Nález vrcholnostredovekých pecí na polohe Selenec v Nitre

Title: Nález vrcholnostredovekých pecí na polohe Selenec v Nitre
Variant title:
  • Furnaces from the High Middle Ages at the Selenec location, Nitra
  • Ofenfunde aus dem Hochmittelalter in der Lage Selenec in Nitra
Author: Bielich, Mário
Source document: Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 689-699
Extent
689-699
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Príspevok informuje o výsledkoch záchranného archeologického výskumu pri výstavbe rýchlostnej cesty R1 pri Nitre. Na polohe Selenec III., ktorá bola preskúmaná v roku 2010, sa zistilo osídlenie z obdobia vrcholného stredoveku. Z desiatich preskúmaných objektov predstavuje najzaujímavejšiu časť skupina štyroch klenbových pecí potravinárskej funkcie. Dve pece boli zahĺbené do podložia a dve mali nadzemné kupoly. Keramické nálezy, ktoré sú málo signifikantné, datujú pece do 2. polovice 12. až začiatku 13. storočia, pričom zo zberu na lokalite pochádza aj medená minca byzantského typu Bela III. (1190–1240). Hospodárske zázemie treba priradiť k existujúcej osade, ktorá pravdepodobne ležala pri Seleneckom potoku.
This contribution brings information about the results of rescue archaeological research carried out during the construction of the R1 motorway near Nitra. The Selenec III location investigated in 2010 yielded traces of a settlement from the High Middle Ages. Among the ten features explored, the most interesting part was a group of four vaulted furnaces for preparing food. Two furnaces were sunken and two had overground cupolas. Finds of pottery that are, however, of little significance, date the furnaces to the period between the second half of the 12th century and the early 13th century. Surface collection at the location has produced a copper coin of the Byzantine type of King Bela III (1190–1240). The economic hinterland belonged to a village that was probably situated along the Selenecký potok stream.
Note
Príspevok vznikol v rámci GP VEGA č. 2/0189/12, názov projektu: Migrácia – akulturácia – integrácia – mobilita – obchod v dobe sťahovania národov a vo včasnom stredoveku na území Slovenska.
Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen des Förderprojekts VEGA Nr. 2/0189/12, Projektbezeichnung: Migration – Akkulturation – Integration – Mobilität – Handel zur Zeit der Völkerwanderung und im frühen Mittelalter auf dem Gebiet der Slowakei.
References
[1] DAŇOVÁ, K., 2013: Stredoveké pohrebisko na Selenci. Nepublikovaná rigorózna práca. Nitra.

[2] DAŇOVÁ, K.–RUTTKAY, M., 2011: Porušovanie hrobov v 11. storočí na pohrebisku v Nitre-Selenci, Acta archaeologica Opavensia 4, 161–167.

[3] FUSEK, G., 1991: Včasnoslovanské sídlisko v Nitre na Mikovom Dvore – Frühslawische Siedlung in Nitra-Mikov dvor, SlArch XXXIX, 289–330.

[4] FUSEK, G., 2000: Torzo stredovekého sídliska v Bielovciach – Überreste einer mittelalterlichen Wüstung in Bielovce, SlArch XLVIII, 101–158.

[5] FUSEK, G., 2008: Vrcholnostredoveké sídlisko v Nitre-Šindolke – Die hochmittelalterliche Siedlung in Nitra-Šindolka, AH 33, 27–40.

[6] GABULOVÁ, M., 2012: Nitra – Selenec – Beladice – R1 – časť Chrenová – úsek 2 – Selenec I. Nálezová správa č. 18003 ulož. v AÚ SAV, Nitra.

[7] GOŠ, V., 1982: Hrnčířské pece severní Moravy. In: Sborník z 2. semináře Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami, 25–32. Brno.

[8] HABOVŠTIAK., A., 1985: Stredoveká dedina na Slovensku. Bratislava.

[9] HRDLIČKA, L., 1967: Středověká hrnčířská pec s keramickou klenbou v Bakově nad Jizerou, AR XIX, 516; 518–519; 521–524.

[10] CHROPOVSKÝ, B.–FUSEK, G., 1985: Ďalšia etapa výskumov v Nitre na Šindolke – Weitere Grabungsetappe in Nitra – Šindolka. In: AVANS 1985, 104–105. Nitra.

[11] MÉRI, I., 1963: Árpád-kori szabadban levö kemencék, Archaeologiai Értesítő 90, 273–281.

[12] NEKUDA, V., 1963: Nález středověkých hrnčířských pecí na Moravě, ČMMZ XLVIII, 57–84.

[13] PROCHÁZKA, R.–PEŠKA, M., 2007: Rysy vývoje brněnské keramiky ve 12.–13./14. století, PV 48, 143–299.

[14] RADA, P., 1966: Kniha o technikách keramiky. Praha.

[15] RUTTKAY, M., 1995: Príspevok k poznaniu stredovekej keramiky na juhozápadnom Slovensku – Beitrag zur Erkentniss der mittelalterlichen Keramik in der Süd-West Slowakei, AH 20, 563–583.

[16] RUTTKAY, M., 1996: Die Grundveränderungen in der Keramikproduktion im 12.–14. Jh. in der Westslowakei, Pravěk NŘ 1996/6, 261–284.

[17] RUTTKAY, M. a kol., 2013: Záchranný archeologický výskum na trase výstavby rýchlostnej cesty R1 v úseku Nitra-západ – Selenec. In: AVANS 2009, 208–218. Nitra.

[18] TAKÁCS, M., 1998: Dörfliche Siedlungen der Árpádenzeit (10.–13. Jh.) in Westungarn. In: Ruralia II. Conference Ruralia II-Spa. 1–7. September 1997. PA – Supplementum 11, 181–191. Praha.

[19] TIRPÁK, J., 2010: Nitra-Selenec. Nálezová správa č. 16 890 ulož. v AÚ SAV, Nitra.