Hrad Třemšín : geofyzikální průzkum a jeho ověření pomocí vrtů a vzorkovací sondáže

Title: Hrad Třemšín : geofyzikální průzkum a jeho ověření pomocí vrtů a vzorkovací sondáže
Variant title:
  • Třemšín castle : geophysical survey and its verification with bores and sample probing
  • Burg Třemšín : geophysikalische Untresuchung und ihre Überprüfung durch Bohrungen und Mustersondagegrabungen
Source document: Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 503-517
Extent
503-517
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Provedený výzkum měl za cíl získat informace o podpovrchové situaci v areálu jádra hradu i jeho předpolí. Z geofyzikálních metod bylo využito magnetometrie a geoelektrického odporového měření. V jádře hradu byla zjištěna kamenná destrukce, která se stala překážkou v rozpoznání případné zástavby, neboť hloubkový dosah použitých metod byl omezený. V předpolí hradu nebyly identifikovány žádné jednoznačně interpretovatelné struktury. Byly však naznačeny nové možnosti v interpretaci terénní deprese v jižní části předpolí hradu, která je klíčová pro zodpovězení otázky celkového rozsahu hradu.
The objective of the research was to acquire information about the sub-surface situation in the area of the castle core and its outer ward. Geophysical methods employed included magnetometry and geoelectrical resistivity measurements. Stone debris revealed in the castle core prevented the use of methods that were to detect possible constructions, due to their limited depth reach. No structures that could be clearly interpreted were identified in the outer ward. However, the research has indicated new interpretations of a terrain depression in the south section of the outer ward, vital for the determination of the total extent of the castle complex.
Note
Die geophysikalische Messung wurde im Rahmen des Grabungsvorhabens des Archäologischen Instituts Prag: AV0Z80020508 durchgeführt, ferner wurden dafür auch Mitteldes Förderprojekts SGS-2013-074 "Archäologie von Süd-Brdy und seiner Bergfußlandschaft" verwendet.
References
[1] ANDERLE, J.–ŠVÁBEK, V., 1989: Hrady na Strašicku. Pokus o rekonstrukci jejich postavení v životě oblasti před polovinou 14. století – Burgen im Gebiet Strašice. Versuch einer Rekonstruktion ihrer Position im Leben des Gebietes vor der Mitte des 14. Jahrhunderts, CB 1, 105–123.

[2] BENEŠ, J.–HRUBÝ, P.–KUNA, M., 2004: Vyhledávání a vzorkování vrstev. In: Kuna, M. a kol., Nedestruktivní archeologie. Teorie, metody a cíle – Non-destructive archaeology. Theory, methods and goals, 353–378. Praha.

[3] DURDÍK, T., 2000: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 2. vydání. Praha.

[4] DURDÍK, T.–BOLINA, P., 2001: Středověké hrady v Čechách a na Moravě – Mittelalterlichen Burgen in Böhmen und Mähren. Praha.

[5] HILLE, J. P., 1913: Třemšín. Náčrtek historicko-místopisný. Rožmitál.

[6] HLOŽEK, J.–KŘIVÁNEK, R.–MENŠÍK, P., 2011: Kozí hrádek (okr. Tábor). Předhradí, nebo hospodářské zázemí? – Die Burg Kozí hrádek im Bezirk Tábor. Eine Vorburg, oder Wirschaftliches Hinterland?, AH 36, 223–242.

[7] KROFTA, T., 2012: Hrad obra Třemšína, místo druidského kultu či privatizovaný královský hrad? O konstruování minulosti jednoho vrchu. In: Konstruování minulosti (Krištuf, P., ed.), 29–40. Plzeň.

[8] KROFTA, T.–ČIBERA, J., v tisku: Hrad Třemšín. Dosavadní stav poznání a výsledky nového povrchového průzkumu – Die Burg Třemšín. Der bisherigen Stand der Kenntnisse und die Ergebnisse der neuen Oberflächenuntersuchung, CB 13.

[9] KŘIVÁNEK, R., 2004: Geofyzikální metody. In: Kuna, M. a kol., Nedestruktivní archeologie. Teorie, metody a cíle – Non-destructive archaeology. Theory, methods and goals, 117–183. Praha.

[10] NOVÁČEK, K., 1991: Hengst u Rožmitálu pod Třemšínem. Předsunuté opevnění, rezidence či nedostavěný objekt?, Hláska 2, 15–17.

[11] ŠIMEČEK, P., 2011: Zrození hradu. K technologii počáteční fáze nedokončeného hradu u Újezdu u Kunštátu – Die Geburt einer Burg. Der unvollendete Bau der Burg in Újezd u Kunštátu. In: Hrad jako technologický problém. Technologie a formy výstavby středověkých opevněných sídel. AMMS II/2010 (Měřínský, Z., ed.), 117–121. Brno.

[12] TOMÁŠEK, M., 2007: Půdy České republiky. 4. vydání. Praha.