Pravěké a raně středověké osídlení Bartolomějského ostrova ve Veselí nad Moravou

Název: Pravěké a raně středověké osídlení Bartolomějského ostrova ve Veselí nad Moravou
Variantní název:
  • Prehistoric and early medieval settlement on St. Bartholomew island (Bartolomějský ostrov) in Veselí nad Moravou
Zdrojový dokument: Studia archaeologica Brunensia. 2023, roč. 28, č. 2, s. 23-44
Rozsah
23-44
  • ISSN
    1805–918X (print)
    2336–4505 (online)
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Článek si klade za cíl zhodnotit pravěké a raně středověké nálezy, které byly učiněny v rámci záchranných archeologických výzkumů realizovaných na ploše Bartolomějského ostrova ve Veselí nad Moravou. Samotná plocha ostrova v řece Moravě byla osídlena již v době bronzové. Z této etapy byly zachyceny ojedinělé drobné zahloubené objekty a nálezy v druhotné poloze. V raném středověku se zde nacházelo sídliště doložené zejména několika stavbami pravděpodobně obytné funkce a jedním solitérním pohřbem. Obě sídliště jsou v rámci širšího okolí součástí poměrně intenzivního osídlení. Článek se snaží zkoumané lokality zasadit i do tohoto kontextu. Od 13. století zaujímala plochu ostrova osada, která se po polovině 14. století vyvinula v město. Právě plocha dnešního náměstí, bývalého tržiště, zakonzervovala starší situace.
The aim of the article is to evaluate the prehistoric and early medieval finds from archaeological rescue excavations carried out on St. Bartholomew Island (Bartolomějský ostrov) in Veselí nad Moravou. The area of the Morava River island itself was inhabited already in the Bronze Age. From this stage, isolated small sunken features and finds in a secondary position were detected. In the Early Middle Ages, there was a settlement that is mainly evidenced by several buildings, probably with a residential function, and one solitary burial. Both settlements are part of a relatively intensively populated wider area. The article tries to place the investigated sites in this context as well. From the 13th century, the area of the island was occupied by a settlement, which developed into a town after the middle of the 14th century. Prehistoric and early medieval find contexts are preserved in the area of today's square, the former marketplace.
Reference
[1] Anonym 1947: Rkp. nálezové zprávy M-TX-194700563. Uloženo: Archiv nálezových zpráv Archeologického ústavu AV ČR, Brno.

[2] Anonym 1960: Rkp. nálezové zprávy M-TX-196001261. Uloženo: Archiv nálezových zpráv Archeologického ústavu AV ČR, Brno.

[3] Anonym 1960a: Rkp. nálezové zprávy M-TX 196001266. Uloženo: Archiv nálezových zpráv Archeologického ústavu AV ČR, Brno.

[4] Anonym 1960b: Rkp. nálezové zprávy M-TX-196001267. Uloženo: Archiv nálezových zpráv Archeologického ústavu AV ČR, Brno.

[5] Anonym 1960c: Rkp. nálezové zprávy M-TX-196001276. Uloženo: Archiv nálezových zpráv Archeologického ústavu AV ČR, Brno.

[6] Anonym 1960d: Rkp. nálezové zprávy M-TX 196001263. Uloženo: Archiv nálezových zpráv Archeologického ústavu AV ČR, Brno.

[7] Červinka, L. I. 1902: Morava za pravěku. Vlastivěda Moravská. Země a lid svazek II, Brno.

[8] Červinka L. I. 1927: Hroby u Lipova (okr. Strážnice). Pravěk 1-2/1927, 25-27.

[9] Červinka, L. I. 1928: Slované na Moravě a říše Velkomoravská, jejich rozsídlení, památky a dějiny, Brno.

[10] Červinka, L. I. 1945: Rkp. nálezové zprávy M-TX- 194500825. Uloženo: Archiv nálezových zpráv Archeologického ústavu AV ČR, Brno.

[11] Dejmal, M. 2011: Vývoj osídlení Bartolomějského ostrova ve Veselí nad Moravou, Rkp. magisterské diplomové práce, obhájena na ÚAM FF MU, přístupné na https://is.muni.cz/th/v4mw0/. Brno.

[12] Dejmal, M. 2012: Struktura vrcholně středověkého osídlení ve Veselí nad Moravou. Archaeologia historica 37-1, 209-232.

[13] Dejmal, M. 2012a: Veselí nad Moravou (okr. Hodonín) Rybníček. Přehled výzkumů 53/2, 180-181.

[14] Dejmal, M. - Hoch, A. 2011: Veselí nad Moravou (okr. Hodonín), Bartolomějské náměstí parc. č. 1010/1, Zámecká ulice parc. č. 1010/29-37. Přehled výzkumů 52/2, 205-208.

[15] Dejmal, M. - Hoch, A. 2011a: Veselí nad Moravou (okr. Hodonín), Bartolomějské náměstí. Přehled výzkumů 52/1, 203.

[16] Dejmal, M. - Merta, D. 2009: Veselí nad Moravou (okr. Hodonín), Zámecká ulice č. p. 14. Přehled výzkumů 50, 446-447.

[17] Dejmal, M. - Merta, D. 2011: Veselí nad Moravou (okr. Hodonín), Zámecká ulice 14. Přehled výzkumů 52/2, 170-172.

[18] Dejmal, M. - Ostrý, C. 2014: Veselí nad Moravou od osady k městu. Forum urbes medii aevi VIII, 32-45.

[19] Dejmal, M. - Šimík, J. 2022: Veselí nad Moravou (okr. Hodonín), Ul. Rybníček parc. č. 9, 611, 612. Přehled výzkumů 63/2, 186.

[20] Galuška, L. 2000: Osídlení katastru Uherského Ostrohu před vznikem Ostrova-Stanice. In: Kolektiv: Uherský Ostroh. Uherský Ostroh, 23-40.

[21] Hrubý, V. 1941: Osídlení uh. Hradištského okresu v době hradištní. Sborník Velehradský 12, 55-64.

[22] Hrubý, V. 1950: Staroslovanské čluny na našem území. Z dávných věků II/1949, 119-136.

[23] Hrubý, V. 1957: Slovanské kostěné předměty a jejich výroba na Moravě. Památky archeologické XLVIII, 118-217.

[24] Hrubý, V. 2009: Rkp. nálezové zprávy M-TX 200905633. Uloženo: Archiv nálezových zpráv Archeologického ústavu AV ČR, Brno.

[25] Hrubý, V. 2009a: Rkp. nálezové zprávy M-TX 200905641. Uloženo: Archiv nálezových zpráv Archeologického ústavu AV ČR, Brno.

[26] Hrubý, V. 2009b: Rkp. nálezové zprávy M-TX 200905639. Uloženo: Archiv nálezových zpráv Archeologického ústavu AV ČR, Brno.

[27] Hrubý, V. 2009c: Rkp. nálezové zprávy M-TX 200905638. Uloženo: Archiv nálezových zpráv Archeologického ústavu AV ČR, Brno.

[28] Hrubý, V. 2009d: Rkp. nálezové zprávy M-TX 200905637. Uloženo: Archiv nálezových zpráv Archeologického ústavu AV ČR, Brno.

[29] Hrubý, V. 2009e: Rkp. nálezové zprávy M-TX 200905640. Uloženo: Archiv nálezových zpráv Archeologického ústavu AV ČR, Brno.

[30] Hrubý, V. 2011: Rkp. nálezové zprávy M-TX-201101325. Uloženo: Archiv nálezových zpráv Archeologického ústavu AV ČR, Brno.

[31] Hrubý, V. - Pavelčík, J. 1992: Nejstarší dějiny středního Pomoraví. In: Nekuda, V. (ed.): Uherskohradišťsko. Vlastivěda moravská sv. 63. Brno, 105-196.

[32] Klanica Z. 1971: Středohradištní kostrové hroby v Bzenci (okr. Hodonín). Přehled výzkumů 1969, 26-27.

[33] Kytlica, J. 1957: Ojedinělé nálezy - Veselí nad Moravou. Studie krajského musea v Gottwaldově, Archeologické výzkumy, řada společenských věd, č. 11, 59.

[34] Lečbych, M. 2015: Moravský Písek (okr. Hodonín), Podluží. Přehled výzkumů 56/2, 292.

[35] Lečbych, M. 2017: Moravský Písek (okr. Hodonín), Podluží. Přehled výzkumů 58/2, 224.

[36] Lečbych, M. 2022: Moravský Písek (okr. Hodonín), Podluží. Přehled výzkumů 63/2, 162.

[37] Měřínský, Z. 1986: Morava v 10. století ve světle archeologických nálezů. Památky archeologické LXXVII/1, 18-80.

[38] Měřínský, Z. - Šmerda, J. 2011: Pravěk a úsvit doby dějinné (od doby kamenné do konce 12. století), In: Plaček, M. - Futák, P. (eds.): Veselí nad Moravou, město na řece času. Veselí nad Moravou, 23-66.

[39] Plaček, M. - Dejmal, M. 2015: Veselí nad Moravou, středověký hrad v říční nivě. Brno.

[40] Poulík, J. 1942: Rkp. nálezové zprávy M-TX-194201717. Uloženo: Archiv nálezových zpráv Archeologického ústavu AV ČR, Brno.

[41] Poulík, J. 1945: Rkp. nálezové zprávy M-TX-194500688. Uloženo: Archiv nálezových zpráv Archeologického ústavu AV ČR, Brno.

[42] Poulík, J. 1945a: Rkp. nálezové zprávy M-TX 194500691. Uloženo: Archiv nálezových zpráv Archeologického ústavu AV ČR, Brno.

[43] Poulík, J. 1945b: Rkp. nálezové zprávy M-TX 194500748. Uloženo: Archiv nálezových zpráv Archeologického ústavu AV ČR, Brno.

[44] Procházka, R. 2007: Deskripční systém brněnské keramiky. Přehled výzkumů 48, 233-270.

[45] Procházka, R. - Vařeka, P. - Merta D. 2005: Manuál terénního archeologického výzkumu odkryvem. Popis stratigrafických jednotek. Plzeň.

[46] Slavíková, A. 2010: Archeozoologická analýza kostí z Bartolomějského náměstí ve Veselí na Moravě, odborný posudek archivovaný v archivu Archaia Brno z.ú. Brno.

[47] Slavíková, A. 2010a: Antropologický rozbor kosterních ostatků z Veselí na Moravě, odborný posudek archivovaný v archivu Archaia Brno z.ú. Brno.

[48] Staňa, Č. 1960: Rkp. nálezové zprávy M-TX 196003845. Uloženo: Archiv nálezových zpráv Archeologického ústavu AV ČR, Brno.

[49] Staňa, Č. - Stloukal, M. 1960: Slovanské sídliště ve Veselí nad Moravou. Přehled výzkumů 1959, 173.

[50] Škojec, J. 2005: Archäologische Fundstätten und Funde im "Hinterland" des Burgwalls von Mikulčice V (Katastralgebiete Bzenec, Moravský Písek, Veselí nad Moravou, Vracov). In: Poláček, L. (Hrsg.): Studien zum Burgwall von Mikulcice VI. Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno 23. Brno, 179-237.

[51] Šmerda, J. 2007: Vnorovy (okr. Hodonín), "Hulínův kopec". Přehled výzkumů 48, 519.

[52] Tihelka, K. 1960: Moravský věteřovský typ. Památky archeologické LI/1960/1, 27-129.

[53] Unger, J. 1999: Archeologické památky z pravěku a středověku. In: Nekuda, V. (ed.): Veselsko. Vlastivěda moravská sv. 66. Brno, 55-64.

[54] Vachůt, P. 1999: Přehled archeologických nálezů. In: Nekuda, V. (ed.): Veselsko. Vlastivěda moravská sv. 66. Brno, 61-64.

[55] Valášková, L. 2010: Raně středověká keramická produkce staroměstsko-uherskohradišťské aglomerace a její územní rozšíření. Rkp. magisterské diplomové práce obhájené na ÚAM FF MU, přístupná na https://is.muni.cz/th/sh9pm/. Brno.