohanského zajetí]. Litomyšl: N.p., sign. VK-0000.543,1, MZK

[14] [1666–1750?] [Písnička nová historická o jedné paní v slavném městě Římě, jak v mnišském přestrojení zachránila svého pána, jednoho hraběte, z pohanského zajetí]. N.p.: N.p., sign. Písničky IV. přív. 54 neúpl., NK ČR (mistakenly considered to be a part of [Píseň o Mageloně])

[15] 1741. Velmi vtěssená a kratochwjlná Hystorye/ O Krásné Panně Mageloně/ dceři Krále z Neapolis. A O gednom Rytjři Gménem Petrowi/ znamenitého hraběte z Prowincy Synu […]. Olomouc, František Antonín Hirnle, sign. 1775. přív. neúpl., MVČ.

[16] COVILLE, Alfred. 1941. La vie intellectuelle dans les domaines d'Anjou-Provence de 1300 à 1435 (Paris: Droz)

[17] FRENZEL, Elisabeth. 1976. Stoffe der Weltlitteratur (Stuttgart: Alfred Kröner Verlag)

[18] HOLUBOVÁ, Markéta. 2017. Katalog kramářských tisků. III. Německé kramářské tisky, jednolisty a kuplety (Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.)

[19] KOOLMAN, Egbert. 1990. Bänkellieder und Jahrmarktdrucke: Katalog (Oldenburg: Hanz Holzberg Verlag)

[20] KOSEK, Pavel. 2010. "Interpunkce českých tištěných kancionálů 17. a 18. století a její transkripce", in ČORNEJOVÁ, Michaela – RYCHNOVSKÁ, Lucie – ZEMANOVÁ, Jana (eds.): Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Sborník příspěvků z mezinárodní konference Dějiny českého pravopisu (Brno: Host), pp. 250–284

[21] KOTŠMÍDOVÁ, Alena. 2019. "Saint Peter, Prince of the Apostles in the French, German and Czech Versions of the Novel Peter of Provence and Fair Maguelonne", in ŠKARPOVÁ, Marie et al.: Patron Saints and Saintly Patronage in Early Modern Central Europe (Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta), pp. 55–68

[22] KOTŠMÍDOVÁ, Alena. 2021. Transferts culturels et jeux littéraires. De la version française médiévale de la Belle Maguelonne à la version tchèque (Dijon-Mainz, Ph.D. thesis)

[23] KOTŠMÍDOVÁ, Alena. 2022. "Román o Petrovi z Provence a krásné Mageloně a jeho cesta z francouzského a německého prostředí do českých zemí", in Slovo a smysl 2022, vol. XIX, no. 41, pp. 27–51

[24] PIŠTĚLÁKOVÁ, Štěpánka. 1954. Magelona: přepis knížky lidového čtení a její srovnání s písní o Mageloně (Brno, Master's thesis)

[25] PUTZO, Christine. 2019. "Pierre und Maguelonne in Sachsen. Die Rezeption der Belle Maguelonne am kurfürstlichen Hof und Veit Warbecks deutsche Fassung (1527)", in BASTERT, Bernd – HARTMANN, Sieglinde (eds.): Romania und Germania. Kulturelle und literarische Austauschprozesse in Spätmittelalter und Früher Neuzeit (Wiesbaden: Reichert Verlag) pp. 224–250

[26] PUTZO, Christine. 2020. "Ein heimliches Verlöbnis und die Folgen. Georg Spalatins Druckausgabe der "Schönen Magelone" (1535) im Kontext der kursächsischen Reformation", in EICHENBERGER, Nicole – LUTZ, Eckart Conrad – PUTZO, Christine (eds.): Bücher und Identitäten. Literarische Reproduktionskulturen der Vormoderne. Überstorfer Colloquium 2016 (Wiesbaden: Reichert Verlag), pp. 253–291

[27] SÖDERHJELM, Werner. 1924. "Pierre de Provence et la belle Maguelonne", in Mémoires de la Société néo-philologique de Helsingfors, no. 7, 1924, pp. 5–49

[28] VOIT, Petr. 1987. Příspěvky ke Knihopisu (5), Moravské prameny z let 1567–1568 k dějinám bibliografie, cenzury, knihtisku a literární historie (Praha: SNTL)

[29] Kopiář biskupa Viléma Prusinovského z Víckova z let 1567–1568. Pomůcka č. 697 – Arcibiskupství Olomouc 1144–1961, díl II. (nelistinná část), část 1. ZA Opava [online]. Date of online publication not indicated URL:https://digi.archives.cz/da/BookVolume.action?show=&_sourcePage=09cCWiHe4sCOLCJwQlobmpEIHV6YHsjqZOWatzJHRlM_2m8Z1mCZKPwh7MvtiP9l_K8vouItm-Dl-IH-R6i2JyJH0-O6q-k3&pagerCompStateId=PAGER_RESULT_BOOK&xid=D3F97BC283C111E187A40025649FEBC7&entity-Type=9019&paginatorCompStateId=PAGINATOR_RESULT_BOOK&rowPg=67 [Accessed February 21, 2023]

[30] HRABÁK, Josef. 1956. "Neumannova povídka o krásné Mageloně a její předloha", [online] in Slovo a slovesnost, 1956, vol. 17, no. 4, pp. 209–214. Date of online publication not indicated URL:http://sas.ujc.cas.cz/archiv.php?lang=en&art=858 [Accessed March 31, 2023]

[31] PARIS, Gaston. 1889. "Poemetti popolari italiani raccolti ed illustrati da Alessandro d'Ancona, 1889", [online] in Romania 1889, vol. 18, no. 71, pp. 508–512. Date of online publication not indicated. URL:https://www.persee.fr/doc/roma_00358029_1889_num_18_71_6077_t1_0508_0000_3 [Accessed February 21, 2023]

[32] VOIT, Petr. 2006a. "Jan Günther", [online] in VOIT, Petr: Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. století a počátkem 19. století. Date of online publication not indicated URL:https://encyklopedieknihy.cz/index.php?title=Jan_G%C3%BCnther [Accessed February 21, 2023]

[33] VOIT, Petr. 2006b. "Jindřichův Hradec", [online] in VOIT, Petr: Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. století a počátkem 19. století. Date of online publication not indicated URL:https://www.encyklopedieknihy.cz/index.php?title=Jind%C5%99ich%C5%AFv_Hradec [Accessed February 21, 2023]

[34] VOIT, Petr. 2006c. "Kramářská píseň", [online] in VOIT, Petr: Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. století a počátkem 19. století. Date of online publication not indicated URL:https://www.encyklopedieknihy.cz/index.php?title=Kram%C3%A1%C5%99sk%C3%A1_p%C3 %ADse%C5%88 [Accessed February 21, 2023]