Hyenas or lionesses? : Mithraism and women in the religious world of the late antiquity

Title: Hyenas or lionesses? : Mithraism and women in the religious world of the late antiquity
Variant title:
  • Hyeny, nebo lvice? : mithraismus a ženy v kontextu náboženského světa pozdní antiky
Author: Chalupa, Aleš
Source document: Religio. 2005, vol. 13, iss. 2, pp. [198]-230
Extent
[198]-230
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Tato studie reaguje na nedávné zpochybnění letitého a široce sdíleného konsensu, že mezi mithraistické vyznavače patřili pouze muži (Jonathan David, "The Exclusion of Women in the Mithraic Mysteries: Ancient or Modern?", Numen 47, 2000, 121-141). Po přezkoumání epigrafických nálezů, literárních pramenů a mithraistické ikonografie dochází autor této studie k závěru, že žádné skutečně závažné důvody ke změně dosavadního konsensu o vyloučení žen z mithraismu neexistují. -- Studie se rovněž zamýšlí nad možnými příčinami vzniku čistě mužské struktury Mithrových mystérií. Za nejpravděpodobnější je v tomto ohledu pokládáno spolupůsobení dvou faktorů. Mithraistické komunity především fungovaly na obdobných principech jako soudobá náboženská kolegia, která rovněž (až na výjimky) ženy do svých řad nepřijímala. Tuto tendenci navíc patrně podpořilo negativní hodnocení femininního principu v mithraistické náboženské ideologii. -- Přestože někteří badatelé pohlaví pokládali omezení mithraismu pouze na příslušníky jednoho pohlaví za závažný handicap, který v konečných důsledcích vedl k jeho historickému neúspěchu v soupeření s křesťanstvím, vůči ženám vstřícnějším, podle autora této studie jejich přesvědčení neodpovídá realitě. Mithraismus, jehož funkční struktura byla založena právě na existenci malých a uzavřených komunit, postrádal univerzalistické ambice a orientoval se převážně na příslušníky společenských vrstev, jejichž počet zstával omezen (vojáci, příslušníci imperiální správy atd.). V rámci jeho fungování tak vyloučení žen nepředstavovalo žádnou významnější slabinu; konečné příčiny zániku mithraismu je třeba hledat jinde.