Typologie výukových strategií podporující inkluzi ve vzdělávání

Název: Typologie výukových strategií podporující inkluzi ve vzdělávání
Variantní název:
  • Typology of teaching strategies which support inclusion in education
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2015, roč. 20, č. 3, s. [131]-144
Rozsah
[131]-144
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek představuje výsledky výzkumného šetření, jehož cílem bylo z jistit, jaké proinkluzivní výukové strategie ve výuce učitelé využívají. Data byla získávána pomocí polostrukturovaných rozhovorů, které byly vedeny s učiteli ze škol oceněných certifikátem Férová škola. Výsledky analýzy zachycují typologii výukových strategií, která z dat vzešla. Prvním typem výukové strategie je strategie naučit alespoň minimum. Učitelé využívající tento typ upřednostňují frontální výuku, pracují se stropem žáka, což je proti principům inkluzivního vzdělávání. Učitelé využívající druhý typ výukové strategie nazvanou rozvoj pomocí berliček, preferují kombinaci metod a forem výuky. Vyžadují určité podmínky – berličky, které jim inkluzivní vzdělávání usnadňují. A třetí typ nazvaný rozvoj pomocí spolupráce dětí, je typický pro učitele přednostňující skupinovou práci. Tito učitelé cíleně pracují s různorodostí žáků. Jednotlivé typy výukových strategií, které respondenti deklarují, jsou v následujícím článku popsány v souvislosti s tím, jak oni sami vnímají inkluzi a domnívají se, jak žákům daná výuková strategie může pomoci.
The aim of this paper is to present strategies that support inclusion in education and are used by teachers. Data were collected through semi-structured interviews with teachers who work at schools which have received the Fair School certificate. Results were then analysed to produce a typology of strategies which support inclusion. The aim of the first strategy is to teach pupils the necessary minimum. Teachers who use the first strategy prefer a frontal style of teaching and work with a pupil's ceiling of achievement, which is in opposition to the principles of inclusive education. Teachers who use the second type of teaching strategy favour combinations of teaching methods and forms which provide them with enough leeway to achieve inclusive education. Finally, the third type of teaching strategy, referred to as "development through pupil cooperation", is typical for those teachers who favour group work. Such teachers purposefully make use of differences among their pupils. The paper describes these three strategies, the opinions of teachers who use them and their individual understanding of inclusion. Special emphasis is placed on elucidating how these teachers think their preferred strategies can be helpful to their pupils.
Note
Tento článek byl vytvořen za podpory z projektu OP VK Věda a vědci pro vzdělanost moderní společnosti (CZ.1.07/2.3.00/35.0005).
Reference
[1] Booth, T., & Ainscow, M. (2002). Index for Inclusion: Developing learning and participation in schools. New Redland: CSIE.

[2] Equity and Quality in Education: Supporting and Learning Environments: First Results from TALIS (2012). Paříž: OECD Publishing.

[3] Final Report: World conference on special Needs education: Access and quality (1994). Paříž: UNESCO.

[4] Horňáková, M. (2006). Inklúzia – nové slovo, alebo aj nový obsah? Efeta, 16(1), 2–5.

[5] Kasíková, H. (2005). Učíme (se) spolupráci spoluprací. Brno: AISIS.

[6] Kasíková, H., & Straková, J. (Eds.). (2011). Diverzita a diferenciace v základním vzdělávání. Praha: Karolinum.

[7] Kolář, Z. (2009). Hodnocení žáků. Praha: Grada.

[8] Kratochvílová, J. (2013). Kvalita inkluzivní školy: její hodnotová dimenze a podmínky (Habilitační práce). Dostupné z: https://is.muni.cz/do/rect/habilitace/1441/Kratochvilova/habilitace/Kratochvilova_habilitace_nahled.pdf

[9] Lechta, V. (2010). Základy inkluzivní pedagogiky: Dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Praha: Portál.

[10] Liga lidských práv (2009). Férová škola – podmínky: povinné. Dostupné z: http://ferovaskola.cz

[11] Lukas, J. (2012). Připravenost školy k inkluzivnímu vzdělávání. Praha: Národní ústav pro vzdělávání.

[12] Michalík, J. (1999). Pohledy na inkluzivní vzdělávání zdravotně postižených. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

[13] Maňák, J., & Švec, V. (2003). Výukové metody. Brno: Paido.

[14] Mittler, P. (2000). Working toward inclusive education. London: David Fulton Publishers.

[15] Pančocha, K., & Vítková, M. (2013). Analýza sociálních determinantů inkluzivního vzdělávání. Brno: Paido.

[16] Průcha, J., & Veteška, J. (2012). Andragogický slovník. Praha: Grada.

[17] Rogers, A. (2001). Inclusion and Diversity in the Early Years. London: Practical Pre-School Books.

[18] Strauss, A., & Corbinová, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu: Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert.

[19] Švaříček, R., & Šeďová, K. et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Pravidla hry. Praha: Portál.

[20] Tannenbergerová, M., & Krahulová, K. (Eds.). (2010). Jak se stát férovou školou II. Brno: Liga lidských práv.