Archeologie v budově kaple sv. Kříže na Pražském hradě

Title: Archeologie v budově kaple sv. Kříže na Pražském hradě
Variant title:
  • Archaeological research into the Chapel of the Holy Cross at Prague Castle
  • Die Archäologie im Gebäude der Heiligkreuzkapelle auf der Prager Burg
Source document: Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 2, pp. 513-527
Extent
513-527
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Výzkum v kapli sv. Kříže na II. nádvoří Pražského hradu poskytl náhled do vývoje místa v předbraní vstupu do vnitřního hradu, od zbytků mladohradištního opevnění přes pozdně hradištní aktivity, středověkou a novověkou zástavbu až po technickou památku 19. století. Cenným poznatkem je zjištění, že původní terén v těchto místech tvořil výraznou vyvýšeninu, snižovanou již od přelomu raného a vrcholného středověku.
Research into the Chapel of the Holy Cross located in the second courtyard of Prague Castle has provided an insight into the development of the site, found outside the entrance to the inner castle, from the remains of an early hillfort period fortification through late hillfort period activities, medieval and modern-age constructions to a listed 19th-century building. The fact that the original terrain was a distinct elevation, lowered from the end of the early Middle Ages and the outset of the high Middle Ages, appears particularly valuable.
References
[1] APH: Archiv Pražského hradu, Sbírka starých plánů, sign. 157/A1, 157/A13, 167/A18, 167/A19, 167/A21, 167/A22, 167/A23.

[2] BOHÁČOVÁ, I., 2001: Pražský hrad a jeho nejstarší opevňovací systémy – Die Prager Burg und ihre ältesten Befestigungssysteme. In: Mediaevalia archaelogica 3, 179–301. Praha.

[3] BORKOVSKÝ, I., 1969: Pražský hrad v době přemyslovských knížat – Die Prager Burg zur Zeit der Přemyslidenfürsten. Praha.

[4] FROLÍK, J., 1999: Archeologický výzkum v Kanovnické ulici čp. 73 na Hradčanech v letech 1982–1985. Vývoj osídlení před rokem 1378 – Archaeological Excavation at Kanovnická ul. 73, Hradčany, 1982–1985. I. Settlement evolution before 1378, Castrum Pragense 2, 113–168.

[5] FROLÍK, J., 2002: Zpráva o záchranném archeologickém výzkumu na lokalitě Praha – Pražský hrad, Střední křídlo, NZ ulož. v archivu ARÚ Praha, č. j. 6229/02.

[6] FROLÍK, J., 2002a: Zamyšlení nad třetím svazkem sborníku "Mediaevalia archaeologica". K výsledkům výzkumů raně středověkého opevnění Pražského hradu a Malé Strany – Gedanken über Mediaevalia archaeologica 3 (Zu den Ergebnissen der Ausgrabungen der frühmittelalterlichen Befestigung der Prager Burg und der Kleinseite), AR LIV, 705–726.

[7] FROLÍK, J.–MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ, J., 2000: Nejstarší sakrální architektura Pražského hradu – Die ältesten Kirchenbauten der Prager Burg aufgrund der archäologische Quellen, Castrum Pragense 3, 7–257.

[8] FROLÍKOVÁ-KALISZOVÁ, D., 2009: Die Anfänge der Prager Burg im Lichte neuer archäologischer Ausgrabungen. In: Biermann, F.–Kersting, T.–Klammt, A., Siedlungsstrukturen und Burgen im westslawischen Raum, Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte Mitteleuropas 52. Langenweissbach, 65–76.

[9] FROLÍKOVÁ-KALISZOVÁ, D., 2011: Nálezová zpráva ze záchranného archeologického výzkumu na lokalitě Praha 1 – Pražský hrad, kaple sv. Kříže, NZ ulož. v archivu ARÚ AV ČR Praha, č. j. TX-2012-4.

[10] FROLÍKOVÁ-KALISZOVÁ, D., 2011a: Nové poznatky k vývoji příčného opevnění Pražského hradu – výsledky výzkumu ve Středním křídle Pražského hradu v roce 2010 – Neue Erkenntnisse zur Entwicklung einer Querbefestigung der Prager Burg – Grabungsergebnisse im Mittelflügel der Prager Burg im Jahr 2010, AH 36, 177–191.

[11] KOŘÁN, I., 1973: Prostorové iluse Anselma Luragha, Umění XXI, 54–65.

[12] KYNCL, T., 2009: Dendrochronologické datování konstrukčních prvků patra východního křídla domu Lovčího (č. p. 55) v areálu Pražského hradu, Výzkumná zpráva DendroLab, Brno, č. 13a-09, ulož. v interním archivu ARÚ AV ČR – Pražský hrad.

[13] KYNCL, T., 2010: Druhové určení dřeva z podlahy kaple sv. Kříže na Pražském hradě. Výzkumná zpráva, DendroLab, Brno, ulož. v archivu ARÚ AV ČR, příloha NZ č. j. TX 2012-4.

[14] MATIÁŠEK, J., 2010: Barbakán Pražského hradu. Rekonstrukce vývoje na základě archeologického výzkumu v roce 2007 – Barbakane der Prager Burg Rekonstruktion der Entwicklung aufgrund der archäologischen Forschung im Jahre 2007, CB 12, 137–150.

[15] MATIÁŠEK, J., v přípravě: Praha 1 – Hrad, č. p. 55, Pražský sborník historický.

[16] SCHULZ, T.–MARX, A., 2003: Katalog der Austellung Reise durch Europas Mitte. Die Reisebilder Pfalzgraf Ottheinrichs aus den Jahren 1536/37 in Tschechien, Deutschland und Polen – Katalog výstavy Cesta středem Evropy. Obrazy z cesty falckraběte Ottheinricha v letech 1536/37 pro Českou republiku, Německo a Polsko – Katalog wystawy Podróż przez centrum Europy. Obrazy z podróży palatyna Ottheinricha z lat 1536/37 prezentowanej v Czechach, Niemczech i w Polsce. Potsdam.

[17] ŠINDELÁŘ, J. a kol., 2010: Pražský hrad – kaple sv. Kříže. Geodetické zaměření archeologického výzkumu 2010, příloha NZ č. j. TX 2012-4.

[18] VANČURA, J., 1976: Hradčany. Pražský hrad. Praha.

[19] VILÍMKOVÁ, M.–KAŠIČKA, F., 1984: Pražský hrad, kaple sv. Kříže. Stavebně historický průzkum, SÚRPMO. Praha.