Základní školy v procesu adaptace na výuku na dálku : vícepřípadová studie

Název: Základní školy v procesu adaptace na výuku na dálku : vícepřípadová studie
Variantní název:
  • Elementary schools in the process of adapting to distance education : a multiple-case study
Zdrojový dokument: Studia paedagogica. 2022, roč. 27, č. 1, s. [35]-66
Rozsah
[35]-66
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Předložená vícepřípadová studie se věnuje problematice adaptace základních škol na distanční výuku v období jejich prvního uzavření v průběhu jara roku 2020 v důsledku pandemie covid-19. Záměrem studie je přiblížit, co se od 11. března 2020 odehrávalo za dveřmi uzavřených škol. Data, z nichž tato studie vychází, byla sesbírána na pěti základních školách. Z výsledků analýzy vyplývá, že zásadním bodem celého procesu adaptace bylo rozhodnutí vedení školy, zda ve škole dojde k tzv. centralizaci, tzn. celá škola bude nadále výuku a další procesy související s výukou koncipovat jednotně, nebo zda škola půjde cestou autonomie učitelů, kteří budou realizovat výuku dle vlastního plánu jakožto odborníci na svůj předmět a svou třídu. Data dále napovídají, že pokud se vedení školy rozhodlo pro centralizaci a poskytlo učitelům potřebnou podporu pro naplnění nastavených požadavků, došlo tím k distribuci zodpovědnosti – vedení převzalo zodpovědnost za technické, organizační a koncepční nastavení výuky na dálku, zatímco učitelé se mohli se soustředit na rozvoj digitálních kompetencí a nezbytné úpravy kurikula vyplývající z přechodu na výuku na dálku. V rámci školy jako celku pak postupně došlo ke stabilizaci výuky na dálku. U škol, které se vydaly cestou autonomie učitelů, lze oproti tomu stabilizaci výuky na dálku sledovat u jednotlivých učitelů, avšak nikoli jednotně v rámci školy jako organizace.
In this study, we address the issue of adaptation to distance teaching at the elementary school level during the first school lockdown in spring 2020 due to the COVID-19 pandemic. The data was collected from five elementary schools. According to the data analysis, the key point of the whole adaptation process was the school leader's decision of whether there would be unity in the conception of educational processes for the whole school or if the teachers could design their own educational processes. We refer to these approaches as decisions about centralism vs. autonomy. We observed that if a school leader decided that the school would favor centralism and simultaneously arranged the necessary support for the teachers, the responsibility was distributed. School leaders were responsible for conceptual, organizational, and technical levels of education; teachers were responsible for their professional development in terms of digital competence and changes in curricula. On the school level, teachers in these schools gradually reached stability in their distance teaching.
Reference
[1] Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation, and adaptation. Applied Psychology: An International Review, 46(1), 5–34. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.1111/j.1464-0597.1997.tb01087.x

[2] Brom, C., Lukavský, J., Greger, D., Hannemann, T., Straková, J., & Švaříček, R. (2020). Mandatory home education during the COVID-19 lockdown in the Czech Republic: A rapid survey of 1st-9th graders' parents. Frontiers in Education, 5, 1–8. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.3389/feduc.2020.00103 | DOI 10.3389/feduc.2020.00103

[3] Brooks, D. C., & Grajek, S. (2020, 12. března). Faculty readiness to begin fully remote teaching. Educause Review. https://er.educause.edu/blogs/2020/3/faculty-readiness-to-begin-fully-remoteteaching

[4] Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: Methods for the 21st century. Sage.

[5] Corbin, J. (2012). Theoretical coding and grounded theory analysis. Summer School of Qualitative Research, Trento.

[6] ČTK. (2020, 17. srpna). Výuka na dálku bude povinná, schválila vláda. Školy dostanou miliardu na počítače. Aktuálně.cz. https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vyuka-na-dalku-bude-povinna-schvalilavlada-skoly-dostanou-m/r~edbeee3ee09f11eab115ac1f6b220ee8/

[7] Duschinská, K., & High, R. (2020). Reflexe nouzové výuky: distanční přednášky předmětu základy didaktiky. Pedagogická orientace, 30(2), 266–281. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5817/pedor2020-2-266 | DOI 10.5817/PedOr2020-2-266

[8] Dvořák, D., Chvál, M., Starý, K., Urbánek, P., & Walterová, E. (2010). Česká základní škola: vícepřípadová studie. Karolinum.

[9] Epstein, J. L. (2001). School, family, and community partnerships: Preparing educators, and improving schools. Westview Press.

[10] Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020, 27. března). The difference between emergency remote teaching and online learning. Educause Review. https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning

[11] Majerčíková, J., Horníčková, B., & Lorencová, S. (2020). Mateřská škola jako "zabalená krabička": Sonda do předškolního vzdělávání v čase první vlny pandemie covid-19. Pedagogická orientace, 30(2), 231–241. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5817/pedor2020-2-231 | DOI 10.5817/PedOr2020-2-231

[12] Maxwell, J. A. (2013). Qualitative research design: An interactive approach (3rd Ed.). Sage Publications.

[13] MŠMT. (2020). Harmonogram uvolňování v oblasti školství 2020. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. https://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

[14] MZČR. (2020). Mimořádné opatření – uzavření základních, středních a vysokých škol ze dne 10. března 2020. Ministerstvo zdravotnictví České republiky. https://www.mzcr.cz/mimoradneopatreni-uzavreni-zakladnich-strednich-a-vysokych-skol-od-11-3-2020/

[15] Němec, Z. (2021). "They went on the so-called front-line": Headteachers on the importance of teacher assistants supporting Roma students during Covid-19 pandemic. E-Pedagogium, 21(2), 7–17. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5507/epd.2021.022 | DOI 10.5507/epd.2021.022

[16] Novinky. (2020, 25. září). Jak řešit distanční vzdělávání, když tříd v karanténě přibývá? MŠMT poslalo školám návod. Novinky.cz. https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/jak-resit-distancnivzdelavani-kdyz-trid-v-karantene-pribyva-msmt-poslalo-skolam-navod-40337431

[17] NÚOV. (2008). Jaký je rozdíl mezi dálkovým a distančním studiem? Národní ústav odborného vzdělávání. http://www.nuov.cz/jaky-je-rozdil-mezi-dalkovym-a-vecernim-studiem

[18] O'Keefe, L., Rafferty, J., Gunder, A., & Vignare, K. (2020). Delivering high-quality instruction online in response to COVID-19: Faculty playbook. Every Learner Everywhere.

[19] Pavlas, T., Pražáková, D., Zatloukal, T., Andrys, O., Novosák, J., Folwarczný, R., Borkovcová, I., Modráček, Z., & Chovancová, K. (2020a). Vzdělávání na dálku v základních a středních školách. Tematická zpráva. Česká školní inspekce. https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Tematick%c3%a9%20zpr%c3%a1vy/Vzdelavani-na-dalku-v-ZS-a-SSTematicka-zprava.pdf

[20] Pavlas, T., Pražáková, D., Zatloukal, T., Andrys, O., Borkovcová, I., & Folwarczný, R. (2020b). Vzdělávání v mateřských školách v období nouzového stavu. Tematická zpráva. Česká školní inspekce. https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Tematick%c3%a9%20zpr%c3%a1vy/Vzdelavani-v-materskych-skolach-v-obdobi-nouzoveho-stavu-Tematicka-zprava.pdf

[21] Pol, M. (2013). Škola v proměnách. Masarykova univerzita.

[22] Prokop, D. (2020, 6. dubna). Život během pandemie – ekonomické dopady a distanční vzdělávání. PAQ Research. https://www.paqresearch.cz/post/zivot-behem-pandemie-ekonomicke-dopadya-distancni-vzdelavani

[23] Rabušicová, M., Šeďová, K., Trnková, K., & Čiháček, V. (2004). Škola a (versus) rodina. Masarykova univerzita.

[24] Rokos, L., & Vančura, M. (2020). Distanční výuka při opatřeních spojených s koronavirovou pandemií – pohled očima učitelů, žáků a jejich rodičů. Pedagogická orientace, 30(2), 122–155. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5817/pedor2020-2-122 | DOI 10.5817/PedOr2020-2-122

[25] Sedláček, M. (2014). Případová studie. In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách (s. 96–112). Portál.

[26] Sedláček, M. (2020). První učitel: k roli ředitele školy v pedagogickém vedení. Masarykova univerzita.

[27] Šeďová, K., Nekardová, B., & Rozvadská, K. (2021). Výzva, nebo nemožná mise? Tranzice k online výuce v době pandemie covid-19 očima vysokoškolských učitelů. Studia paedagogica, 26(3), 51–81. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5817/sp2021-3-3 | DOI 10.5817/SP2021-3-3

[28] Šimková, D. (2021). Co budeme dělat zítra? Pokusíme se přežít! Vzdělávání doma v době koronavirové pandemie z perspektivy matek. Studia paedagogica, 26(3), 167–185. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5817/sp2021-3-7 | DOI 10.5817/SP2021-3-7

[29] Smetáčková, I., & Štech, S. (2021). Obavy rodičů žáků 1. stupně základních škol: co ukázalo uzavření škol? Studia paedagogica, 26(1), 9–38. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5817/sp2021-1-1 | DOI 10.5817/SP2021-1-1

[30] Straková, J. (2021, 16. listopadu). Negativní dopady pandemie na studijní výsledky žáků a jak je napravit. Wolters Kluwer ČR. https://www.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/negativni-dopady-pandemiena-studijni-vysledky-zaku-a-jak-je-napravit.a-8095.html

[31] Švaříček, R., Straková, J., Brom, C., Greger, D., Hannemann, T., & Lukavský, J. (2020). Spolupráce rodiny a školy v době uzavřených základních škol. Studia paedagogica, 25(3), 9–41. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.5817/sp2020-3-1 | DOI 10.5817/SP2020-3-1

[32] Švaříček, R., & Šeďová K. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Portál.

[33] Tallent-Runnels, M. K., Thomas, J. A., Lan, W. Y., Cooper, S., Ahern, T. C., Shaw, S. M., & Liu, X. (2006). Teaching courses online: A review of the research. Review of Educational Research, 76(1), 93–135. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.3102/00346543076001093

[34] UNESCO. (2020, March 4). Education: From disruption to recovery. UNESCO. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse

[35] Veselý, A. (2021). Střední článek ve vzdělávání: vymezení pojmu, přístupy a implikace pro vzdělávací politiku. Orbis scholae, 15(1), 37–55. https://doi-org.ezproxy.muni.cz/10.14712/23363177.2021.12 | DOI 10.14712/23363177.2021.12

[36] Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods (4th ed.). Sage.

[37] Zákon č. 349/2020 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. (2020). https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=349&r=2020

[38] Zlámalová, H. (2008). Distanční vzdělávání a eLearning: učební text pro distanční studium. Univerzita Jana Amose Komenského Praha.