Orte von Musikveranstaltungen bei Klattauer Seminaristen im 18. Jh. – ein Beitrag zu Raumaspekten der Musikinterpretierung bei den Jesuiten

Title: Orte von Musikveranstaltungen bei Klattauer Seminaristen im 18. Jh. – ein Beitrag zu Raumaspekten der Musikinterpretierung bei den Jesuiten
Variant title:
  • Places of music events at Klattau seminarians in the 18th century – contribution to a space aspects of music interpretation at the Jesuits
Source document: Musicologica Brunensia. 2014, vol. 49, iss. 2, pp. [59]-69
Extent
[59]-69
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Jesuit college and the St. Joseph seminary in Klatovy held a not very numerous ensemble of musicians in the 17th and 18th centuries. Based on the extant sources, it is possible to reconstruct the journeys of the ensemble in the region. They indicate that thanks to Jesuit contacts in the region, these musicians performed beside the order church and order complex at many venues distant approx. 5–7 kms from the town. Most of them were sacred spaces in local manor centres of high and low nobilities or the sites below the Jesuit administration. Considerable difference in the dimensions of these spaces (200–23,500 m3) placed significant demands on the musical skills of music alumni and contributed to their large interpretive flexibility. Precisely this ability caused next to the undeniable technical maturity of Jesuit musicians their considerable popularity in the region.
References
[1] Diarium Patris Ministri. Okresní archiv Klatovy, Sammlung alter Handschriften, Nr. 38.

[2] Protocolli sessionum, Okresní archiv Klatovy, Fond Stadtarchiv Klatovy, Nr. inv. 56, Nr. evid. K 40.

[3] Protocolli sessionum. Okresní archiv Klatovy, Fond Stadtarchiv Klatovy, Nr. inv. 58, Nr. evid. K 42.

[4] ASCHENBRENNER, Vít. Hudebně-liturgický provoz jezuitské koleje v Klatovech v 17. a 18. století [Musikliturgicher Betrieb des klattauer Jesuitenkollegs in Klatovy im 17. und 18. Jahrhundert]. Praha: Scriptorium 2011, ISBN 9788087271575, 410 S.

[5] BĚLSKÝ, Vratislav – SEHNAL, Jiří (Hgg.). Adam Michna z Otradovic. Sacra et litaniae – pars VI. Missa pro defunctis. Praha: Editio Bärenreiter 2007. ISMN M-2601-0401-3.

[6] BROKEŠ, Vladimír. Týnec – zapomenuté poutní místo [Týnec – ein vergessener Wallfahrtsort]. In. KŘÍŽ, Martin (Hg.). Po starých klatovských cestách [Auf alten klattauer Wegen]. Klatovy: Arkáda, 2000. ISBN 8026000730, S. 43–55.

[7] ČERNÝ Karel. Liturgický rok ve světle zápisníku ministrů klatovské koleje [Liturgisches Jahr im Licht des Tagebuchs der Minister des klattauer Kollegs]. In. BŮŽEK, Václav – KRÁL, Pavel (Hgg.). Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku [Feierlichkeiten und Unterhaltungen an Höfen und in Residenzstädten der frühen Neuzeit]. Opera historica 8. České Budějovice: Jihočeská univerzita 2000. ISBN 80-7040-384-5, S. 555–574.

[8] FUKAČ, Jiří. Hudba a člověk v prostoru [Musik und Mensch im Raum]. In. Opus musicum 2/1970, 5–6, S. 129–135.

[9] MEYER, Jürgen. Akustik und musikalische Aufführungspraxis. Leitfaden für Akustiker, Tonmeister, Musiker, Instrumentenbauer und Architekten. Frankfurt am Main: Verlag das Musikinstrument 1972, ISBN 3920112067.

[10] RYNEŠ, Václav. Z osudů staroboleslavské "Svaté cesty". O úctě Panny Marie Týnecké [Aus der Geschichte des Altbrunzlauer "Heiligen Weges". Von Verehrung der Týnecer Jungfrau]. In. Věstník staroboleslavský XII/1941, Nr. 5, S. 67–69.

[11] SEHNAL, Jiří. Hudba v premonstrátském klášteře Hradisko u Olomouce v letech 1693–1739 [Musik im prämonstratenser Kloster Hradisko bei Olmütz in den Jahren 1693–1739]. In. Časopis Moravského muzea, Vědy společenské LXXVI/1991, S. 185–225.

[12] VANĚK, Ferdinand – HOSTAŠ, Karel. Soupis památek historických a uměleckých v království Českém [Verzeichnis der historischen u. kulturellen Denkmäller in Königreich Böhmen]. VII. Politický okres klatovský [Klattauer politischer Kreis]. Prag: Archaeologická kommisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění 1899.

[13] VILÍMKOVÁ, Milada. Jezuitský kostel Neposkvrněného početí P. Marie a sv. Ignáce v Klatovech. Dějiny kostela s přihlédnutím k dějinám celého bývalého jezuitského komplexu [Jesuitenkirche der unbefleckten Empfängnis Mariä und Hl. Ignatius in Klatovy. Geschichte der Kirche unter Hinsicht zur Geschichte des ganzen ehemaligen Jesuitenkomplexes]. Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů. Maschinenschrift. Praha 1983.