Socializace do subkultury skinheads

Title: Socializace do subkultury skinheads
Variant title:
  • Socialization into skinheads subculture
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, vol. 56, iss. U13, pp. [141]-151
Extent
[141]-151
  • ISSN
    1211-6971
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Tento text se zabývá tématem subkultur v sociální pedagogice. Navazuje na výzkumy realizované na Chicagské škole a v Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies vlastním kvalitativním výzkumem, založeným na rozhovorech se sedmi informanty ze subkultury skinheads. Identifikuje některé faktory socializace do subkultury na ose od mikrosociálního po makrosociální prostředí. Dále se zabývá životní dráhou informantů, na které došlo k posunu od subkultury primární k subkultuře sekundární. Jsou zmíněna některá specifika životního stylu osob v subkultuře.
The paper deals with subculture as a topic in social pedagogy. Following investigations into subcultures undertaken by the Chicago School and by Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies, it presents its own qualitative research of socialization into the subculture of skinheads based on interviews with seven informants. It identifies some factors of socialization into the subculture, ranging from the micro-social to the macro-social dimension. It also deals with the life paths of the respondents, during which a noteworthy change occurred. Some specificities shared by life styles of people living in the subculture are mentioned.