Bible v životě a život v Bibli : vojvodovská tradice na příkladu života a Bible Barbory Čížkové

Název: Bible v životě a život v Bibli : vojvodovská tradice na příkladu života a Bible Barbory Čížkové
Variantní název:
  • The Bible in life and life in the Bible as seen through the life of Barbora Čížková from Vojvodovo
Zdrojový dokument: Porta Balkanica. 2014, roč. 6, č. 1, s. [13]-25
Rozsah
[13]-25
  • ISSN
    1804-2449
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
In this article, one tradition and one document, or more precisely, one tradition incarnated in one document is presented. This document is one particular copy of the Bible belonging to Barbora Čížková, who was born in Vojvodovo, a Czech village in north-western Bulgaria. Barbora Čížková's Bible may serve as a key to understanding her personal life, which was – thanks to her strong attachment to the Bible and its crucial position in her life – fully emblematic and typical for the whole particular tradition, which witnessed its heyday and most pronounced expression in Vojvodovo. Barbora Čížková used her Bible to keep records and take notes reflecting on events in her life (which was however integrally connected with the life of the whole Vojvodovo community). Thus, this copy of the Bible is an important and valuable document on several levels for analyzing Vojvodovo's religious tradition.
Text se zabývá pozicí a významem Bible v rámci (zdaleka nejen) náboženské tradice obyvatel jediné české vesnice v Bulharsku – Vojvodova, a to ve dvou hlavních polohách. Nejprve je popsána pozice Bible v uvedené tradici na úrovni celého příslušného společenství (s exkurzem do pre-vojvodovských dějin), následně je pak analyzována role, jakou Písmo hraje v konkrétním životě jedné z příslušnic dané komunity. Jako pramen příslušného rozboru přitom v daném případě slouží konkrétní výtisk Bible dotyčné vojvodovské rodačky, resp. její vpisky, zaznamenávané do jejího výtisku Písma již po několik desítek let. Jak ve vztahu ke kolektivním aspiracím, jakož i praxi vojvodovského společenství, tak i v kontextu konkrétního životaběhu jeho jedné členky přitom dospíváme ke strukturálně identickým závěrům, tedy ke zjištění, že na obou uvedených rovinách, tj. na rovině kolektivní, jakož i osobní, Bible představovala explicitní svorník a pilíř, tedy že pozice Písma byla v obou případech zcela klíčová. Studie je doplněna o krátký apendix na dané téma z pera uvedené vojvodovské pamětnice.
Reference
[1] AUERHAN, J. Československá vesnice v Bulharsku. In: AUERHAN, J. Čechoslováci v Jugoslavii, v Rumunsku, v Maďarsku a v Bulharsku. Praha 1921, s. 92–96.

[2] Bible. Písmo Starého a Nového zákona. Ekumenický překlad. Brno 1979.

[3] BUDILOVÁ, L. J. Pro víru nebo za půdou? Několik poznámek k migračním motivacím bulharských Čechů. In: BUDILOVÁ, L. – FATKOVÁ, G. – HANUS, L. – JAKOUBEK, M. – PAVLÁSEK, M. Balkán a migrace. Na křižovatce antropologických perspektiv. Plzeň 2011, s. 17–35.

[4] BUDILOVÁ, L. J. Dědické strategie a předávání gruntu ve vztahu k příbuzenství a genderu. Případ bulharských Čechů, 1900–1950. Historická demografie, 2011, roč. 35, s. 187–218.

[5] BUDILOVÁ, L. J. Dědická praxe, sňatkové strategie a pojmenovávání u bulharských Čechů v letech 1900–1950. Brno 2011.

[6] ČÍŽKOVÁ, B. Historie rodu Čížkových a Karbulových. In: JAKOUBEK, M. Vojvodovo – etnologie krajanské obce v Bulharsku. Brno 2010, s. 282–299.

[7] ČÍŽKOVÁ, B. Vojvodovo. In: JAKOUBEK, M. Vojvodovo: kus česko-bulharské historie. Tentokrát převážně očima jeho obyvatel. Brno 2011, s. 23–34.

[8] ČÍŽKOVÁ, B. Psáno mým dětem. In: JAKOUBEK, Marek. Vojvodovo – identity, tradice a výzkum. Brno 2014, s. 168–173.

[9] FINDEIS, J. Vojvodovo. Část druhá. Věstník Komenský, č. 1, (15. 9. 1930), s. 1–3.

[10] FOLPRECHT, J. Československé školské obce v evropském zahraničí. Praha 1937.

[11] JAKOUBEK, M. – BUDILOVÁ, L. – SVOBODA, M. The history written by the Bible. B. Čížková and the case of Vojvodovo. Балканистичен Форум / Balkanistic Forum, 2008, 1–2, s. 213–223.

[12] JAKOUBEK, M. Dějiny Vojvodova očima jeho obyvatelky. Edice "Historyje rodu Čížkových a Karbulových Barbory Čížkové". Český lid, 2008, č. 4, s. 383–399.

[13] JAKOUBEK, M. Druhá půlka Pravdy: Opominutá dimenze víry vojvodovských Čechů. Lidé města, 2010, č. 4, s. 527–567.

[14] JAKOUBEK, M. "Cesta do Prahi" vojvodovského Čecha Petra Dobiáše (Příspěvek ke studiu přesídlení vojvodovských Čechů z Bulharska do Československa v letech 1949–1950) In: BUDILOVÁ, L. – FATKOVÁ, G. – HANUS, L. – JAKOUBEK, M. – PAVLÁSEK, M. Balkán a migrace. Na křižovatce antropologických perspektiv. Plzeň 2011, s. 91–109.

[15] JAKOUBEK, M. Vojvodovo – etnologie krajanské obce v Bulharsku. Brno 2012.

[16] JAKOUBEK, M. Sesek – zapomenutá česká obec v Bulharsku. Český lid, 2010, č. 2, s. 35–50.

[17] JAKOUBEK, M. From believers to compatriots. The case of Vojvodovo – 'Czech' village in Bulgaria. Nations and Nationalism, 2010, 4, s. 675–695. | DOI 10.1111/j.1469-8129.2010.00452.x

[18] JAKOUBEK, M. Antropologie mezi pozitivizmem a konstruktivizmem aneb Krátký diskurz na téma jedné věty Ivy Heroldové. Dějiny – teorie – kritika, 2012, č. 1, s. 69–100.

[19] JAKOUBEK, M. Archivní materiály s vojvodovskou tematikou z výzkumu Ivy Heroldové na jižní Moravě v r. 1973 a jejich dopad na vojvodovský výzkum. Lidé města, 2012, č. 3, s. 487–504.

[20] JAKOUBEK, M. Vojvodovo: Historie, obyvatelstvo, migrace. Brno 2012.

[21] JAKOUBEK, M. Vojvodovo – identity, tradice a výzkum. Brno 2013.

[22] KUBKA, F. Bulharský deník. Zápisky spisovatele a diplomata. Praha 1949.

[23] MÍČAN, V. Nevratem v nový svět. O československých osadnících, jejich náboženských, školských, osvětových, hospodářských aj. poměrech v Bulharsku. Brno 1934.

[24] MICHALKO, J. Naši v Bulharsku. Pädesiat rokov ich života, práce, piesne a zvykov. Myjava 1936.

[25] NEŠPOR, Z. Banátští Češi jako potomci tolerančních sektářů. Religio. Revue pro religionistiku, 1999, č. 2, s. 130–143.

[26] PAVLÁSEK, M. Případ Svatá Helena. (Re) interpretace náboženských dějin české obce v Rumunsku. Český lid, 2010 č. 4, s. 363–382.

[27] PAVLÁSEK, M. Hledání vojvodovské Pravdy ve světle probuzeneckých hnutí. Lidé města, 2011, č. 1, str. 27–49.

[28] PAVLÁSEK, M. Minulost svatohelenských nekatolíků v zajetí výkladových schémat a porozumění. Český lid, 2011, č. 1, s. 81–87.

[29] PAVLÁSEK, M. Obec Svatá Helena jako vinice Boží misiemi oplocená. Krůčky k přehodnocení chápání české (e)migrace na Balkáně. In: BUDILOVÁ, L. – FATKOVÁ, G. – HANUS, L. – JAKOUBEK, M. – PAVLÁSEK, M. Balkán a migrace. Na křižovatce antropologických perspektiv. Plzeň 2011, s. 111–145.

[30] PENČEV, V. Njakoi problemi na adaptacijata na češkite zaselenci v Severozapadna Bălgarija. In: Vtori meždunaroden kongres po bălgaristika. Dokladi. Sofija 1988, tom 15, s. 480–492.

[31] PENČEV, V. Tempus edax rerum, ili za minaloto i nastojašteto na vojvodovskite čechi. In: Čechi v Bălgarija – Istorija i tipologija na edna civilizatorska rolja. Sofia 1996, tom 2, s. 53–76.

[32] PENČEV, V. Tempus edax rerum aneb O minulosti a současnosti vojvodovských Čechů. In: JAKOUBEK, M. – NEŠPOR, Z. R. – HIRT, T. (eds.): Neco Petkov Necov: Dějiny Vojvodova, vesnice Čechů a Slováků v Bulharsku. Plzeň 2006, s. 90–105.

[33] PENČEV, V. Po serpentinách sebepoznání a poznání toho druhého (Češi a Slováci v Bulharsku, Bulhaři v České republice). Uspořádal a z bulharštiny přeložil Marek Jakoubek. Praha 2012.

[34] POPOV, B. Vzpomínky na život Čechů, kteří žili ve vsi Vojvodovo, Vračansko, Bulharsko. In: JAKOUBEK, M. Vojvodovo – etnologie krajanské obce v Bulharsku. Brno 2012, s. 254–270.

[35] ŠÍMA, P. Uzavřená církev. Dingir, 2002, č. 1, s. 6–8; dostupné též z: http://www.dingir.cz/archiv/Dingir102.pdf [navštíveno 27. 7. 2014].

[36] ŠRÁMKOVÁ, M. Adaptace Čechů z Bulharska v jihomoravském pohraničí. In: Studia Balkanica Bohemoslovaca III. Brno 1987, s. 295–300.

[37] Bible kralická podle původního vydání kralického z roku 1579–1593. Dostupné z: http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr.