Útok na Zadar počas IV. križiackej výpravy

Název: Útok na Zadar počas IV. križiackej výpravy
Variantní název:
  • The attack on Zadar during the Fourth Crusade
Autor: Bučko, Peter
Zdrojový dokument: Porta Balkanica. 2015, roč. 7, č. 1, s. [17]-26
Rozsah
[17]-26
  • ISSN
    1804-2449
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
his study analyzes one of the negative aspects of the history of Crusades. Some of the events that occurred during the Fourth Crusade cause controversy even today — especially the conquest of the Byzantine capital of Constantinople in 1204. his act was preceded by the conquest of the Dalmatian city of Zadar. Here the Crusaders abandoned their original plans to conquer Egypt. he French Crusaders, who were in financial distress, were forced to accept the plans of Venice, and one of these plans was to capture the strategically important town of Zadar. his attack took place in November 1202. he episode outraged not only the Pope, but also the Hungarian king, due to his role as the ruler of Croatia and Dalmatia. Several other aspects played a significant role here; two of these were a dispute over the church jurisdiction and the issue of heresy. These aspects, as well as the Hungarian counterattack, have been rather neglected in the historical literature.
Štúdia analyzuje jeden z negatívnych javov v rámci dejín križiackych výprav. Počas IV. križiackej výpravy prišlo k udalostiam, ktoré dodnes vyvolávajú kontroverziu. Predovšetkým išlo o dobytie hlavného mesta Byzancie, Konštantínopolu v roku 1204. Tomuto aktu predchádzalo dobytie dalmátskeho mesta Zadar. Pôvodný križiacky projekt smerujúci do Egypta bol zabudnutý. Francúzski križiaci, nútení inančnou tiesňou, museli prijať benátske plány. Jedným z nich bolo získanie strategického Zadaru. Samotný útok sa uskutočnil v novembri 1202. Táto epizóda vyvolala rozhorčenie zo strany pápeža a tiež zo strany uhorského kráľa ako panovníka Chorvátska a Dalmácie. Značnú úlohu tu zohrávali viaceré aspekty. Medzi ne patrili aj jurisdikčný spor či otázka herézy. Medzi opomenuté faktory v historickej literatúre patrila aj uhorská odvetná akcia.
Reference
[1] Curta, F. (2006) Southeastern Europe in the Middle Ages 500–1250. New York: Cambridge University Press.

[2] Fejér, G. (1829a) Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. Tomus II. Budae: Typis Universitatis Ungaricae.

[3] Fejér, G. (1829b) Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. Tomus V/1. Budae: Typis Universitatis Ungaricae.

[4] Fine, J. V. A. (1975) The Bosnian Church: A new interpretation. A study of the Bosnian Church and Its place in State and Society from 13th to 15th centuries. New York – London: Columbia University Press.

[5] Frankopan, P. (2012) The First Crusade. The Call from the East. Massachusetts, Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.

[6] Gombos, A. F. (1937a) Catalogus fontium historiae Hungaricae. Tomus I. Budapestini.

[7] Gombos, A. F. (1937b) Catalogus fontium historiae Hungaricae. Tomus II. Budapestini:

[8] Gombos, A. F. (1938) Catalogus fontium historiae Hungaricae. Tomus III. Budapestini:

[9] Grgin, B. (2001) The Impact of the Crusades on Medieval Croatia. In Z. Hunyadi – J. Laszlovszky eds. The Crusades and Military Orders. Expanding the frontiers of Medieval Latin Christianity. Budapest: Department of Medieval Studies, Central European University, s. 167–171.

[10] Chmeľová, J. (2005) Uhorsko a križiacke výpravy od konca 11. storočia do druhého desaťročia 13. storočia. In Historica XLVI. Zborník Filozoickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 15–60.

[11] Karbić, D. – Sokol Matijević M. – Sweeney R. J. (2006) Thomae archidiaconi Spalatensis. Historia Salonitanorum atque Spalatinorum pontiicum. Archdeacon Thomas of Split. History of the Bishops of Salona and Split. Budapest – New York: Central European University.

[12] Kosi, M. (2001) The Age of the Crusades in the South-East of the Empire (Between the Alps and the Adriatic). In Z. Hunyadi – J. Laszlovszky eds. The Crusades and Military Orders. Expanding the frontiers of Medieval Latin Christianity. Budapest: Department of Medieval Studies, Central European University, s. 123–165.

[13] Le Gof, J. (2005) Kultura středovéké Evropy. Praha: Vyšehrad, 2005.

[14] Queller, D. – Madden, T. (2000) The Fourth Crusade. The Conquest of Constantinople. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

[15] Richard, J. (1999) The Crusades c.1071–1291. New York: Cambridge University Press.

[16] Runciman, S. (1990a) A History of the Crusades. Volume II. The Kingdom of Jerusalem and the Frankish east 1100–1187. London: Penguin Books.

[17] Runciman, S. (1990b) A History of the Crusades. Volume III. The Kingdom of Acre and the later Crusades. London: Penguin Books,

[18] Smičiklas, T. (1904) Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Sclavoniae. Tomus II. Zagreb: Tisak dioničke tiskare.

[19] Smičiklas, T. (1905) Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Sclavoniae. Tomus III. Zagreb: Tisak dioničke tiskare.

[20] Stephenson, P. (2006) Byzantium's Balkan Frontier. A Political Study of the Northern Balkans, 900-1204. New York: Cambridge University Press.

[21] Strika, Z. (2006) "Catalogus episcoporum et archiepiscoporum urbis Jadertinae" arhiđakona Valerija Ponte. Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, 48, s. 81–185.

[22] Šanjek, F. (2003) Povijest Hrvata. Sredni vjek. Zagreb: Školska knjiga.

[23] Tyerman, Ch. (2012) Svaté Války. Dějiny kŕížových výprav. Praha: NLN.