Dve podoby trestu v Platónovom dialógu Gorgias

Title: Dve podoby trestu v Platónovom dialógu Gorgias
Variant title:
  • Two forms of punishment in Plato's dialogue Gorgias
Source document: Pro-Fil. 2014, vol. 15, iss. 2, pp. [48]-57
Extent
[48]-57
  • ISSN
    1212-9097
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Príspevok sa venuje problematike mýtu v závere dialógu Gorgias, v súvislosti s funkciou trestu v Platónových dialógoch. Gorgias je jedným z dialógov, ktoré sú kľúčové pre porozumenie problematike trestu. Zameraním pozornosti na záverečný eschatologický mýtus by sa mohlo zdať, že autor v súvislosti s daným otázkami zastáva nejednoznačné stanovisko. K protirečeniu dochádza na úrovni mythos – logos: na jednej strane je v celom priebehu dialógu prezentovaný nápravný účel trestu. V závere však nastáva obrat a Platónov eschatologický mýtus prezentuje na prvý pohľad odlišné stanovisko. Je možné že mýtus odporuje Platónovej téze o nápravnom účele trestu a do popredia tu vystupuje jeho retributívny charakter? Alebo v skutočnosti k žiadnemu protirečeniu nedochádza a jednotlivé prvky dialógu sa navzájom dopĺňajú? Cieľom príspevku je demonštrovať, že zmena pohľadu na formu trestu a uvažovanie o treste ako o metóde elenchos by mohlo byť kľúčom k porozumeniu vzťahu mythos – logos v predmetnom dialógu.
The article is dedicated to the problem of myth at the end of the dialogue Gorgias in connection with the function of punishment in Plato's dialogues. Gorgias is one of the dialogues that are crucial for understanding of the problem of punishment. It may seem that focusing on final eschatological myth, author holds ambiguous view in connection with given questions. There is a contradiction at the level mythos – logos: on the one hand, a remedial purpose of punishment is presented in the whole dialogue. However, there is a switch at the end and Plato's eschatological myth presents a view that is distinct at the first sight. Is it possible that a myth opposes Plato's thesis of remedial purpose of punishment and its retributive character comes to the fore? Otherwise, there is no contradiction at all and particular elements of dialogue fit. The aim of the article is to demonstrate that a change of view on form of punishment and considering punishment as a method elenchos could be the key to understand the relation of mythos – logos in the given dialogue.
Note
Príspevok vznikol ako súcast grantového projektu VEGA c. 1/0017/12 Reflexia Homéra v antickej filozofii.