Filozofická reflexe problému reality času

Název: Filozofická reflexe problému reality času
Variantní název:
  • A philosophical reflection on the problem of the reality of time
Zdrojový dokument: Studia philosophica. 2023, roč. 70, č. 2, s. 47-64
Rozsah
47-64
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Článek
Jazyk
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek se zabývá třemi fyzikálními teoriemi, jež popírají realitu času, konkrétně koncepcí Kurta Gödela, Juliana Barboura a Carla Rovelliho. Tvrzení, že čas neexistuje, totiž přesahuje rámec fyziky a nemalou měrou spadá také do oblasti filozofie, čímž zde otevírá prostor pro jeho filozofickou reflexi. Co tedy z hlediska filozofie znamená, že čas neexistuje? Je například možné, aby změna existovala bez času? Abych mohla odpovědět na zmíněné otázky, nejprve se zaměřím na samotný pojem existence. Dále představím jednotlivé autory a jejich koncepce, které se pokusím kriticky zhodnotit, a na závěr upozorním na související epistemologické a ontologické problémy.
The article deals with three physical theories that deny the reality of time, namely the concept of Kurt Gödel, Julian Barbour and Carlo Rovelli. The claim that time does not exist goes beyond the scope of physics and to a large extent also falls into the realm of philosophy, thus opening up space for its philosophical reflection. So what does it mean from a philosophical point of view that time does not exist? Is it possible for change to exist without time? In order to answer the mentioned questions, I will first focus on the concept of existence itself. Next, I will introduce individual authors and their concepts, which I will try to evaluate critically, and at the end I will draw attention to related epistemological and ontological problems.
Reference
[1] AUGUSTIN. Vyznání. Třetí vydání. Praha: Kalich 1992.

[2] BARBOUR, Julian. The Janus Point: A New Theory of Time. New York: Basic Books 2020.

[3] BARBOUR, Julian. The End of Time. New York: Oxford 1999.

[4] BLACKBURN, Simon. The Oxford Dictionary of Philosophy. New York: Oxford University Press 2008.

[5] CALAMARI, Martin. The Metaphysical Challenge of Loop Quantum Gravity. Studies in History and Philosophy of Science. 2021, 86, s. 68-83.

[6] DAWSON, John. Logical Dilemmas: The Life and Work of Kurt Gödel. CRC Press 2006.

[7] DUROZOI, Gérard - ROUSSEL, André. Filozofický slovník. Praha: EWA Eidition 1994.

[8] GOLDSTEINOVÁ, Rebecca. Neúplnost: důkaz a paradox Kurta Gödela. Překlad Martin WEISS. Praha: Argo 2005.

[9] GÖDEL, Kurt. A Remark About the Relationship Between Relativity Theory and Idealistic Philosophy. In SCHLIPP, Paul Arthur (ed.). Albert Einstein: Philosopher-Scientist. Harper & Row 1949, s. 555-562.

[10] GÖDEL, Kurt. Rotating Universes in General Relativity Theory. In GRAVES, Lawrence M. et al. (eds.). Proceeding of the International Congress of Mathematicians in Cambridge. Providence, R. I.: American Mathematical Society 1952, vol. 1, s. 175-181.

[11] MCTAGGART, John McTaggart Ellis. The Unreality of Time. Mind. 1908, 68(17),s. 457-474.

[12] NOVOTNÝ, Jan. Gödelův vesmír. In NOVOTNÁ, Jiřina. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. Brno: Masarykova univerzita 2013, s. 37-42.

[13] PARSONS, Charles. Gödel and philosophical idealism. Philosophia Mathematica. 2010, 18(2), s. 166-192.

[14] ROVELLI, Carlo. Quantum Gravity. Cambridge: Cambridge University Press 2004.

[15] ROVELLI, Carlo. Realita není, čím se zdá: cesta ke kvantové gravitaci. Překlad Jiří PODOLSKÝ. Praha: Dokořán 2018.

[16] ROVELLI, Carlo. Řád času. Překlad Jiří PODOLSKÝ. Praha: Dokořán 2020.

[17] ROVELLI, Carlo. Sedm krátkých přednášek z fyziky. Překlad Jiří PODOLSKÝ - Tereza LIŠKOVÁ. Praha: Dokořán 2016.

[18] SERRES, Michel - FAROUKI, Nayla. Le Trésor Dictionnaire des Sciences. Paris: Flammarion 1997.

[19] SMOLIN, Lee. Znovuzrozený čas. Překlad Vojtěch WITZANY. Praha: Argo 2015.

[20] WESSLING, Bernhard. What a Coincidence!: On Unpredictability, Complexity and the Nature of Time. Wiesbaden: Springer 2023.

[21] ZAMAROVSKÝ, Peter. Od metafyziky k fyzice času a prostoru. 1997 [on-line, cit. 16. 10. 2023]. Dostupné z: http://zamarovsky.cz.hug03.vas-server.cz/upload/soubory/x-metacas.DOC.

[22] ZAPALAČOVÁ, Karolína. Quantum Theory and Bergson's Subjectivist Conception of Time: Is It Possible to Reconcile Duration and Quantum Time?. Pro-Fil. 2022, 23(2), s. 15-25. https://doi.org/10.5817/pf22-2-28200