Edícia korešpondencie Štefana Moysesa a Josipa Jellačića

Název: Edícia korešpondencie Štefana Moysesa a Josipa Jellačića
Variantní název:
  • The collected correspondence of Štefan Moyses and Josip Jellačić
Zdrojový dokument: Porta Balkanica. 2014, roč. 6, č. 1, s. [55]-[68]
Rozsah
[55]-[68]
  • ISSN
    1804-2449
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
This collected correspondence mostly involves Štefan Moyses and Josip Jellačić, two highly influential figures in the Slovak and Croatian historical and cultural context. Even though their life stories differed in their youth, they shared the same opinions during the revolutionary period of 1848–1849. They both openly opposed Hungarianization and exchanged letters during their stay in Vienna. These letters discussed the relevant issues of the authors’ time. Moyses acted as a mentor for Jellačić, helping him to handle problems that he could not have handled on his own (see letter no. 4). Their mutual respect and trust are evident from the correspondence. Owing to the fact that they firmly supported one another, neither of the correspondents was afraid to express his political opinions. Although Josip Jellačić and Štefan Moyses grew up in completely different environments, they managed to relate to each other in political and religious affairs. The depth of Jellačić's trust in Moyses is surprising to see.
Editovaný okruh listov sa predovšetkým týka dvoch, pre chorvátske a slovenské kultúrno-historické prostredie, významných osobností - Štefana Moysesa a Josipa Jellačića. Aj keď mali v mladosti úplne rozdielne osudy, spojila ich jednotná myšlienka v období revolučných rokov 1848/49. Obidvaja otvorene odmietali pomaďarčovanie a v období ich pobytu vo Viedni spoločne korešpondovali na rôzne aktuálne témy. Štefan Moyses podľa uvedenej korešpondencie vystupuje ako radca Josipa Jellačića, ktorý ho žiada o rady vo veciach, ktoré jemu samému robia problém (viď. list č. 4). V korešpondencii je citeľná vzájomná úcta a dôvera. Ani jeden z adresátov nemal strach vyjadrovať svoje politické názory, pretože si vzájomne vyhovovali a podporovali sa. Aj keď Josip Jellačić a Štefan Moyses vyrastali v úplne rozdielnych podmienkach, našli si svoju vlastnú cestu v politickom, ale aj náboženskom dianí. Je až prekvapujúce, ako veľmi Josip Jellačić dôveroval Štefanovi Moysesovi.
Reference
[1] BRTÁŇ, Rudo. Štefan Moyses a Chorváti. Turčiansky sv. Martin: Matica slovenská, 1949.

[2] DOROVSKÝ, Ivan. Slovník balkánských spisovatelů. Praha: Nakladatelství Libri, 2001.

[3] GORUPIĆ, Stjepan. Ban Jelačić. Zagreb: Tisak nadbiskupske tiskarne u Zagrebu, 1938.

[4] HONZÍKOVÁ, Marie – DRŠKA, Václav – HODOUŠEK, Eduard: Encyklopedie osobností Evropy. Praha: Dům OP, 1993.

[5] HORVAT, Josip. Ante Starčević: kulturnopovijesna slika, Zagreb, 1990.

[6] HORVAT, Rudolf. Ban Jelačić: Borba za opstanak Hrvatske. Zv. 2. Zagreb: Colorprint, 1990.

[7] HORVAT, Rudolf. Ban Jelačić: Hrvatski pokret. Zv. 1. Zagreb: Colorprint, 1990.

[8] IVEKOVIĆ, Franjo. Dr. Ante Starčević: Značajne crte o njemu. Zagreb: Tiskara C. Albrechta, 1905.

[9] IVELJIČ, Iskra. O značenju unutrašnjeg odsjeka banskoga vijeća (1848–1850). Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, 22, 1989.

[10] JELČIĆ, Dubravko. Povijest hrvatske književnosti. Zagreb: Naknada P.I.P. Pavičić, 2004.

[11] JEMBRIH, Alojz. Stjepan Moyses kod zagrebačkih "Iliraca". Marulić, XXXI, broj 6, Zagreb, 1998, s. 1161–1168.

[12] KLIMAN, Andrej. PhDr. Štefan Moyses. Vyd. 1, Turčiansky svätý Martin, 1948.

[13] KRČMÉRY, Štefan; KLEMENTIS, Eugen: Moyses a Kuzmány. Turčiansky sv. Martin: Matica Slovenská, 1927.

[14] MICHALOV, Jozef a kol. Poznávanie kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda. Nitra, 2007. Dostupné z: http://www.ukm.ff.ukf.sk/wp-content/uploads/2009/03/Kniha%20PoznavanieKDCM.pdf.

[15] MIJATOVIĆ, Anđelko. Ban Jelačić. Zagreb: Mladost, 1990, ISBN 86-05-00528-9.

[16] NĚMEC, Bohumil. Ottův slovník naučný nové doby: dodatky k velikému Ottovu slovníku naučnému. Sv. 2. Díl 1. Praha, 1933, s. 1421.

[17] Ottův slovník naučný. Desátý díl. Praha: J. Otto, 1896.

[18] Ottův slovník naučný. Třináctý díl. Praha: J. Otto, 1898.

[19] Ottův slovník naučný. Sedmnáctý díl. Praha: J. Otto, 1901.

[20] Ottův slovník naučný. Dvacátýčtvrtý díl. Praha: J. Otto, 1906.

[21] PAVLOVIĆ, Anto. Poglavari Bogoslovnog sjemeništa u Đakovu. 2006, s. 366. Dostupné z: http://www.google.hr/l?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fhrcak.srce.hr%2Ffile%2F73553&ei=gMOmUv_SQA&sig2=ecJj2vtTAkJdyQPI_cFY-Q.

[22] POLLA, Belo. PhDr. Štefan Moyses. 2. vyd. Martin: Matica slovenská, 1997.

[23] RYCHLÍK, Jan – PERENĆEVIĆ, Milan. Dějiny Chorvatska. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007.

[24] SEDLÁK, Imrich. Karol Kuzmány a Štefan Moyses. Martin: Matica Slovenská, 2007.

[25] ŠEGVIĆ, Kerubin. Dr. Ante Starčević njegov život i njegova djela. Zagreb, 1911.

[26] ŠIDAK, Jaroslav. Hrvatski narodni preporod ilirski pokret. II. izd. Zagreb, 1990.

[27] VAJANSKÝ, Svetozár Hurban. Život Štefana Moysesa. Edícia Sobrané diela, sv. XV. 3.vyd. Martin: Matica slovenská, 1947.

[28] VAJANSKÝ, Svetozár Hurban. Život Štefana Moysesa. 1.vyd. Martin: Matica slovenská, 1997.

[29] VUKASOVIĆ, Ante. Graditelji mostova hrvatsko-slovačkoga prijateljstva. Zagreb, 2000.