Evaluace jako diskurz : komunikace a/versus kontrola v novém modelu školní inspekce v Polsku

Název: Evaluace jako diskurz : komunikace a/versus kontrola v novém modelu školní inspekce v Polsku
Variantní název:
  • Evaluation as a discourse : communication and/or control in the new model of school inspection in Poland
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2011, roč. 16, č. 2, s. [109]-129
Rozsah
[109]-129
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
V roce 2009 byl v Polsku zaveden nový systém školní evaluace, který se skládá ze dvou částí: z autoevaluace, na níž se podílí tým učitelů, a z externí evaluace realizované proškolenými inspektory. Tento z působ evaluace odráží jak angažované a autonomní sebehodnocení, tak nezaujaté externí hodnocení. Výsledný produkt, z práva sepsaná skupinou inspektorů, je pak směsicí hlasů a zájmů, které jsou analyzovány na základě státem nastavených standardů. V rovině teoretického uvažování se naše zkoumání systému školní inspekce přibližuje proslavené analýze nemocniční dokumentace Harolda Garfinkela, která je nahlížena jako výsledek vyjednávání mezi pacientem a nemocnicí (2007). Abychom mohli oddělit jednotlivé úrovně reinterpretovaných interpretací, a odlišit tak hlasy jednotlivých zainteresovaných skupin, které spolu často bývají v konfliktu (jedná se o skupiny učitelů, žáků, rodičů či zřizovatelů), museli jsme porozumět především diskurzivní rovině textu. Následně jsme obrátili pozornost do budoucna, kde lze uvažovat o třech rozdílných scénářích (založených na multi-dimenzionální analýze), které mohou být popsány metaforami dozorce, průvodce a partnera. Tyto tři modely jsme pak testovali za využití dat získaných externí evaluací a post-evaluací.
A new system of school evaluation was implemented in Poland in 2009. It consists of two elements: self-evaluation (conducted by teams of teachers) and external evaluation (conducted by inspectors trained in evaluation). This way of evaluation reflects not only autonomous and engaged evaluation but also dissociated and unbiased external evaluation. Its final product – a report written by a team of inspectors – is a mixture of voices and interests analysed through several standards imposed by the state. On the theoretical level we treat the school inspections system in a way similar to Harold Garfinkel's famous analysis of hospital documentation as a consequence of negotiation between a patient and a hospital (2007). We had to understand above all the discursive level of the text to be able to highlight different layers of this re-interpreted auto-interpretation, in particular a differentiation of voices of diverse, and often conflicted groups (teachers, students and their parents and establishing entities). Then we paid attention to the future. For the future it is possible to consider three different scenarios (based on multidimensional analysis) that can be described through the metaphors of guard, guide and partner. We then tested these three models using data gathered in the external evaluation and post-evaluation.
Reference
[1] BOURDIEU, P., PASSERON, J.-C. Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania. Warszawa: PWN, 2006.

[2] BOURDIEU, P., WACQUANT, L. Zaproszenie do socjologii refleksyjnej. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2001.

[3] FOUCAULT, M. Nadzorować i karać. Warszawa: Aletheia-Spacja, 1993.

[4] GARFINKEL, H. Studia z etnometodologii. Warszawa: PWN, 2007.

[5] KORPOROWICZ, L. Interakcyjna misja ewaluacji. In MAZURK IEWICZ, G. (ed.). Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Konteksty. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.

[6] LUHMANN, N. Teoria polityczna państwa bez pieczeństwa socjalnego. Warszawa: PWN, 1994.

[7] MAZURKIEWICZ, G., BERDZIK, J. Modernizowanie nadzoru pedagogicznego: Ewaluacja jako podstawowa strategia rozwoju edukacji. In MAZURK IEWICZ, G. (ed.). Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Konteksty. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.

[8] MEIGHAN, R. Socjologia edukacji. Toruń: Wydawnictwo UMK, 1993.

[9] PARSONS, T. System społeczny. Kraków: Nomos, 2009.

[10] ROUSE, J. Power/Knowledge. In GUTTIN, W. G. The Cambridge Companion to Foucault. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

[11] STEVENS Jr., E., WOOD, G., SHEEHAN, J. Justice, Ideology, Education. An Introduction to the Social Foundation of Education. New York: McGrawHill, 2000.

[12] WEBER, M. Gospodarka i społeczeństwo. Warszawa: PWN, 2002.

[13] WHITE, H. Proza historyczna. Kraków: Universitas, 2000.

[14] WHITTY, G. Vultures and Third Way: Recovering Mannheim's Legacy for Today. In DEMAINE, J. W. (ed.). Sociology of Education Today. New York: Palgrave, 2001.

[15] ZNANIECKI, F. Socjologia wychowania. Warszawa: PWN, 2001.