Výsledky doterajšieho výskumu hradu Revište

Title: Výsledky doterajšieho výskumu hradu Revište
Variant title:
  • The Revište castle: current state of research
  • Die bisherigen Forschungsergebnisse von Burg Revište
Source document: Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 563-579
Extent
563-579
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Príspevok referuje o výsledkoch interdisciplinárneho pamiatkového výskumu zrúcaniny Revištského hradu, ktorý sa uskutočnil v roku 2012 v súvislosti s prípravou obnovy pamiatky. Architektonicko-historický výskum bol zameraný na nadzemné konštrukcie a spoločne s dendrochronologickým, archívnym a petrografickým výskumom priniesli nové zistenia, ponúkajúce aktuálny pohľad na stavebný vývoj i časové zaradenie jednotlivých vývojových etáp hradného komplexu, ako aj na jeho postupný zánik.
This contribution presents the results of interdisciplinary heritage research into the ruin of Revište Castle conducted in 2012 in connection with the planned restoration of this monument. Historic architectural investigation centred on overground constructions has brought, together with dendrochronological, archive, and petrographic research, novel information providing a current view on the building development and chronology of individual phases of the castle complex, as well as on its gradual decline.
Note
Táto štúdia bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-0598-10.
Die vorliegende Studie wurde von der Agentur zur Förderung von Forschung und Entwicklung auf Grundlage von Vertrag Nr. APVV-0598-10 gefördert.
References
[1] BAĎURÍK, J., 1975: Z dejín revištského panstva do polovice 17. storočia, Zborník FF UK – Historica XXVI, 169–189.

[2] BARTA, J., 1977: Prieskum Žiarskej kotliny a Kremnického pohoria v roku 1976. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1976, 31–33. Nitra.

[3] BEL, M., 1742: Notitia Hungariae novae historico-geographica IV. Wiennae.

[4] BÓNA, M., 2007: Katalógové heslo: Revište. In: Plaček, M.–Bóna, M., Encyklopédia slovenských hradov, 250–253. Bratislava.

[5] CSORBA, Cs., 2006: Felvidéki várak historiája. Budapest.

[6] ENGEL, P., 1996: Magyarország világi archontológiája 1301–1457, zv. I. Budapest.

[7] FELD, I., 2005: Salgó vára. In: Castrum (A Castrum Bene Egyesület Hírlevele), sz. 1, 109–111. Budapest.

[8] FIALOVÁ, H.–FIALA, A., 1966: Hrady na Slovensku. Bratislava, nestranované.

[9] FÜGEDI, E., 1977: Vár és társadalom a 13–14. századi Magyarországon. Budapest.

[10] GARDAVSKÝ, Z., 1972: Předběžný průzkum hradů středoslovesnkého kraje – hrad Revište, ulož. v Archíve KPÚ v Banskej Bystrici, sign. A 518.

[11] HEUSSNER, U., 1999: Wieviel fehlt? – Ein Beitrag zur Genauigkeit von dendrochronologischen Datierungen. In: Den Bogen spannen... Festschrift für Bernhard Gramsch zum 65. Geburtstag. Beiträge zur Urund Frühgeschichte Mitteleuropas 20 (Cziesla, E.–Kersting, T.–Pratsch, S., edd.), 523–525. Weissbach.

[12] JUCK, Ľ., 1977: Revište – hrad a panstvo, Vlastivedný časopis XXVI, č. 1, 14–18.

[13] KNIBBE, B., 2011: PAST4. Version 4.3. Instruction manual. SCIEM/Bernhard Knibbe.

[14] MENCLOVÁ, D., 1933: Pozostalosť D. Menclovej ulož. v Archive Národního muzea v Prahe – Fond Dobroslava a Václav Menclovci, krabica č. 36, zložka č. 290.

[15] MENCLOVÁ, D., 1973: Príspevok k typológii hradov, zámkov a kaštieľov na Slovensku. In: Pisoň, Š., Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku, 397–446. Bratislava.

[16] PRAMENE, 1992: Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až 13. storočia. II. zväzok Stredoslovenský kraj (Bialeková, D., ed.). Nitra.

[17] SCHRŐDER, K., 1887–1888: Három várrom felvétele. Körmöczbányaim. k. állami főrealiskola értesitője, 3–31.

[18] SCHWEINGRUBER, F. H., 1990: Mikroskopische Holzanatomie. Birmensdorf.

[19] SÚPIS, 1969: Súpis pamiatok na Slovensku. Zv. 3. Bratislava.

[20] ŠÚBA, HKG: Štátny ústredný banský archív v Banskej Štiavnici, fond Hlavný komorsko-grófsky úrad v Banskej Štiavnici.

[21] VÁLINÉ POGÁNY, J., ed., 2000: Az örökség hagyományozása. Könyöki József műemlékfelmérései 1869–1890. Budapest.