Mimořádné události v komunikaci rodiny a školy

Název: Mimořádné události v komunikaci rodiny a školy
Variantní název:
  • Extraordinary events in family – school communication
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2011, roč. 16, č. 2, s. [27]-47
Rozsah
[27]-47
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Příspěvek popisuje a analyzuje mimořádné události v komunikaci rodiny a školy. Soustředí se na vyjednávání moci a zodpovědnosti i legality a legitimity sledovaných situací, jejich význam pro jednotlivé aktéry a jejich vliv na autoritu obou institucí. Mimořádné události jsou pojímány jako strategie boje o moc mezi rodiči, dětmi a učiteli.
The paper describes and analyses extraordinary events in family-school communication. It focuses not only on negotiation of power and responsibility but also on legality and legitimacy of observed situations and their importance for individual participants and the influence on authority of both institutions. Extraordinary events are interpreted in terms of strategies of combat among parents, children and teachers.
Reference
[1] ARENDTOVÁ, H. Mezi minulostí a budoucností. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002. ISBN 80-85959-92-5.

[2] DE CARVALHO, M. E. Rethinking Family - School Relations: A Critique of Parental Involvement in Schooling. London: Lawrence Erlbaum Associates, 2000. ISBN 0-8058-3496-6.

[3] FURNELL, S., PHIPPEN, A. Taking responsibility for online protection – why citizens have their part to play. Computer Fraud & Security. 2007, roč. 26, č. 7–8, s. 8–13. ISSN 1361-3723.

[4] HAVLÍK, R., KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-635-7.

[5] CHRISTENSON, S. L., SHERIDAN, S. M. Schools and families. London – New York: The Guilfort Press, 2001. ISBN 1-57260-654-8.

[6] KAŠČÁK, O. Moc školy. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2006. ISBN 80-224-0905-7.

[7] KELLER, J. Nedomyšlená společnost. Brno: Doplněk, 1992. ISBN 80-85765-97-7.

[8] KELLER, J., TVRDÝ, L. Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah a pojišťovna. Praha: SLON , 2008. ISBN 978-80-86429-78-6.

[9] KOLÁŘ, M. Nová cesta k léčbě šikany. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-871-5.

[10] KREJČÍ, V., KOPECKÝ, K. Nebezpečí elektronické komunikace I, II. Zpráva z výzkumného šetření. Olomouc, 2010–2011. [cit. 2011-02-16 ]. Dostupné z: <www.e-bezpeci.cz>.

[11] LIPOVETSKY, G. Soumrak povinnosti: bezbolestná etika nových demokratických časů. Praha: Prostor, 1999. ISBN 80-7260-008-7.

[12] MOŽNÝ, I. Česká rodina pozdní modernity. Nová podoba starého partnera a rivala školy. Pedagogika, 2004, roč. 54, č. 4, s. 309–325. ISSN 3330-3815.

[13] ONG, W. J. Technologizace slova: mluvená a psaná řeč. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1124-4.

[14] RABUŠICOVÁ, M., ČIHÁČEK, V., EMMEROVÁ, K., ŠEĎOVÁ, K. Role rodičů ve vztahu ke škole – empirická zjištění. Pedagogika, 2003, roč. 53, č. 3, s. 309–319. ISSN 0031-3815.

[15] ŠEĎOVÁ, K. Tiché partnerství: vztahy mezi rodiči a učitelkami na prvním stupni základní školy. Studia paedagogica, 2009, roč. 14, č. 1, s. 27–52. ISSN 1803-7437.

[16] ŠTECH, S. Co je učitelství a lze se mu naučit? Pedagogika, 1994, roč. 44, č. 4, s. 310–320. ISSN 3330-3815.

[17] ŠTECH, S., VIKTOROVÁ, I. Typizační postupy rodičů a učitelů na začátku 2. stupně ZŠ. In Pražská skupina školní etnografie (eds.). Typy žáků. Praha: ÚPPV PedF UK, 1993, s. 43–98. ISBN 80-901677-0-5.

[18] ŠTECH, S., VIKTOROVÁ, I. Vztahy rodiny a školy – hledání dialogu. In KOLLÁRIKOVÁ, Z., PUPALA, B. (eds.). Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál, 2001, s. 57–94. ISBN 80-7178-585-7.

[19] THOMSON, B. Characteristics of Parent-Teacher E-mail Communication. Communication Education, 2008, roč. 57, č. 2, s. 201–223. ISSN 0363-4523. | DOI 10.1080/03634520701852050

[20] VAŠUTOVÁ, M. a kol. Proměny šikany ve světě nových médií. Ostrava: Filozofická fakulta, 2010. ISBN 978-00-7368-858-5.

[21] VIKTOROVÁ, I. Od sedmi do jedenácti: jak děti mladšího školního věku píší literaturu. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1630-8.

[22] VOJTÍŠKOVÁ, K. Interakce rodiny a školy pohledem matek. Pedagogika, 2010, roč. 60, č. 2, s. 115–116. ISSN 0031-3815.

[23] WEBER, M. Autorita, etika a společnost. Pohled sociologa do dějin. Praha: Mladá fronta, 1997. ISBN 80-204-0611-5.