Проблемні питання методології лінгвокультурологічних студій

Title: Проблемні питання методології лінгвокультурологічних студій
Transliterated title
Problemnì pytannja metodolohìji lìnhvokul'turolohìčnych studìj
Source document: Opera Slavica. 2014, vol. 24, iss. 4, pp. 33-43
Extent
33-43
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] АЛЕФИРЕНКО, Н.: Лингвокультурология. Ценностно-смысловое пространство языка. Москва 2012.

[2] БАЦЕВИЧ, Ф.: Філософсько-методологічні засади сучасної лінгвістики: спроба обґрунтування. In.: Мовознавство No 6, Київ 2006.

[3] БЕЛЯЕВСКАЯ, Е.: Когнитивные основания изучения семантики слова. Структуры представления знаний в языке. Москва 1994.

[4] ВЕЖБИЦКАЯ, А.: Язык. Культура. Познание. Москва 1996.

[5] ВОРОБЬЕВ, В.: Лингвокультурология. Москва 2008.

[6] ГИЙОМ, Г.: Принципиы теоретической лингвистики. Москва 1992.

[7] ГЛУЩЕНКО, В.: Лінгвістичний метод і його структура. Мовознавство, No 6 2010.

[8] ДЕРРИДА, Ж.: Введение. In: Гуссерль, Э.: Начало геометрии, Москва 1996.

[9] ЄРМОЛЕНКО, С.: Мовно-естетичні знаки української культури. Київ 2009.

[10] ЖАЙВОРОНОК, В.: Українська етнолінгвістика. Київ 2007.

[11] ЗАГНІТКО, А.: Сучасні лінгвістичні теорії. Донецьк 2006.

[12] КОНОНЕНКО, В.: Українська лінгвокультурологія. Київ 2008.

[13] КУКУШКИНА, Е.: Познание, язык, культура, текст. Москва 1984.

[14] ЛОТМАН, Ю.: Статьи по семиотике культруры и искусства. Санкт-Петербург 2002.

[15] МАКАРОВ, М.: Основы теории дискурса. Москва 2003.

[16] МАМФОРД, Л.: Миф машины. Москва 2001.

[17] МАРКАРЯН, Э.: Теория культуры и современная наука. Логико-методологический анализ. Москва 1983.

[18] МАСЛОВА, В.: Лингвокультурология. Москва 2001.

[19] МАЦЬКІВ, П.: Концептосфера Бог в українському мовному просторі. Дрогобич 2007.

[20] МАЦЬКО, Л.: Стилістика й історія української літературної мови у лінгводидактичному полі підготовки українських філологів. In: Вісник Львівського університету. Серія «Філологія», Львів 2010.

[21] МАЦЬКО, Л.: Українська мова у освітньому просторі. Київ 2009.

[22] МЕРЛО-ПОНТІ, М.: Феноменологія сприйняття. Київ 2001.

[23] ПИСЬМЕННА, Ю.: Етнічні особливості концептуалізації дійсності мовами Європейського культурного ареалу (на матеріалі лексики і фразеології української, російської, англійської та італійської мов). Київ 2008.

[24] ПРИХОДЬКО, А.: Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики. Запоріжжя 2008.

[25] ПРИЧЕПІЙ, Є.: Феноменологія і філософський метод. Київ 2000.

[26] РУДАКОВА, А.: Когнитология и когнитивная лингвистика. Воронеж 2004.

[27] СЕЛІВАНОВА, О.: Лінгвістична енциклопедія. Полтава 2010.

[28] СЕЛІВАНОВА, О.: Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми. Полтава 2008.

[29] СОКОЛОВ, Э.: Культура и личность. Ленинград 1972.

[30] СПИРКИН, А., ЮДИН, Э.: Методология. In.: Философский энциклопедический словарь, Москва 1983.

[31] СТЕПАНОВ, Ю.: В трехмерном пространстве языка. Москва 1985.

[32] ФРУМКИНА, Р.: Самосознание лингвистики — вчера и завтра. In.: Известия АН России. Серия литература и язык, Москва 1999.

[33] ХАЙДЕГГЕР, М.: Бытие и время. Харьков 1997.

[34] ХРОЛЕНКО, А.: Основы лингвокультурологии. Москва 2009.